Now showing items 1-14 of 14

 • Analýza časové řady odtoku odpadní vody z tlakové kanalizace 

  Ambrož, Martin
  Práce se zabývá analýzou časové řady odtoku odpadní vody z tlakové stokové sítě a podrobným statistickým vyhodnocením v obci Štěpánovice. V rámci práce bylo provedeno podrobné vyhodnocení změřené časové řady průtoků po ...
 • Analýza požadavků na bezpečnost strojních zařízení v Evropské unii a Euroasijském ekonomickém svazu 

  Belov, Vjačeslav
  Diplomová práce se zabývá analýzou evropských, českých a ruských norem i požadavků na zajištění bezpečnosti strojního zařízení a metodickým postupem zajištění bezpečnosti pomocí certifikací strojního zařízení a speciálně ...
 • Čerpadla poháněná lidskou silou 

  Matis, Michal
  Táto bakalárska práca sa zaoberá manuálnymi čerpadlami. Je v nej spracovaná rešerše o histórii vzniku a používania týchto čerpadiel, ďalej sa zaoberá niektorými čerpadlami, ktoré sa využívajú dnes (konštrukcia, materiály, ...
 • Hydraulický návrh difuzoru čerpadla pro dva provozní body. 

  Dobšáková, Lenka
  Čerpadlo je navrhováno pro optimální bod provozu, ve kterém nejčastěji pracuje. Pokud stroj pracuje v oblastech průtoků mimo návrhový bod, dojde ke snížení jeho účinnosti, příp. k pulzacím. Aby mohlo být čerpadlo používáno ...
 • Konstrukční provedení čerpadel 

  Mizera, Ladislav
  Tato bakalářská práce se zabývá charakteristikou hydrodynamických čerpadel. Přibližuje činnost těchto čerpadel a na obrázcích znázorňuje jednotlivé charakteristické křivky. Dále jsou hydrodynamická čerpadla rozdělena a ...
 • Návrh axiálního čerpadla pro zadané parametry 

  Stareček, Jakub
  Obsahem práce jsou základní hydraulické výpočty, návrh a optimalizace rotorové a statorové části axiálního čerpadla. Dále je zde rozebrán základní princip a funkce hydrodynamických axiálních čerpadel. V závěru práce je ...
 • Návrh čerpadla a potrubí hydraulického okruhu 

  Daxnerová, Jana
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom sacieho a výtlačného potrubia odstredivého čerpadla hydraulického okruhu a určením jeho pracovnej oblasti pri riadení meničom frekvencie. Člení sa na teoretickú časť a prílohy.
 • Návrh hydraulického okruhu laboratorního žlabu 

  Staněk, Aleš
  Tato bakalářská práce se zabývá strojně-technologickým návrhem hydraulického okruhu laboratoře, která je součástí projektové dokumentace. Hlavní částí práce je hydraulický okruh s akumulačními nádržemi a jejich vystrojení.
 • Optimalizace měřící strategie k výrobě těles vysokotlakých čerpadel. 

  Fukas, Roman
  Tato bakalářská práce se zabývá rozborem stávající měrové strategie v jihlavském závodě Bosch Diesel s.r.o. a závodu v italském Bari, jejich porovnáním a navržením nové měrové strategie, vedoucí ke zlepšení kvalitativních ...
 • Posouzení vybraného čerpacího systému 

  Hladíková, Lucie
  Předmětem bakalářské práce je hydraulické posouzení čerpacího systému. V teoretické části se práce zabývá rozdělením čerpadel a jejich hydraulickým návrhem. Dále se také zabývá problematikou čerpání odpadních vod. V praktické ...
 • Strojně-technologický návrh hydraulického okruhu laboratoře Vyšší odborné školy stavební ve Vysokém Mýtě 

  Hamouz, Vladimír
  Diplomová práce prezentuje strojně - technologický návrh hydraulického okruhu laboratoře, který je součástí projektové dokumentace. Hlavní části práce jsou hydraulický okruh, hydraulický měrný žlab a algoritmus řízení ...
 • Vyhodnocení provozu tlakové kanalizace obce Štěpánovice 

  Laksar, Luboš
  Tato diplomová práce se zabývá popisem tlakového systému stokových sítí. Především se zaměřuje na vyhodnocení provozu tlakové kanalizace v obci Štěpánovice, kde byl vyhodnocován tlak na síti, průtok odpadní vody, kvalita ...
 • Vytápění souboru bytových domů 

  Slovák, Zdeněk
  Bakalářská práce se zabývá návrhem systému vytápění souboru bytových domů ve dvou variantách. Objekt má 1.podzemní podlaží a 2. Nadzemní podlaží. Objekt je vytápěn deskovými a trubkovými otopnými tělesy. Zdroj tepla je ...
 • Zhodnocení provozních parametrů kalových čerpadel 

  Kuzmová, Barbora
  Cílem této práce je zjištění parametrů kalových čerpadel. V první části práce je zpracována všeobecná rešerše čerpadel a jejich základní rozdělení. Popsány jsou i vlastnosti jednotlivých čerpadel. Jsou zde zmíněny důvody ...