Now showing items 1-20 of 45

 • Analýza a vyhodnocení umísťování staveb dle stavebního zákona v mikroregionu Litovelsko 

  Vařeková, Petra
  Předmětem této diplomové práce je analýza a vyhodnocení umísťování staveb dle stavebního zákona v mikroregionu Litovelsko. Teoretická část bude obsahovat jednotlivá rozčlenění stavebního zákona, územní rozhodnutí včetně ...
 • Analýza a vyhodnocení umísťování staveb dle stavebního zákona ve vybrané lokalitě v okrese Brno - venkov 

  Zichová, Jana
  Tato práce se zabývá analýzou a vyhodnocením umísťování staveb dle stavebního zákona. Práce má dvě části: v teoretické části je v prvé řadě popsán stavební zákon a základní pojmy spojené s umisťováním staveb, dále jsou ...
 • Analýza developerského projektu na výstavbu administrativního objektu v Brně 

  Kolařík, Jan
  Cílem této diplomové práce je stanovit proveditelnost a výnosnost developerského projektu na konkrétním pozemcích v Brně. Do řešení problému byla zahrnuta, jak část legislativní, která stanovila možnosti využití pozemků ...
 • Areál VUT Kraví hora 

  Muroň, Jakub
  Předmětem zadání této diplomové práce je navázání na předchozí Specializovaný ateliér, jenž byl zaměřen na vypracování strategické urbanisticko—architektonické studie území Kraví hory a pozemku VUT, který se zde nachází. ...
 • Bučovice - studie obchvatu 

  Guráň, Pavel
  Předmětem bakalářské práce je prověřit možné vedení silnice I/50 na území města Bučovic s ohledem na životní prostředí a život ve městě. Navrhovaný obchvat bude zejména odvádět tranzitní dopravu mimo centrální část města. ...
 • Decentralizace procesu územního plánování na modelovém příkladu brněnské aglomerace 

  Tichý, Jan
  Práce se zaměřuje na určení klíčových změn v procesu územního plánování pro umožnění lepšího a efektivnějšího územního rozvoje. Aplikuje práci Rakouské ekonomické školy na územní plánování a regulace. Kriticky posuzuje ...
 • Historický vývoj výstavby bytových domů a jeho vliv na tržní ceny bytů v současnosti v Liberci 

  Starý, Jan
  Tato diplomová práce na téma Historický vývoj výstavby bytových domů a jeho vliv na tržní ceny bytů v současnosti v Liberci provází problematikou korelace mezi stavebními slohy a jejich cenou v současné době. Je rozdělena ...
 • Historický vývoj výstavby bytových domů a jeho vliv na tržní ceny bytů v současnosti v Teplicích 

  Walter, Martin
  Diplomová práce pojednává o historickém vývoji bytových domů v Teplicích a analyzuje, jaký vliv na tržní cenu bytů má období jejich výstavby. Dále tato práce zkoumá vliv rozdílného období výstavby bytových domů na tržní ...
 • Jižní obchvat Kyjova 

  Guráň, Pavel
  Předmětem diplomové práce je prověřit vedení silnice I/54 jižně od města Kyjova s ohledem na platné územní plány dotčených obcí. Navrhovaný obchvat bude především odvádět dopravu mimo jižní část města. Důvodem pro postavení ...
 • Návrh průmyslové zóny pro region Telč 

  Komárek, Leonard
  Diplomová práce analyzuje problémy, které souvisejí s výstavbou průmyslových zón, v regionu Telč. Zaměřuje se zejména na rozvoj průmyslu a využití lidských zdrojů. Obsahuje návrhy možných řešení těchto problémů, především ...
 • Návrh územního plánu pro obec Radešín 

  Moučka, Michal
  Územní plánování je činností, která se snaží hledat a vytvářet nejvhodnější podmínky pro využití a prostorové uspořádání území na základě komplexních znalostí nejrůznějších oborů, a proto jej řadíme mezi multidisciplinární ...
 • Obchvat města Brtnice 

  Anděl, Petr
  Cílem bakalářské práce je vypracování vyhledávací studie obchvatu města Brtnice. Brtnice se nachází v kraji Vysočina 13km jihovýchodně od krajského města Jihlava. Důvodem návrhu obchvatu stávající komunikace II/405 je ...
 • Obchvat Uničova 

  Fryčar, David
  Předmětem bakalářské práce je vytvoření návrhu obchvatu města Uničov a vyřešení napojení obchvatu na stávající silniční síť s uvážením existujícího plánu územního rozvoje a životních podmínek ve městě. Cílem je odvedení ...
 • Podnikatelský záměr 

  Vaďura, Tomáš
  Bakalářská práce popisuje průběh a realizaci developerského projektu výstavby polyfunkčního domu v Brně v Ţabovřeskách na ulici Sochorova. Zvláštní důraz byl kladen na popis, průběh a moţnou realizaci klientských změn v ...
 • Posouzení vlivu územního plánování na cenu pozemků 

  Slavík, Jan
  Tato diplomová práce popisuje metodologický základ pro ocenění nemovitých věcí. Provedená případová studie prezentuje ocenění vybraného pozemku v katastrálním území Podolí u Brna, obec Podolí a stanovení ceny zjištěné a ...
 • Posouzení vlivu územního plánování na cenu pozemků 

  Šardická, Kateřina
  Tato diplomová práce se zabývá vlivem územního plánování na cenu pozemků v obcích Hovorany a Čejč. Pozemky jsou oceněny cenou obvyklou a také pomocí oceňovacího předpisu. Oba pozemky jsou oceněny jako zemědělské, určené k ...
 • Posouzení vlivu územního plánování na cenu pozemků v Bernarticích nad Odrou 

  Glogarová, Tereza
  Tato diplomová práce se zabývá vlivem územního plánování na cenu pozemků v obci Bernartice nad Odrou. Je zde popsán teoretický základ pro ocenění nemovitých věcí, analyzována dokumentace územního plánu v obci a formou ...
 • Posouzení vlivu územního plánování na cenu pozemků v Brně 

  Lorencová, Marie
  Diplomová práce se zabývá posouzením vlivu územního plánování na administrativní a tržní cenu pozemků v katastrálním území Medlánky ve statutárním městě Brně. Formou případové studie je simulováno, že vybraná parcela je ...
 • Posouzení vlivu územního plánování na cenu pozemků v Brně 

  Duroň, Patrik
  Úkolem diplomové práce je posoudit vliv územního plánování na cenu pozemků v Brně formou případové studie. Studie bude zpracována z veřejně dostupných informací a to především ze zákonů České republiky a z údajů o cenách ...
 • Posouzení vlivu územního plánování na cenu pozemků v Olomouckém kraji 

  Lukaševič, Pavel
  Diplomová práce je zaměřena na vývoj ceny pozemků v závislosti na vstupní územní připravenosti. Šetření bylo provedeno ve třech lokalitách, kde budoucím využitím bude výroba, komerce a bydlení. V diplomové práci jsem ...