Now showing items 1-19 of 19

 • Alternativní řešení a pevnostní kontrola mechanických česlí 

  Sommer, Matěj
  Tato diplomová práce se zabývá novým návrhem mechanicky stíraných česlí. Cílem bylo navrhnout vlastní konkurenční návrh vůči již existujícímu řešení firmy INKOS a.s. V úvodní teoretické části je vypracovaná rešerše zařízení ...
 • Čerpaní kalu v technologii ČOV 

  Fadrný, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou vhodného návrhu kalové koncovky se zaměřením na vhodnou volbu čerpadel. Volba čerpadla závisí na typu čerpaného materiálu a charakteru potrubí. Bylo provedeno několik měření pro ...
 • Energetická bilance čistíren odpadních vod 

  Novotný, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá energetickým posouzením vybrané městské čistírny odpadních vod a to konkrétně ČOV Polička. V první, úvodní kapitole jsou vysvětleny základní pojmy a cíle práce. Druhá kapitola je věnována ...
 • Energetická optimalizace provozu ČOV. 

  Frank, Ivo
  Cieľmi tejto bakalárskej práce je ponúknuť stručný návod na to, ako postupovať pri energetickom audite čistiarne odpadových vôd a ponúknuť energeticky efektívnejšie a úspornejšie alternatívy ku dnes používaným zariadeniam ...
 • Energetické náročnosti kanalizačních sítí 

  Žďára, Jan
  V první části diplomové práce je zpracována rešerše z problematiky energetické náročnosti kanalizačních sítí. V úvodní kapitole jsou vysvětleny základní pojmy. Druhá kapitola se zabývá českou a evropskou legislativou k ...
 • Intenzifikace stávající čistírny odpadních vod technologií MBR 

  Spratková, Aneta
  Diplomová práce je zaměřena na tématiku membránových technologií využívaných při čištění odpadních vod. Rešeršní část práce se zabývá problematikou membránové separace aktivovaného kalu, a to především s pomocí ponořených ...
 • Kanalizace a ČOV Křelov,Břuchotín-stavebně technologický projekt 

  Novák, Jan
  Předmětem mé diplomové práce je provedení spodní hrubé stavby čistírny odpadních vod Křelov - Břuchotín. Podrobněji jsem se zaměřil především na realizaci kruhových nádrží čistírny odpadních vod. K těmto nádržím zpracovávám ...
 • Návrh železobetonové čističky odpadních vod 

  Štramberský, Martin
  Předmětem bakalářské práce je statický návrh nádrže čističky odpadních vod, dimenzování a posouzení konstrukčních části na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti. Součástí projektu je i výkresová dokumentace. Cílem ...
 • Novostavba rodinného domu Leština. Stavebně technologická studie. 

  Drábek, Martin
  Cílem bakalářské práce je technologická studie a vybrané technologické předpisy pro Novostavbu vícegeneračního rodinného domu v Leštině u Herálce. Bakalářská práce obsahuje technologické postupy a jejich odpovídající ...
 • Odstranění vybraných organických polutantů z vody s využitím pokročilých oxidačních procesů 

  Dalajková, Nikola
  Cílem této diplomové práce je stanovení vybraných organických polutantů se zaměřením na náhradní sladidla v odpadní vodě z čistírny odpadních vod (ČOV) Modřice a následná degradace takto zjištěných koncentrací v modelové ...
 • Optimalizace energetických toků při provozu ČOV - Smart Area Net 

  Pěcha, Jiří
  Disertační práce se zabývá problematikou čistírenství a možnostmi nalezení úspory energie během provozu čistíren odpadních vod. Snaha práce je nalezení potenciálu využití alternativní energie, úspory spotřeby, zlepšení ...
 • Parciální model čistírny odpadních vod 

  Novák, Petr
  Práce se zabývá čistírnami odpadních vod (ČOV). Pro energetickou soběstačnost ČOV je nutné studovat provozní zázemí, zařízení a jejich možnou provozní predikci pro energetické rozložení v čase a přizpůsobení se případnému ...
 • Sdružený objekt ČOV 

  Holoubek, Jan
  Diplomová práce řeší návrh a statické posouzení nosných konstrukcí hlavní podzemní železobetonové nádrže sdruženého objektu ČOV v obci Kořenec. Nádrž má rozměry 9,5 x 9,5 m a je vnitřními stěnami rozdělena na čtyři dílčí ...
 • Systémy stírání hladiny čistírenských nádrží 

  Rusník, Tomáš
  V této bakalářské práci je mým úkolem zpracovat rešeršní rozbor stírání hladiny dosazovacích nádrží v čistírenských provozech. Dosazovací nádrž na čistírně odpadních vod je součástí tzv. biologické linky a slouží k oddělení ...
 • Vodohospodářská konstrukce- čerpací stanice 

  Čožík, Martin
  Předmětem bakalářské práce je statický návrh nádrže čističky odpadních vod, dimenzování a posouzení konstrukčních částí na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti. Součástí práce je výkresová dokumentace. Cílem ...
 • Využití šedé a dešťové vody pro občanskou vybavenost 

  Korytář, Ivo
  V této práci řeším aktuální téma využití šedé a dešťové vody v občanské vybavenosti. Hlavními cíli práce jsou možnosti využití těchto vod a rozebrání problematiky kvality dešťových vod. V práci také rozebírám již aplikovaný ...
 • Získání a opětovné využití celulózy z odpadní vody 

  Kobzová, Kamila
  Úkolem této diplomové práce je poukázat na vlastnosti celulózových vláken získaných z odpadní vody a na důležitost recyklace surovin. Hlavním cílem je pak více přiblížit možnosti využití vláken celulózy jako cenného produktu ...
 • Získávání celulózy z odpadní vody 

  Kobzová, Kamila
  Úkolem této bakalářské práce je poukázat na množství celulózy v odpadních vodách a na její původ, který je hlavně v toaletním papíru z domácností. Hlavním cílem je pak přiblížit možnosti, jak celulózový kal získávají zpět ...
 • Zpracování čistírenských kalů 

  Adamus, Petr
  Bakalářská práce se ve svém úvodu zabývá úpravou odpadní vody až do fáze vzniku odpadního kalu, na tuto část navazuje souhrn většiny dostupných metod pro zpracování odpadního kalu a jejich popis. Následuje legislativní ...