Now showing items 1-1 of 1

  • Závislost povrchové struktury Fe2O3(012) na prostředí 

    Komora, Mojmír
    Táto diplomová práca sa zaoberá štúdiom alfa-Fe2O3(012) vystaveného vodnému prostrediu. Súčasný stav poznania ohľadom oxidov železa s pozornosťou vkladanou do popisu alfa-Fe2O3 a jeho (012) povrchu je stručne zhrnutá. ...