Now showing items 1-8 of 8

 • Analýza vybrané firmy pomocí časových řad 

  Bilická, Ivana
  Predmetom bakalárskej práce je finančná analýza firmy SNOWBOARD ZEZULA s.r.o. za obdobie rokov 2005 – 2011. Úlohou tejto práce je vyhodnotiť ekonomicko-hospodársku činnosť spoločnosti na základe výkazov, navrhnúť prípadné ...
 • Aplikace mezinárodního účetního standardu pro malé a střední firmy 

  Letková, Nina
  Diplomová práca sa zaoberá aplikáciou medzinárodného účtovného štandardu vykazovania pre malé a stredné podniky. Predmetom práce je definovať základný rámec pre vykazovanie podľa IFRS pre SME, analyzovať rozdiely medzi ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Vicenová, Lenka
  Táto diplomová práca sa zaoberá hodnotením ekonomického zdravia podniku JAKOS, a.s. v rokoch 2005-2008. Využité boli vybrané metódy finančnej analýzy. Na základe zistených výsledkov navrhujem opatrenia, ktoré by mali viesť ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Chalásová, Kristína
  Diplomová práca „Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení“ sa zaoberá finančnou analýzou a hodnotí finančnú situáciu spoločnosti. Prvá časť vymedzuje teoretické základy finančnej analýzy, jej nástroje, ...
 • Hodnocení finanční situace vybrané společnosti 

  Šišmišová, Zora
  Bakalárska práca je zameraná na hodnotenie finančnej situácie spoločnosti Eurosat CS, spol. s r.o. na základe vybraných ukazovateľov finančnej analýzy za sledované obdobie rokov 2013 až 2017. Práca je rozdelená na tri ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Vandáková, Slavena
  Táto diplomová práca je zameraná na finančnú analýzu a zhodnotenie výkonnosti vybranej firmy pomocou medzipodnikového porovnania. Na základe výsledkov jednotlivých ukazovateľov odhaľuje silné a slabé stránky podnikov a ich ...
 • Hodnotenie finančnej situácie podniku COOP Jednota Galanta v prostredí MS Excel a návrhy na jej zlepšenie 

  Korenčiak, Miroslav
  Bakalárska práca je zameraná na získanie prehľadu o finančnej situácii podniku pomocou vybraných metód a ukazovateľov, v prostredí MS Excel. Na základe výsledkov sú definované nedostatky a hrozby pre finančné zdravie podniku ...
 • Stanovení hodnoty vybrané společnosti 

  Hlavenka, Dušan
  Diplomová práca sa zemeriava na problematiku stanovenia hodnoty spoločnosti pôsobiacej v automobilovom priemysle. Práca sa venuje sumarizácii teoretických východísk, v ktorých sú zároveň vysvetlené metódy a postupy, ktoré ...