Now showing items 1-20 of 32

 • 3D FDM tiskárna Rebel II a parametry tisku 

  Pištek, Patrik
  Práca sa zaoberá problematikou 3d tlačiarní typu RepRap. V úvodných kapitolách je uvedená prestavba, dôvody prestavby a základné komponenty 3d tlačiarne. Nasleduje voľba menej používaných materiálov PETG a nylon. V ...
 • Aplikace řezných materiálů a jejich využití ve strojírenském průmyslu 

  Lojda, Jiří
  Bakalářská práce je průřezově zaměřena na popis řezných materiálů v širokém spektru strojírenského průmyslu. Cílem práce je komplexní rozbor a charakteristika řezných materiálů se zohledněním na nejnovější poznatky a ...
 • Digitalizace trupu ultralehkého letounu pro technologii výroby přesných forem 

  Véle, Filip
  Práce se zabývá digitalizací trupu a tvorbou 3D modelu ultralehkého letounu s ohledem na budoucí využití dat pro konstrukci přesných forem trupu pro ruční vakuové laminování. Na základě rešerše je stanoven vhodný prostředek ...
 • Frézování složitých strojních součástí 

  Posolda, Jiří
  Popis výroby lopatkových kol turbodmychadla. Vygenerování 5-ti osých drah pro obrábění lopatkového kola za pomoci CAM softwaru PowerMILL. Vytvoření CNC programu s využitím postprocesoru za pomoci stejného softwaru.
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Zouhar, Jan
  Bakalářská práce se zaměřuje na zkoumání finanční situace společnosti ITAB Shop Concept CZ, a.s. V závislosti na datech získaných finanční analýzou obsahuje návrhy na optimalizaci daných finančních ukazatelů a také na ...
 • Hodnocení pevnostních parametrů součástí vytvořených metodami rapid prototyping 

  Šimek, Jiří
  Tato diplomová práce popisuje metody rychlé výroby prototypových součástí. Uvádí jejich přehled, principy, výhody a nevýhody. Dále se pak zabývá aplikací a porovnáním úprav vzorků vyrobených technologií Fused Deposition ...
 • Hrubovací frézování rovinných a prostorových tvarových ploch na CNC strojích. 

  Indra, Jaroslav
  Bakalářská práce se zabývá hrubovacím frézováním. Počátek práce je věnován obecnému popisu frézování a příkladům obráběných ploch. Následná část zmiňuje potřebné informace k volbě vhodného hrubovacího nástroje pro frézování ...
 • Inovace pružícího mechanismu pro horské kolo 

  Hrubý, Patrik
  Bakalárska práce obsahuje popis, rozbor danej problematiky a inovácii pružiaceho mechanizmu pre horský bicykel, vrátane návrhu geometrie, designu a návrhu výroby na jednotlivých výrobných zariadeniach. Súčasťou práce je ...
 • Konstrukce a výroba nástavce nášlapného pedálu jízdního kola 

  Jurka, Adam
  Bakalářská práce je zaměřena na konstrukci a výrobu nástavce nášlapného pedálu jízdního kola, který bude sloužit při jízdě bez cyklistických treter. Součást bude zkonstruovaná ve 3D parametrickém softwaru Autodesk Inventor. ...
 • Konstrukce přípravku s využitím metod Rapid Prototyping 

  Mikulenka, Martin
  Tato bakalářská práce popisuje jednotlivé metody výroby modelu vyrobené procesem rapid prototyping. U každé z techto metod jsou popsány její výhody a nevýhody. Součástí této práce je rovnež postup konstrukce přípravku pro ...
 • Metoda určování přesnosti obráběcích robotů 

  Cabalka, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem metodiky měření přesnosti robotického obrábění. Popisuje teoretické vlastnosti a rozdělení běžně dostupných metod měření přesnosti strojů. V praktické části je vyroben zkušební obrobek a ...
 • MKP pro simulace obrábění 

  Vojtek, Aleš
  Uvedení základů teorie soustružení, procesu dělení třísky, vzniku řezných sil a popis explicitní metody konečných prvků. Za těchto poznatků byla provedena simulace za-pichování oceli ČSN 12 050.3 pro tři různé nástroje, ...
 • Nástroj pro vrtání stavebních materiálů 

  Stavinoha, Petr
  Práce se zabývá rozborem technologie vrtání stavebních materiálů a konstrukcí vrtacích nástrojů. Práce analyzuje dané řezné materiály a vhodnost jejich aplikací pro vrtání stavebních materiálů. Dále se práce zabývá vytvořením ...
 • Nové směry v konstrukci a výrobě forem pro voskové odlitky 

  Dostál, Pavel
  Cílem této práce je porovnání technologií silikonových a hliníkových forem pro výrobu odlitků zhotovených technologií přesného lití na vytavitelný model a kusové výroby. Vlastní práce se zabývá fyzickou výrobou silikonové ...
 • Obrábění kompozitních materiálů pomocí robotů 

  Rubišar, Václav
  Diplomová práce se zabývá obráběním kompozitních materiálů pomocí robotů. Je rozdělena na dvě hlavní části - část teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena na podrobné představení pojmu „průmyslový robot“ s ...
 • Obrábění pomocí robotů 

  Voráček, Martin
  Diplomová práce předkládá rešeršní studii zaměřenou na současnou úroveň průmyslových robotů a jejich využití v procesu obrábění. Představuje současnou technologii využívanou ve vybrané společnosti k výrobě komponent pro ...
 • Pevnostní analýza řezných nástrojů 

  Petrlíková, Helena
  Tato práce je zaměřena na deformačně napěťovou analýzu řezného nástroje. V úvodu je provedena rešeršní studie dostupné literatury a odborných článků zaměřené na témata souvisejícím s řešením. Řešení deformace a napjatosticelé ...
 • Realizace 3D tiskárny typu RepRap 

  Sochor, Marek
  Cílem bakalářské práce bude sestavení a ověření funkčnosti 3D tiskárny typu RepRap. Tiskárna bude sestavena z běžně dostupných dílů a pro zachování myšlenky RepRap také z dílů tisknutých. Po ověření funkčnosti 3D tiskárny ...
 • Rozměrová analýza prototypového dílu vyráběného metodou Soft-tooling 

  Matuška, Jan
  Cílem této práce je zpracovat přehled současných metod technologie Rapid Prototyping, jejich princip, klady a zápory. Dále využití těchto i jiných metod při výrobě forem pro malé série, označované Rapid Tooling. Význam ...
 • Sestavení a ověření funkčnosti domácí 3D tiskárny 

  Tesař, Jaroslav
  Práce byla vypracována jako diplomový projekt na FSI VUT v Brně. V teoretické části práce byla představena aditivní technologie Rapid Prototyping a její nejrozšířenější metody. Dále byly posouzeny výhody a nevýhody této ...