Now showing items 1-17 of 17

 • Analýza řídících protokolů využívaných v průmyslových aplikacích 

  Horych, Vladimír
  Tato diplomová práce pojednává o řídicích protokolech využívaných v průmyslových aplikacích. Vysvětluje pojmy distribuovaný řídicí systém, řídicí protokol a zabývá se vlastnostmi, strukturami rámců a způsoby komunikace ...
 • Digitální hudební efekty založené na waveletové transformaci 

  Friedberg, Jiří
  Předmětem této bakalářské práce je seznámení se s možnostmi využití waveletové (vlnkové) transformace a prahování pro návrh digitálních hudebních efektů. Jsou zde objasněny základy waveletové (vlnkové) transformace a ...
 • Metody dekódování konvolučních kódů 

  Vlček, Peter
  Konvolučné kódy patria medzi lineárne stromové kódy. Sú to kódy používané pre kanálové kódovanie. Pri vypracovaní projektu, teda porovnaní jednotlivých algoritmov boli brané do úvahy Viterbiho algoritmus, Stack algoritmus, ...
 • Návrh a realizace aplikace pro správu RDS zpráv 

  Heralt, Jiří
  Účelem této práce bylo navržení a realizace dvou aplikací určených pro správu Radio Data System (RDS) zpráv. Tyto aplikace budou následně využívány v ČRo Ostrava pro podporu dvou služeb systému RDS, a to konkrétně služeb ...
 • Návrh marketingové komunikace pro ubytovnu Služeb Blansko, s.r.o. 

  Zezula, Radek
  Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu nedostatků marketingové komunikace Služeb Blansko, s.r.o. a snaží se najít, jak by mohly být tyto nedostatky eliminovány. K dosažení tohoto cíle využívá různých nástrojů, například ...
 • Návrh marketingové strategie pro fitcentrum 

  Zezula, Radek
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu nedostatků marketingové strategie Fit centra a snaží se najít, jak by mohly být tyto nedostatky eliminovány. K dosažení tohoto cíle využívá různých nástrojů, například analýzu ...
 • Neuronové sítě v algoritmech vodoznačení audio signálů 

  Kaňa, Ondřej
  Digitální vodoznačení dat je jednou z technik, která se zabývá ochranou digitálních dat. Při návrhu systému vodoznačení je kladen důraz hlavně na robustnost a neslyšitelnost vodoznaku. Tato diplomová práce se zabývá ...
 • Ovládací panel pro řízení algoritmů zpracování signálů na signálovém procesoru 

  Šiška, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá návhrem univerzálního protokolu pro přenos parametrů algoritmů zpracování signálů. Praktická část práce popisuje realizaci ovládacího panelu s jednočipovým mikroprocesorem AVR z rodiny ATmega, ...
 • Porovnání úspěšnosti vícekanálových metod separace řečových signálů 

  Přikryl, Petr
  Separace nezávislých zdrojů signálů ze směsí zaznamenaných dat je základní problém v mnoha praktických situacích. Typický příklad je záznam řeči v prostředí za přítomnosti šumu či jiného mluvčího na pozadí. Touto problematikou ...
 • Potlačování šumu v řečových signálech za pomocí zpracování "atraktorů" 

  Linhart, Tomáš
  Na řečový signál je nahlíženo jako na nelineární dynamický systém. Jako takový je potom převeden do vícedimensionálního fázového prostoru RPS, kde je použita vlastní filtrační metoda založena na sousedských vztazích časových ...
 • Protichybové systémy využívající blokové kódy 

  Pacher, Jakub
  Práce se zabývá výběrem a následným ověřením funkčnosti samoopravného kódu vhodného pro zabezpečení proti shlukujícím se chybám. Nejprve je podán rozbor protichybového kódového systému a požadavky kladené na něj. Dále je ...
 • Převodník mezi sběrnicemi I2C a RS232 

  Bednařík, Martin
  Cílem tohoto projektu je obeznámit se s funkcí sběrnice I2C a mikrokontroléry AVR a s principem propojení mikrokontroléru s ostatními obvody pomocí této sběrnice. Dále navrhnout takové zařízení, které bude schopno ...
 • Simulace a analýza provozu blokové šifry se statistickou samosynchronizací 

  Kopčan, Marek
  V súčasnej dobe narastá dôležitosť kryptografie exponenciálnym tempom. V dobe moderných technológii, kde sú informácie tou najcennejšou hodnotou, je žiadúce chrániť túto hodnotu. Informácie však potrebujeme aj vymieňať ...
 • Vodoznačení statických obrazů 

  Štágl, Luboš
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou zabezpečení statických obrazových dat. Jde o přidání tajné informace (vodoznaku) do původního obrazu, tak aby nebylo možné vodoznak odstranit. Hlavním cílem této práce je ...
 • VST Plug-IN pro vodoznačení audio signálů 

  Henzl, David
  Tato práce se zabývá digitálním zpracováním signálů(DSP), možnostem jejich zpracování a zejména pak vodoznačením audio signálů jako možnost zabezpečení autorských práv audio obsahu. V práci jsou nastíněny základní metody ...
 • Využití maskovacích efektů pro vodoznačení audio dat 

  Kabourek, Jiří
  V této práci je prezentována technika pro vkládání digitálních vodoznaků v digitálních audio signálech. Digitální vodoznak musí být nepostřehnutelný a měl by být robustní proti útokům a různým rušením. Algoritmus pro ...
 • Vzdálené řízení regulačního zařízení pomocí MHP aplikace 

  Šot, František
  Cílem bakalářské práce je prostudovat skladbu obecného a vysílacího řetězce digitální pozemské televize ( DVB-T). Prostudovat možnosti IRT- playout serveru a DVB-T modulátoru, dále seznámení s termoregulačním systémem ...