Now showing items 1-11 of 11

 • Analýza spotřeby elektrické energie ve vodárenských systémech 

  Bábíček, Michal
  V první části práce byla provedena analýza možných úsporných opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti v zemích Střední a Východní Evropy a bývalého Sovětského svazu. Část práce zabývající se analýzou úspor ...
 • Hodnocení kvality vody v úpravně pitné vody Mokošín 

  Vosáhlo, Jan
  Tématem této diplomové práce je „Hodnocení kvality vody v úpravně vody Mokošín“. Zdrojem vody pro úpravnu jsou 4 artézské studny. V práci je nejdříve popsána zásobovaná oblast a úpravna vody včetně jednotlivých technologií. ...
 • Modelový výzkum účinnosti separačních technologií úpravy vody 

  Vašalovská, Petra
  Cílem práce bylo provést modelový výzkum účinnosti procesu flotace rozpuštěným vzduchem při úpravě vody. V rámci série experimentů byla vyhodnocována účinnost vyjádřená pomocí zákalu a UV absorbance při různých podmínkách. ...
 • Možnosti hygienického zabezpečení pitné vody 

  Šopíková, Lucie
  V první části práce bakalářské práce zpracovávám přehled všech možností dezinfekce pitné vody používaných v současnosti. V druhé části se zaměřuji na uvedení příkladů využití jednotlivých jmenovaných způsobů dezinfekce ...
 • Poruchové stavy úpraven vody 

  Baranová, Zuzana
  Cílem diplomové práce bylo provést průzkum na vybraných úpravnách vody za účelem zjištění možných poruch, se kterými se mohou provozovatelé úpraven setkat. V rámci diplomové práce byly navštíveny tyto úpravny: ÚV Troubky, ...
 • Použití terciálního stupně při úpravě vody 

  Kovačíková, Kristýna
  Bakalářská práce se zabývá možnostmi úpravy vody s větším znečištěním, kdy je nutné zařadit po dvoustupňové separaci ještě stupeň třetí. Bude vytvořen přehled zařízení, která jsou vhodná za určitých podmínek jako terciální ...
 • Provozně technický stav objektů separace na úpravnách vody 

  Pešout, Jakub
  Úkolem této diplomové práce bylo stanovení provozně technických parametrů separačních objektů na úpravnách vody. V první části se nachází teoretická část poskytující základní informace k této problematice. V druhé části ...
 • Rekonstrukce úpravny vody Babice 

  Valchař, Jiří
  Diplomová práce se zabývá studií rekonstrukce úpravny vody malého výkonu. První kapitoly jsou věnovány obecně možnostem odželezování a odmanganování při úpravě podzemní vody. Dále se práce věnuje i možnostem posuzování a ...
 • Studie rekonstrukce úpravny vody 

  Skříček, Jan
  Cílem diplomové práce bylo navrhnout rekonstrukci úpravny vody. Vybral jsem si úpravnu vody v Čebíně, které jsem se věnoval již v bakalářské práci. Úpravna má problémy se zvýšeným obsahem železa, manganu a amonných solí. ...
 • Upravitelnost povrchových vod 

  Fuks, Josef
  V diplomové práci se zabývám tématem upravitelnosti povrchových vod se zaměřením na proces tvorby suspenze. K práci byly použity vzorky vody odebrané z pěti různých míst v okolí Brněnské přehrady, která se dlouhodobě potýká ...
 • Úprava vody ze zvodnělých čtvrtohorních sedimentů v údolní nivě řeky Moravy 

  Píšťková, Jana
  Práce se zabývá problematikou úpravy vody ze zvodnělých čtvrtohorních sedimentů v údolní nivě řeky Moravy v rámci okresu Hodonín. Hlavní pozornost je věnována úpravnám vody ve Bzenci-Přívozu a Moravské Nové Vsi. V práci ...