Now showing items 1-20 of 49

 • Analýza ekonomických dat s využitím statistických metod 

  Klímová, Lenka
  Cílem této práce je analyzovat a zhodnotit vybrané ekonomické ukazatele podniku s použitím analýzy časových řad, regresní a korelační analýzy. Teoretická část práce je zaměřena na časové řady a také na ekonomickou problematiku ...
 • Analýza ekonomických dat s využitím statistických metod 

  Klímová, Lenka
  Teoretická část práce je zaměřena na časové řady a také na ekonomickou problematiku především poměrových ukazatelů a jejich interpretace. Cílem této práce je analyzovat a zhodnotit vybrané ekonomické ukazatele podniku s ...
 • Analýza konsolidované účetní závěrky společnosti Matador, a.s. 

  Ištok, Peter
  Bakalárska práca sa zaoberá analýzou konsolidovanej účtovnej závierky. V bakalárskej práci je spracovaná rada finančných ukazovatežov, aplikovaných na konsolidovaných finančných výkazoch skupiny Matador. Výsledkom analýzy ...
 • Analýza rozdílů ve vykazování zaměstnaneckých požitků dle IFRS a dle české účetní legislativy 

  Krosesková, Martina
  Bakalářská práce se zabývá srovnáním různých přístupů v oblasti závazků zaměstnavatelů vůči zaměstnancům dle české účetní legislativy a zaměstnaneckých požitků dle Mezinárodních účetních standardů. Cílem práce je porovnat ...
 • Analýza rozdílů ve vykazování zaměstnaneckých požitků podle IAS/IFRS a dle české účetní legislativy 

  Trkalová, Žaneta
  Tato bakalářská práce zkoumá a porovnává oblast závazků vůči zaměstnancům dle české účetní legislativy a zaměstnaneckých požitků podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví. Cílem práce je porovnat a analyzovat ...
 • Analýza vývoje výkonnosti stavebních podniků 

  Schäfer, Filip
  Tato diplomová práce se zabývá srovnáním tří firem (BAK stavební společnost a.s., SMP CZ a.s. a Syner s.r.o.) pomocí nástrojů finanční analýzy. V práci budou také vysvětleny pojmy finanční analýzy jako rozdílové a podílové ...
 • Aplikace IAS/IFRS v akciové společnosti 

  Buřič, Zdeněk
  Diplomová práce srovnává účetní závěrku zpracovanou dle platné české účetní legislativy a účetní závěrku dle IAS/IFRS. Cílem diplomové práce je porovnání české účetní legislativy a mezinárodních standardů finančního ...
 • Audit majetku vybraného podniku 

  Pernica, Ivo
  Diplomová práce je zaměřena na audit účetní závěrky v oblasti majetku podniku. Teoretická část popisuje obecnou charakteristiku auditu, specifikuje vybrané oblasti auditu účetní závěrky a vymezuje účetní problematiku ...
 • Audit pohledávek 

  Miskos, Jan
  Cílem diplomové práce je navrhnout metodiku auditu pohledávek vybraného podnikatelského subjektu včetně vyvození závěru a vlastního návrhu řešení dané problematiky. První část diplomové práce budu věnovat finančnímu auditu, ...
 • Audit účetní závěrky 

  Fratriková, Denisa
  V diplomové práci se zabývám problematikou auditu účetní závěrky z pohledu auditora. První část obsahuje teoretické vymezení základních pojmů v této oblasti a popis auditorských postupů. Tyto poznatky jsou následně využity ...
 • Audit účetní závěrky podniku 

  Junák, Vladimír
  Cílem diplomové práce „Audit účetní závěrky podniku“ je analyzovat metody, které jsou vymezeny pro audit v mezinárodních standardech a tyto aplikovat na vybranou výrobní společnost. V první části této práce osvětluji původ ...
 • Audit účetní závěrky vybrané firmy 

  Miskosová, Lenka
  Cílem diplomové práce je seznámit čtenáře s oblastí externího auditu a popsat jednotlivé fáze a auditorské postupy při ověřování účetní závěrky. Praktická část diplomové práce je potom zaměřena na aplikaci teoretických ...
 • Audit účetní závěrky vybrané firmy 

  Bulíčková, Andrea
  Diplomová práce se zabývá auditem účetní závěrky vybraného podniku. V teoretické části jsou uvedeny obecné poznatky o auditu, právní úprava auditu, postup při ověřování účetní závěrky a problematika auditu z pohledu účetní ...
 • Audit účetní závěrky vybrané firmy se zaměřením na oblast stálých aktiv 

  Kučerová, Martina
  Cílem této diplomové práce je zpracovat audit účetní závěrky společnosti DELTA, a. s. se zaměřením zejména na oblast dlouhodobého majetku. Vybraná akciová společnost se zabývá zpracováním a prodejem dřeva, a dále zásobováním ...
 • Audit účetní závěrky vybraného zemědělského podniku 

  Stojánková, Radka
  Diplomová práce je zaměřena na provedení auditu u zemědělského subjektu. Je zde uveden historický vývoj auditu a základní informace. Práce popisuje regulaci v rámci Evropské unie, samotný postup dle Mezinárodních auditorských ...
 • Audit z pohledu účetní jednotky 

  Tomanová, Lenka
  Cílem diplomové práce „Audit z pohledu účetní jednotky“ je identifikovat práva a povinnosti vyplývající účetní jednotce z povinnosti ověření účetní závěrky auditorem. Mezi základní povinnosti společnosti patří povinnost ...
 • Finanční analýza stavebního podniku 

  Schäfer, Filip
  Tato bakalářská práce popisuje finanční analýzu a její praktické použití. V první části této práce budou popsány základní charakteristiky finanční analýzy, základná vzorce a zdroje pro získání dat pro tyto vzorce. Ve druhé ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Gregarová, Jana
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku v letech 2010-2014. Podklady pro finanční analýzu tvoří zejména účetní závěrky a výroční zprávy podniku. Práce je rozdělena do čtyř částí: první a druhá ...
 • Hodnocení finanční situace vybraného podniku a návrhy na její zlepšení 

  Polášková, Lucie
  Diplomová práce pojednává o zhodnocení finanční situace společnosti LIPOELASTIC a.s. pomocí vybraných nástrojů finanční analýzy. Data potřebná pro provedení finanční analýzy vychází z účetních výkazů vybrané společnosti. ...
 • IFRS a česká účetní legislativa 

  Nečasová, Eliška
  Předmětem diplomové práce je srovnání požadavků na účetní výkazy sestavené dle české účetní legislativy a dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IAS/IFRS). Práce se zabývá rozdíly ve vykazování dle české účetní ...