Now showing items 1-17 of 17

 • Audit z pohledu účetní jednotky 

  Tomanová, Lenka
  Cílem diplomové práce „Audit z pohledu účetní jednotky“ je identifikovat práva a povinnosti vyplývající účetní jednotce z povinnosti ověření účetní závěrky auditorem. Mezi základní povinnosti společnosti patří povinnost ...
 • Návrh interních směrnic pro vedení účetnictví ve vybrané obci 

  Tajzler, Jan
  Bakalářská práce se zaobírá interními směrnicemi pro vedení účetnictví ve vybrané obci. V teoretické části se klade důraz na vysvětlení postavení vybrané účetní jednotky v systému veřejné správy, principu účetnictví a ...
 • Návrh směrnice pro vedení účetnictví 

  Sigmundová, Zuzana
  Bakalářská práce analyzuje aktuální stav vnitropodnikových pravidel v účetní jednotce. Doplňuje stávající a navrhuje nové vnitropodnikové směrnice dle platné legislativy a jiných platných předpisů, které jsou potřebné pro ...
 • Návrh vnitropodnikových směrnic pro vedení účetnictví v příspěvkové organizaci 

  Jedonová, Radana
  Bakalářská práce je zaměřená na problematiku vnitropodnikových směrnic pro vedení účetnictví příspěvkové organizace. V úvodní části je provedena analýza legislativních požadavků souvisejících s danou problematikou. Dále ...
 • Návrh vnitropodnikových směrnic pro vedení účetnictví ve společnosti R.D.Engineering, s.r.o. 

  Žemličková, Andrea
  Bakalářská práce je zaměřena na vnitropodnikové směrnice v oblasti účetnictví. V úvodní části jsou uvedeny teoretické východiska problematiky tvorby vnitropodnikových směrnic v oblasti účetnictví. Cílem bakalářské práce ...
 • Směrnice pro vedení účetnictví 

  Abrahamová, Monika
  Bakalářská práce je zaměřená na problematiku vnitropodnikových směrnic pro vedení účetnictví konkrétní společnosti. V úvodní části je provedena analýza legislativních požadavků souvisejících s danou problematikou. Dále ...
 • Směrnice pro vedení účetnictví obchodní společnosti 

  Pagáčová, Simona
  Bakalářská práce se zabývá problematikou směrnic pro účetnictví ve společnosti DK mont s. r. o. První část práce je zaměřena na teoretická východiska, která souvisí se zkoumanou problematikou. Druhá část této práce je ...
 • Směrnice účetní jednotky k zásobám vlastní činnosti 

  Malášek, Robert
  Diplomová práce se zabývá problematikou zásob vytvořených vlastní činností ve společnosti Strojírny Prostějov, a.s. V první části je práce zaměřena na teoretická východiska vztahující se k této oblasti. V analytické části ...
 • Tvorba vnitropodnikových směrnic 

  Husáková, Andrea
  Diplomová práce se zabývá problematikou tvorby vnitropodnikových směrnic ve vybrané společnosti, které slouží k vedení účetnictví. Definuje základní pojmy v účetnictví a charakteristiku vnitropodnikových směrnic. Obsahuje ...
 • Tvorba vnitropodnikových směrnic 

  Malášek, Robert
  Bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby vnitropodnikových směrnic ve společnosti Slévárna Kuřim a.s. V teoretické části je zaměřena na vnitropodnikové směrnice a jejich tvorbu obecně. Ve druhé, praktické, části se ...
 • Tvorba vnitropodnikových směrnic ve firmě JDesign spol. s r.o. 

  Dočekalová, Daniela
  Diplomová práce se zabývá tvorbou vnitropodnikových směrnic ve společnosti JDesign spol. s r. o. Obsahuje návrh jednotlivých směrnic tak, aby vyhovovaly firemním potřebám a odpovídaly platné legislativě.
 • Tvorba vnitropodnikových směrnic ve vybrané firmě 

  Vrtalová, Ivana
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku tvorby vnitropodnikových směrnic pro vedení účetnictví ve vybrané firmě. V první části jsou uvedena teoretická východiska účetnictví a vnitropodnikových směrnic. Hlavním úkolem ...
 • Tvorba vnitropodnikových směrnic ve vybrané firmě 

  Rulíšková, Pavla
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku tvorby vnitropodnikových směrnic. V úvodní části je rozbor problematiky spojené s vytvářením směrnic a s problematikou inventarizací. Další část této práce je zaměřena na vytvoření ...
 • Tvorba vnitropodnikových směrnic ve vybrané firmě 

  Johanová, Monika
  Diplomová práce se zabývá oblastí vnitropodnikových směrnic. Konkrétně je zaměřena na tvorbu vnitropodnikové směrnice pro provedení inventarizace majetku a závazků, a to jak v rovině obecné, tak v konkrétních podnicích. ...
 • Tvorba vnitropodnikových směrnic ve vybrané firmě 

  Martinová, Alena
  Diplomová práce je zaměřena na tvorbu vnitropodnikových směrnic pro konkrétní podnik. Práce obsahuje legislativní východiska účetnictví a oblastí, pro které byly vytvářeny směrnice. Vnitropodniková úprava těchto dokumentů ...
 • Věrný a poctivý obraz obchodní korporace v účetní závěrce 

  Němec, Petr
  Diplomová práce se zabývá problematikou věrného a poctivého obrazu obchodní korporace v účetní závěrce. Základními výkazy účetní závěrky jsou rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha v účetní závěrce, kde jsou objasněny ...
 • Vnitropodnikové směrnice obchodních korporací 

  Foralová, Eliška
  Bakalářská práce je zaměřena na vnitropodnikové směrnice společnosti HBH Projekt spol. s.r.o. V první části práce se definují základní pojmy, následuje seznámení se stručným obsahem jednotlivých směrnic a podrobný teoretický ...