Now showing items 1-15 of 15

 • Brána pro překlad signalizačních zpráv pro videokonference 

  Seifert, David
  Obecně se pod pojmem brána (Gateway) v počítačových sítích myslí uzel, který spojuje dvě sítě s odlišnými protokoly. Tato diplomová práce se zabývá překladem mezi 2 protokoly, protokolem SIP a protokolem WebSocket. Tento ...
 • Detekce skupin osob v databázi obrazů 

  Mikulčík, Ondřej
  Tato práce se zabývá dvěma metodami pro detekci objektů v obrazech. První metodou je Viola-Jones, druhou je metoda histogramů orientovaných gradientů. Začátek práce se zabývá teoretickým popisem metod. V dalších částech ...
 • Dlouhodobá analýza ultrazvukových videosekvencí s využitím metod detekce významných bodů 

  Zukal, Martin
  Tato dizertační práce se věnuje analýze ultrazvukových (UZ) videosekvencí a to konkrétně dlouhodobému sledování krkavice v příčném řezu a měření jejích geometrických parametrů. Je zde popsán návrh a implementace systému ...
 • Implementace protokolu SIP 

  Dušek, Martin
  Tato diplomová práce se podrobně zabývá protokolem SIP – způsobem komunikace dvou entit, různými typy přenášených zpráv a jejich obsahem. Také je představeno několik knihoven SIP, z nichž některé byly použity pro vývoj ...
 • Klient pro on-line komunikaci 

  Húserka, Jozef
  Hlavným zameraním tejto práce je protokol XMPP (Extensible Messaging and Presence Protocol) a jeho implementácia do on-line klienta v programovacom jazyku JAVA. Účelom XMPP protokolu je doručovanie správ v reálnom čase ...
 • Metody pro zpracování segmentovaných obrazů 

  Štěrba, Radek
  Tato práce se zabývá reprezentací segmentovaných obrazů pomocí grafů. Také jsou zde popsány různé segmentační techniky, které se používají při zpracování obrazové informace. Matematika je v dnešní době stále více zapotřebí. ...
 • Pokročilé metody pro zabezpečení multimediálních dat 

  Mikulčík, Ondřej
  Za účelem ochrany autorských práv multimediálních děl byly vyvinuty vodoznačící techniky, které vkládají neviditelný vodoznak do originálních dat. Cílem této diplomové práce bylo prozkoumat moderní techniky vodoznačení, ...
 • Popis objektů v obraze 

  Dvořák, Pavel
  Tato práce se zabývá popisem segmentů identifikovaných v obraze. Nejprve jsou zde popsány základní metody segmentace, protože se jedná o proces bezprostředně předcházející popisu objektů. Další kapitola je již věnována ...
 • Sdílení plochy při video a audiokonferencích 

  Zukal, Martin
  Diplomová práce je věnována popisu problematiky sdílení plochy a možnostem, které toto řešení přináší. Jsou v ní popsána vybraná existující řešení a zmíněny jejich výhody a nevýhody. Nejrozsáhlejší část práce se zabývá ...
 • SIP klient s pokročilými funkcemi 

  Šacl, Vojtěch
  Hlavním cílem této bakalářské práce je návrh a realizace softwarového klienta, který bude schopen provádět textovou i video komunikaci přes síť založenou na protokolu IP. Tato aplikace by měla být spouštěna přímo z webové ...
 • SIP klient v jazyce JAVA 

  Zukal, Martin
  Tato bakalářksá práce se věnuje návrhu a realizaci aplikace typu klient, která využívá protokol SIP. V první části jsou popsány základní vlastnosti protokolu SIP. Důraz je kladen na porozumění nejzákladnější činnosti tohoto ...
 • Sledování objektu ve videosekvenci 

  Nešpor, Zdeněk
  Diplomová práce se zabývá problematikou sledování předem definovaného objektu ve videosekvenci. Po krátkém úvodu je popsán postup vhodný k detekci objektu ve videosekvenci, jehož metody jsou dále podrobně rozebrány. Je zde ...
 • Sledování objektu ve videosekvencích 

  Libiš, Zdeněk
  Práce se zabývá sledováním objektu ve video sekvenci. Zaměřuje se na studium pohybu jednoho objektu uvnitř jinak statické scény. Pohyb je určen směrem a rychlostí. Pro jejich určení jsou v rámci práce vytvořeny 3 operátory ...
 • Videokonference v HTML 5 

  Wiesner, David
  Tato bakalářská práce se věnuje návrhu a realizaci webové aplikace typu klient, která využívá protokol SIP pro signalizaci při multimediální komunikaci. Ta je přenášena přes protokol TCP, přesněji podprotokol WebSocket. V ...
 • Volně dostupné systémy pro zpracování obrazu 

  Slinták, Vlastimil
  Tato práce popisuje volně dostupné knihovny, které se zabývají zpracováním obrazu. Jmenovitě se jedná o ITK, VTK a OpenCV. Je popsán postup instalace ze zdrojových kódů, popis architektury a základní použití knihoven. ...