Now showing items 1-20 of 59

 • 3D FDM tiskárna Rebel II a parametry tisku 

  Pištek, Patrik
  Práca sa zaoberá problematikou 3d tlačiarní typu RepRap. V úvodných kapitolách je uvedená prestavba, dôvody prestavby a základné komponenty 3d tlačiarne. Nasleduje voľba menej používaných materiálov PETG a nylon. V ...
 • 3D tisk kompozitních materiálů 

  Kašpárková, Kristýna
  Předložená diplomová práce se zabývá studiem kompozitních materiálů a jejich zpracováním pomocí technologie 3D tisku. Experimentální část je zaměřena na výrobu zkušebních vzorků s využitím aditivní technologie Fused ...
 • Aplikace moderních technologií pro výrobu předního dílu upínacího systému horolezecké mačky 

  Samohýl, Lukáš
  Cílem této bakalářské práce bude výroba prototypu předního dílu upínacího systému horolezecké mačky. V práci bude proveden návrh a konstrukce nového prototypového dílu s využitím parametrické aplikace SolidWorks. Pro výrobu ...
 • Aplikace moderních technologií pro výrobu silikonové formy 

  Kapasný, Martin
  Táto bakalárska práca je zameraná na výrobu prototypovej súčiastky úchytu koberca použitého na schodoch a na jej použitie na výrobu silikónovej formy. Ako zdroj dát bola použitá znehodnotená súčiastka vyrobená za rovnakým ...
 • Aplikace řezných materiálů a jejich využití ve strojírenském průmyslu 

  Lojda, Jiří
  Bakalářská práce je průřezově zaměřena na popis řezných materiálů v širokém spektru strojírenského průmyslu. Cílem práce je komplexní rozbor a charakteristika řezných materiálů se zohledněním na nejnovější poznatky a ...
 • Digitalizace trupu ultralehkého letounu pro technologii výroby přesných forem 

  Véle, Filip
  Práce se zabývá digitalizací trupu a tvorbou 3D modelu ultralehkého letounu s ohledem na budoucí využití dat pro konstrukci přesných forem trupu pro ruční vakuové laminování. Na základě rešerše je stanoven vhodný prostředek ...
 • Frézování složitých strojních součástí 

  Posolda, Jiří
  Popis výroby lopatkových kol turbodmychadla. Vygenerování 5-ti osých drah pro obrábění lopatkového kola za pomoci CAM softwaru PowerMILL. Vytvoření CNC programu s využitím postprocesoru za pomoci stejného softwaru.
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Zouhar, Jan
  Bakalářská práce se zaměřuje na zkoumání finanční situace společnosti ITAB Shop Concept CZ, a.s. V závislosti na datech získaných finanční analýzou obsahuje návrhy na optimalizaci daných finančních ukazatelů a také na ...
 • Hodnocení pevnostních parametrů součástí vytvořených metodami rapid prototyping 

  Šimek, Jiří
  Tato diplomová práce popisuje metody rychlé výroby prototypových součástí. Uvádí jejich přehled, principy, výhody a nevýhody. Dále se pak zabývá aplikací a porovnáním úprav vzorků vyrobených technologií Fused Deposition ...
 • Hrubovací frézování rovinných a prostorových tvarových ploch na CNC strojích. 

  Indra, Jaroslav
  Bakalářská práce se zabývá hrubovacím frézováním. Počátek práce je věnován obecnému popisu frézování a příkladům obráběných ploch. Následná část zmiňuje potřebné informace k volbě vhodného hrubovacího nástroje pro frézování ...
 • Inovace pružícího mechanismu pro horské kolo 

  Hrubý, Patrik
  Bakalárska práce obsahuje popis, rozbor danej problematiky a inovácii pružiaceho mechanizmu pre horský bicykel, vrátane návrhu geometrie, designu a návrhu výroby na jednotlivých výrobných zariadeniach. Súčasťou práce je ...
 • Konstrukce a výroba nástavce nášlapného pedálu jízdního kola 

  Jurka, Adam
  Bakalářská práce je zaměřena na konstrukci a výrobu nástavce nášlapného pedálu jízdního kola, který bude sloužit při jízdě bez cyklistických treter. Součást bude zkonstruovaná ve 3D parametrickém softwaru Autodesk Inventor. ...
 • Konstrukce přípravku s využitím metod Rapid Prototyping 

  Mikulenka, Martin
  Tato bakalářská práce popisuje jednotlivé metody výroby modelu vyrobené procesem rapid prototyping. U každé z techto metod jsou popsány její výhody a nevýhody. Součástí této práce je rovnež postup konstrukce přípravku pro ...
 • Kontrola součástí pomocí metod reverzního inženýrství 

  Urbánek, Aleš
  Tato bakalářská práce se zabývá kontrolu součástí pomocí metod reverzního inženýrství. Nejprve je zde uvedeno rozdělení a popis zařízení používaných pro reverzní inženýrství. Následuje charakteristika konvenčních metod ...
 • Metoda určování přesnosti obráběcích robotů 

  Cabalka, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem metodiky měření přesnosti robotického obrábění. Popisuje teoretické vlastnosti a rozdělení běžně dostupných metod měření přesnosti strojů. V praktické části je vyroben zkušební obrobek a ...
 • MKP pro rychlé simulace obrábění 

  Šeda, Pavel
  Práce bude zaměřena na MKP pro rychlé simulace obrábění. Úvodem bude popsáno teoretický základ MKP. Jednotlivé metody (implicitní, explicitní) a jednotlivé programy (Ansys Ls-Dyna, Abaqus, Deform, AdvantEdge). Na závěr ...
 • MKP pro simulace obrábění 

  Vojtek, Aleš
  Uvedení základů teorie soustružení, procesu dělení třísky, vzniku řezných sil a popis explicitní metody konečných prvků. Za těchto poznatků byla provedena simulace za-pichování oceli ČSN 12 050.3 pro tři různé nástroje, ...
 • Nástroj pro vrtání stavebních materiálů 

  Stavinoha, Petr
  Práce se zabývá rozborem technologie vrtání stavebních materiálů a konstrukcí vrtacích nástrojů. Práce analyzuje dané řezné materiály a vhodnost jejich aplikací pro vrtání stavebních materiálů. Dále se práce zabývá vytvořením ...
 • Nástroje pro frézování 

  Kos, Bohumír
  Tato práce je zaměřena na nástroje pro frézování. V první části jsou popsány základní charakteristiky frézování, kde je kladen důraz na charakteristiku obráběcího procesu, popis základních způsobů frézování a řezné podmínky. ...
 • Návrh a výroba optického 3D scanneru 

  Běhůnek, David
  Diplomová práce je zaměřena na optické metody pro 3D skenování. Je vybrána metoda photogrammetry pro vytváření 3D modelů. V praktické části je navrhnut a vyroben za pomoci 3D tisku mechanismus pro automatické snímání fotek ...