Now showing items 1-20 of 59

 • Analýza cyklické únavy trubkového svazku vlivem proudění pracovního média 

  Buzík, Jiří
  Hlavním cílem dizertační práce je kontrola trubkového svazku na cyklickou únavu způsobenou prouděním pracovního média v mezitrubkovém prostoru. Únava způsobená prouděním je způsobena vibracemi vyvolanými prouděním. Zkoumané ...
 • Analýza elektroencefalografických signálů 

  Gajdoš, Martin
  Elektroencefalografie je citlivá diagnostická metoda pro zjišťování elektrických potenciálů produkovaných mozkem. V této práci jsou popsány vlastnosti EEG signálu, proces, kterým signál projde od jeho změření, přes zpracování ...
 • Analýza příčin vzniku trhlin v ráfcích kol 

  Plundrák, David
  Diplomová práce hledá příčiny vzniku trhlin u ráfků jízdních kol v nejvíce zatěžovaných místech (v místech otvorů pro dráty). Z tohoto důvodu je v této práci uvedena napěťově deformační analýza jednoduchého modelu ráfku ...
 • Analýza využití řešiče Code_Aster při řešení mezního stavu únavové pevnosti 

  Busta, Michal
  Tato závěrečná práce se zabývá analýzou využití řešiče Code_Aster při výpočtech týkajících se mezního stavu únavové pevnosti. První částí je rešerše možností únavového posouzení v řešiči Code_Aster a druhou částí je následná ...
 • Asfaltové směsi se zvýšenou odolností vůči vzniku trhlin 

  Stromecký, Roman
  V rámci bakalářské práce byly navrženy dvě asfaltové směsi, z nichž jedna obsahuje konvenční asfaltové pojivo a druhá asfalt modifikovaný pryžovým granulátem. Cílem práce je srovnat tuhost a únavové charakteristiky těchto ...
 • Bez názvu 

  Cáb, Martin
  Diplomová práce vychází z osobní prožité zkušenosti vyhoření a stagnace v uměleckém praxi. Je osobní reflexí nudy a práce s nepředvídatelností. Pracuje v několika vrstvách s teorií umění, existenciálním podtextem a podprahovým ...
 • Bezolovnatý pájený spoj a modely predikce spolehlivosti 

  Nestrojil, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá predikcí spolehlivosti bezolovnatého pájeného spoje. V teoretické části je vytvořena rešerše v oblasti únavových modelů pro bezolovnaté pájení. Dále tato část obsahuje základní pojmy a ...
 • Design pracovního exoskeletonu 

  Kasarová, Dominika
  This diploma thesis deals with the design of an exoskeleton for the upper part of the body, which is primarily focused on overhead work. The first part of the thesis contains a thorough analysis of both existing products ...
 • Detekce únavy z elektromyogramu 

  Mošnerová, Jitka
  Cílem diplomové práce je navržení a realizace metod pro detekci únavy z elektromyogramu. Nejprve je provedena literární rešerše v oblasti hodnocení únavy z elektromyografického (EMG) signálu. Měření únavou vyvolaných změn ...
 • Dynamické vlastnosti lepeno – nitovaných spojov 

  Urík, Tomáš
  Ako bolo dokázané niekoľkými autormi [napr. 1, 2] použitie kombinovanej technológie nitovania a lepenia zlepšuje statické mechanické vlastnosti nitovaných i lepených spojov. Na druhú stranu dynamické vlastnosti spojov ako ...
 • Hnací ústrojí pětiválcového zážehového hvězdicového motoru 

  Vítek, David
  Diplomová práce se zabývá návrhem hnacího ústrojí pětiválcového zážehového hvězdicového motoru se zadanými parametry pro hlavní válec (vrtání, zdvih, atd.). Práce je rozdělena na několik částí: kinematika hvězdicového ...
 • Hodnocení drsnosti povrchu a její vliv na únavovou životnost 

  Dziubek, Jan
  Bakalářská práce se zabývá vlivem drsnosti povrchu na únavovou životnost. V bakalářské práci je blíže specifikováno hodnocení povrchu profilovou metodou podle normy ČSN EN ISO 4287. V rámci práce byly zjištěny parametry ...
 • Hodnocení únavy pomocí elektrookulografie 

  Němcová, Andrea
  Diplomová práce se zabývá hodnocením únavy pomocí elektrookulografie (EOG). Teoretická část pojednává o samotné elektrookulografii, únavě i metodách, pomocí kterých se dá únava z EOG detekovat. Praktická část obsahuje návrh ...
 • Influence of Cold-Sprayed, Warm-Sprayed and Plasma Sprayed Layers Deposition on Fatigue Properties of Steel Specimens 

  Čížek, Jan; Matějková, Michaela; Dlouhý, Ivo; Šiška, Filip; Kay, Charles; Karthikeyan, Jeganathan; Kuroda, Seiji; Kovářík, Ondřej; Siegl, Jan; Loke, Kelvin; Khor, Khiam Aik (Springer, 2015-03-10)
  Titanium powder was deposited onto steel specimens using four thermal spray technologies: plasma spray, low-pressure cold spray, portable cold spray, and warm spray. The specimens were then subjected to strain controlled ...
 • Initiation of fatigue cracks in AZ91 Mg alloy processed by ECAP 

  Fintová, Stanislava; Kunz, Ludvík (IOP Publishing, 2014-08-08)
  Mechanism of fatigue crack initiation was investigated in ultrafine-grained (UFG) magnesium alloy AZ91 processed by equal channel angular pressing (ECAP). Fatigue behaviour of UFG material was compared to the behaviour of ...
 • Initiation of Fatigue Cracks in Ultrafine-grained Materials in High-cycle Fatigue Region 

  Kunz, Ludvík; Fintová, Stanislava (Elsevier, 2014-06-25)
  Initiation of fatigue cracks in materials with conventional grain (CG) size was investigated very thoroughly in the past. There is an extensive knowledge on the localization of cyclic plasticity and early crack development; ...
 • Inženýrský proces vývoje klikových hřídelí 

  Škrášek, Roman
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vývoje klikových hřídelí pro spalovací motory. Popisuje jednotlivé dílčí kroky konstrukčního procesu a zaměřuje se na pouţití moderních metod, které tento proces výrazně zkracují ...
 • Kinetika šíření krátkých únavových trhlin v superduplexní oceli 

  Bártová, Lenka
  Diplomová práce se zabývá únavovým životem a růstem krátkých trhlin ve vzorcích z austeniticko-feritické duplexní oceli cyklovaných s konstantní amplitudou napětí při různých hodnotách středního napětí. Únavový život byl ...
 • Klasifikace a hodnocení opotřebení kolejnic 

  Nohel, Rostislav
  Předložená bakalářská práce je zaměřena na opotřebení kolejnic. V práci se čtenář nejprve seznámí se základními pojmy kolejové dopravy jako je názvosloví kola a kolejnice, adheze, součinitel adheze, kontaktní plocha, skluz, ...
 • Klikový mechanismus závodního motoru V8 

  Fried, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá využitím moderních technologií k návrhu vhodného klikového hřídele pro závodní motor o vysokém výkonu. Pokrývá všechny kroky od stručné rešerše, konstrukčního návrhu, analýzy torzního kmitání ...