Now showing items 1-20 of 55

 • Algoritmy rozvrhování výroby s dynamickými rekonfiguracemi a údržbou 

  Halčin, Marián
  Diplomová práca sa zaoberá témou počítačového rozvrhovania výroby s dynamickými rekonfiguráciami a údržbou. Problém je formálne popísaný matematickým modelom s názvom Resource Constrained Project Scheduling Problem rozšíreným ...
 • Analýza nákladů inženýrských staveb 

  Klec, Martin
  Diplomová práce s názvem „Analýza nákladů inženýrských staveb“ se zabývá porovnáním nákladů na životní cyklus liniových staveb s asfaltovým povrchem vůči nákladům na životní cyklus liniových staveb s betonovým povrchem. V ...
 • Analýza nákladů na opravy a údržbu tunelové střelnice v Brně 

  Holko, Marek
  Diplomová práca sa zaoberá definovaním opráv a údržby stavebného objektu tunelovej strelnice v Brne, jej stavebne technickým posúdení a zhodnotením z hľadiska bezpečnosti, hygieny prostredia, požiarnej bezpečnosti a ekológie. ...
 • Aplikace rozšířené reality v údržbě výrobních strojů 

  Blaha, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem aplikace rozšířené reality v údržbě obráběcích strojů. Práce obsahuje část rešeršní a část návrhovou. V první části diplomové práce je shrnuta problematika rozšířené reality z obecného ...
 • Architektonické osvětlení a jeho specifika při projektování 

  Haluza, Miroslav
  Cílem této práce je sepsat teoretické postupy venkovního (architektonického) osvětlení a shrnout dostupné svítidla. Dále jsou v této práci obsažena základní pravidla pro vhodný návrh architektonického osvětlení podle ...
 • Ceny modernizace, oprav a údržby stavebního objektu 

  Nowak, Jiří
  Tato bakalářská práce je zaměřená na problematiku zmapování stavebních prací a jejich cen zaměřených na modernizaci, opravy a údržbu stavebního objektu. V teoretické části jsou popsány pojmy týkající se problematiky této ...
 • Diagnostický systém papírenského stroje 

  Škrobánek, Martin
  Tato diplomová práce pojednává o technické diagnostice, přičemž se především zaměřuje na vibrační diagnostiku. Tato problematika je popsána v první částí této práce v teoretické rovině. V další části je popsán papírenský ...
 • Diagnostika asynchronního motoru s ohledem na jeho údržbu a spolehlivost 

  Bulušek, Petr
  Diplomová práce Diagnostika asynchronního motoru s ohledem na jeho údržbu a spolehlivost si klade za cíl být teoretickou přípravou a aplikací on-line diagnostiky. Snaží se zmapovat korelace mezi poruchami elektromechanické ...
 • Diagnostika vibrací strojů při kusových zkouškách 

  Kohutek, Tomáš
  Tato diplomová práce pojednává o diagnostice vibrací strojů při kusových zkouškách v průmyslovém podniku Siemens Electric Machines s.r.o. v Drásově. V práci je vypracován návrh systému diagnostiky, který obsahuje vybrané ...
 • Diagnostika vozovky a návrh opravy 

  Schindler, Marek
  Poruchy vozovek jsou nedílnou součástí užívání a stárnutí pozemních komunikací. Před návrhem jejich údržby a opravy je nezbytně nutné provést diagnostiku vozovky. Technické podmínky TP 82 a TP 87 popisují správné provedení ...
 • Ekologie výroby, provozu a údržby automobilů 

  Pelíšek, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá automobily a jejich vlivem na životní prostředí v celém jejich průběhu života. Jsou zde představeny nejzávažnější problémy související s touto témati-kou, ale také je poukázáno na ty problémy, ...
 • Facility management jako podpora pro uživatele budov 

  Krůta, Vítězslav
  Tato diplomová práce se zabývá facility managementem – podpůrnými činnostmi pro uživatele budov. Teoretická část popisuje význam a cíle facility managementu, procesy, které zahrnuje a jeho vývoj ve světě i České Republice. ...
 • Integrované řešení diagnostiky výrobního zařízení v energetice České republiky 

  Cvešpr, Pavel
  Disertační práce se zabývá diagnostikou hlavního výrobního zařízení v české energetice se zaměřením na její integrující roli v procesu získávání, ukládání a zpracování informací pro účely hodnocení technického stavu ...
 • Konstrukce nástupišť železničních tratí 

  Smítková, Pavlína
  Práce se věnuje srovnání konstrukcí nástupišť používaných na síti SŽDC, ŽSR, případně dalších okolních států. Hlavním cílem je porovnat konstrukce z hlediska náročnosti stavby, údržby, stability konstrukce, materiálové ...
 • Kvalita koleje v průběhu času 

  Dušek, Erik (ECON publishing, s.r.o., 2018-01-25)
  Článek se zabývá možnostmi zkoumání vývoje kvality koleje v průběhu času. Kvalita koleje se hodnotí podle hodnot jednotlivých geometrických parametrů koleje. Kolej se hodnotí buď úsekově, nebo lokálně. Při lokálním způsobu ...
 • Management a inženýrství údržby 

  Pšenková, Tereza
  Předmětem mé bakalářské práce „Management a inženýrství údržby“ je seznámení se s teorií údržby a jejím začlenění v podniku. Teoretická část se zaobírá základními pojmy a metodami řízení od údržby po poruše po komplexní ...
 • Mikrobiologická rizika v technice prostředí a možnosti jejich eliminace 

  Gruber, Jan
  Tato práce se zabývá vzduchotechnickými systémy a popisuje jejich základní části. Jsou zmíněny nejdůležitější mikrobiologická rizika, jež se mohou objevit v různých prvcích, jako jsou bakterie, viry a plísně. Poslední část ...
 • Návrh inteligentního optimalizačního modulu pro podnikový informační systém 

  Zigo, Ľubomír
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom a realizáciou inteligentného optimalizačného modulu pre podnikový informačný systém. Optimalizačný modul bude vytvárať celoročné plány údržby s rovnomerným množstvom údržbárskych aktivít ...
 • Návrh plánu údržbářských prací práškového granulačního kotle 

  Lipus, Jan
  Diplomová práce se zabývá problematikou aplikace metody RCM (Reliability Centered Maintenance) na velká energetická zařízení (kotle a jejich příslušenství) s využitím softwarového nástroje AMST společnosti SKF v podmínkách ...
 • Návrh postupů a systému údržby pro komerční provoz bezpilotních letadel vycházející ze srovnání se systémem údržby letounů v komerčním provozu (SEP, SP) 

  Barus, Viktor
  Letectvo sa dostáva do novej éry. Bezpilotné systémy sa čím viac zapájajú do komerčnej sféry civilného letectva a vytvárajú nové výzvy. Táto rešeršná bakalárska práca sa zaoberá problematikou bezpilotných lietadiel a ich ...