Now showing items 1-20 of 20

 • Analysis of Construction Auctions Data in Slovak Public Procurement 

  Hanák, Tomáš; Serrat, Carles (Hindawi, 2018-12-01)
  The requirement for efficient public spending leads contracting authorities to use electronic reverse auctions (e-RA), a tool that allows achieving financial savings. In this study, we aim to explore the relationships ...
 • Analýza efektivnosti provozu nízkoenergetických budov 

  Muškát, Petr
  Hlavním tématem bakalářské práce je srovnání nákladů na vytápění rodinného dvoudomu před zateplením s původními výplněmi a po zateplení včetně dalších úsporných opatřeních. Bakalářská práce se také zajímá o možnosti čerpaní ...
 • Analýza možností a uplatňování dotačních programů k dosahování vyššího energetického standardu výstavby 

  Šíma, Zbyněk
  Práce se zabývá otázkou nízkoenergetické výstavby v České republice a mapuje programy, které jsou nabízeny ze strany státu a Evropské unie, určené na zlepšení technickoekonomických vlastností budov. Práce také řeší dopady, ...
 • Daňové benefity zaměstnanců 

  Česal, Zdeněk
  Tato práce se zabývá možnostmi daňově výhodného odměňování zaměstnanců pomocí zaměstnaneckých výhod. Popisuje jak peněžní, tak nepeněžní formy odměňování a motivování pracovníků a zároveň ukazuje jejich dopady na daňové ...
 • Ekonomická a ekologická hlediska rozhodování při použití recyklovaného kameniva do pozemních komunikací 

  Trávníček, Dušan
  Bakalářská práce se zabývá rozhodováním při použití recyklovaného a přírodního kameniva do pozemních komunikací. Jedná se o rešerši, kde se zabývám způsoby recyklace a jejich ekonomickým a ekologickým přínosem společnosti. ...
 • Ekonomické a environmentální hodnocení energeticky úsporných opatření na rezidenčních budovách 

  Dosedělová, Pavla
  Bakalářská práce se zabývá energeticky úspornými opatřeními panelových domů, jejich vlivem na životní prostředí a ekonomickou efektivností. V teoretické části jsou jednotlivá opatření popsána a jsou definovány možné způsoby ...
 • Energetické úspory velkých objektů 

  Řehák, Pavel
  Obsahem této diplomové práce je vyhodnocení úsporných opatření využívající vlastní výrobu tepla a elektrické energie za pomoci kogeneračních jednotek, využití obnovitelných zdrojů pro částečné pokrytí spotřeb objektů, ...
 • Energeticky efektivní horská chata 

  Němec, Ondřej
  Diplomová práce vychází z návrhu energeticky efektivní horské chaty v horském středisku Čenkovice. Na zadaném pozemku se v současné době nachází stávající objekt horské služby. Pozemek je většího rozměru, středně svažitý, ...
 • Financování revitalizace bytového domu s dvanácti bytovými jednotkami v Blansku 

  Novotná, Jana
  Tato diplomová práce pojednává o možných způsobech financování revitalizace bytového domu. Obsahuje řešení komplexní revitalizace konkrétního bytového domu, od výpočtů úspory, přes výběr realizátora stavebních prací, po ...
 • Návrh financování revitalizace bytového domu 

  Gebauerová, Dana
  Diplomová práce se zabývá problematikou revitalizace panelového domu. Práce si klade za cíl vyhodnocení efektivnost revitalizace a předložení návrhu nejlepší varianty z hlediska investic a energetických úspor. V teoretické ...
 • Návrh implementace aukčního systému pro galerie 

  Racký, Peter
  V mé diplomové práci zpracovávám implementaci aukčního systému do internetové prezentace galerie. Řešení bylo objednáno reklamní agenturou CCD Media, s.r.o. V součastnosti je trend zavádění aukcí, zejména elektronických ...
 • Návrh na zavedení ekonomického informačního systému do podniku Astrix spol. s r.o. 

  Kosturák, Ivan
  Bakalárska práca je zameraná na problematiku informačných systémov. Jej pozornosť sa zameriava na popísanie nie len poznatkov z oblasti základnej terminológie informačných systémov, definíciu predpokladov nutných pre ...
 • Optimalizace investice v obci 

  Novosád, Michal
  Moji bakalářskou práci ‚,Optimalizace investice v obci‘‘ jsem rozdělil na dvě části, na teoretickou a praktickou. V teoretické části se nejdříve věnuji základním definicím obce, jejího financování a rozpočtu. V nadcházející ...
 • Posouzení investic do úspor vytápění rodinných domů 

  Kalivodová, Markéta
  Smyslem této bakalářské práce je posouzení investic do vytápění modelového rodinného domu. Za tímto účelem jsou nejdříve obecně rozebrány jednotlivé možnosti snížení energetické náročnosti domu, přičemž byly zmíněny i ...
 • Posouzení opatření snižování tepelných ztrát bytového domu 

  Vašíř, Jan
  Práce se zabývá rozborem materiálů používaných ke snížení energetické náročnosti budov a kalkulací opatření provedených v konkrétním bytovém domě. Je tematicky rozdělena na čtyři části. První část je teoretická rozprava ...
 • Racionalizace výroby a rozvodu stlačeného vzduchu 

  Žilák, Peter
  Popis stavu výroby stlačeného vzduchu v Motorpal a.s. Jihlava. Nástroj použitý pro zlepšení procesu a výstupu výroby, řešení kvalitativních problémů a zavádění zlepšení. Definování problému, měření, analýza, návrhy a ...
 • Studie operativního řízení výroby 

  Šolc, Jakub
  Cílem diplomové práce „Studie operativního řízení výroby“ je racionalizace výroby a rozvodu stlačeného vzduchu. Práce se zabývá popisem výchozího stavu, analýzou výroby stlačeného vzduchu a návrhem racionalizačních opatření. ...
 • Tepelné ztráty rodinného domu a návrhy opatření na jejich eliminace 

  Nguyen Khac, Hoang
  Bakalárska práca sa zaoberá výpočtom tepelných strát budov a návhrom opatrení. Práca je rozdelená na 5 častí. V prvej sa nachadzajú dôvody, prečo zatepliť budovy, postup pri výbere materiálov a ďalej sú popísané jednotlivé ...
 • Trigenerace a její využití v praxi 

  Čupera, Pavel
  Diplomová práce objasňuje pojem trigenerace a princip absorpčního chlazení. Porovnává výhody a nevýhody tohoto způsobu výroby chladu s chlazením kompresorovým. Podává přehled o provedení absorpčních vyvíječů chladu a jejich ...
 • Výběr a zavedení ekonomického informačního systému do podniku 

  Vokál, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku informačních systémů. Její obsah se zaměřuje na popsání poznatků z oblasti základní terminologie informačních systémů, definici nutných předpokladů pro zavedení informačního ...