Now showing items 1-20 of 22

 • Aerace na čistírnách odpadních vod. 

  Ondráček, Martin
  Práce je zaměřena na problematiku aerace na ČOV. Je zpracován přehled postupů a technologií, zejména s ohledem na nové typy mobilních aeračních zařízení. Výsledky práce jsou aplikovány na konkrétní lokalitě.
 • Biologické čištění odpadních vod 

  Veselý, Václav
  Bakalářská práce se zabývá problematikou čištění odpadní vody ve fázi přítoku předčištěné vody do biologické části čistírny odpadních vod. Je rozdělena do dvou částí, teoretické a výpočtové. Teoretická část pojednává o ...
 • Chemikálie na čistírně odpadních vod 

  Doskočilová, Denisa
  Cílem této bakalářské práce je seznámit čtenáře nejprve s historií čištění odpadních vod v České republice a legislativou, která s čištěním souvisí. Dále tato práce poskytne přehled jednotlivých objektů technologické linky ...
 • Čistírny odpadních vod pro obce s gravitačním přítokem 

  Benešová, Irena
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení čistírny odpadních vod s gravitačním přítokem. Práce se zabývá čistírnami odpadních vod v ČR s důrazem na Jihomoravský kraj; zmíněn je např. počet ČOV v ČR a v jednotlivých krajích, ...
 • Dopady klesající spotřeby vody na čistírnu odpadních vod 

  Benešová, Irena
  Bakalářská práce se zaměřuje na vliv a důsledky klesající spotřeby vody na čistírnu odpadních vod. Práce se zabývá spotřebou vody v ČR i obecně ve světě, přičemž se zohlední dopad na hygienické minimum množství vody na ...
 • Energetická bilance městských čistíren odpadních vod 

  Čížová, Barbora
  Rešeršní část diplomové práce je zaměřena na problematiku spotřeby elektrické energie v kalovém hospodářství na čistírnách odpadních vod rozdělených dle počtu ekvivalentních obyvatel. Cílem praktické části je stanovení ...
 • Energetická náročnost čistíren odpadních vod 

  Čížová, Barbora
  Rešeršní část bakalářské práce se zabývá problematikou týkající se legislativy energetického auditu a zpracováním energetického auditu na čistírnách odpadních vod. Dále je práce zaměřena na posouzení energetické náročnosti, ...
 • Intenzifikace čistíren odpadních vod 

  Kudrnová, Eliška
  Tato práce se zabývá intenzifikací čistíren odpadních vod, která zahrnuje zlepšení či posílení výkonnosti stávajících čistírenských jednotek. V úvodu jsou stručně rozebrány způsoby vypouštění a odkanalizování odpadních vod ...
 • Kanalizace a ČOV ve Veverské Bítýšce - stavebně technologický projekt 

  Prokop, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá stavebně technologickým řešením stavby kanalizace a ČOV ve Veverské Bítýšce. Jedná se o celkovou rekonstrukci původní ČOV, kde bude většina původních objektů demolována a nahrazena objekty novými. ...
 • Kritéria hodnocení energetické náročnosti čistíren odpadních vod 

  Úterský, Michal
  Úkolem této diplomové práce je návrh kritérií hodnocení energetické náročnosti čistíren odpadních vod. Cílem je vytvoření energetického dotazníku a vyhodnocovacího formuláře, který zatřídí čistírnu odpadních vod do hodnotících ...
 • Mechanické předčištění na ČOV 

  Černý, Marian
  Bakalářská práce obsahuje literární rešerši na téma zařízení mechanického předčištění na čistírnách odpadních vod. Po obecnějším úvodu, týkajícího se čištění odpadních vod, je v práci uveden popis jednotlivých zařízení z ...
 • Množství odpadů z procesu čištění odpadních vod 

  Žíla, Radim
  Bakalářská práce je zaměřena na množství odpadu z čistíren odpadních vod do 2000 ekvivalentních obyvatel s gravitačním přítokem. V první části rešerše jsou vyjmenovány typy jednotlivých čistíren odpadních vod do 2000 ...
 • Monolitická nádrž ČOV 

  Strnad, Stanislav
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a statickým posouzením monolitické betonové čističky odpadních vod. Konkrétně výpočtem a posouzením základové desky, obvodových a vnitřních stěn, a stropní desky. Dále pak vypracováním ...
 • Návrh experimentální solární sušárny 

  Plucar, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou technického sušení, principů, druhů a typů sušení, možností využitelnosti solárního sušení čistírenských kalů na území České republiky, jeho dostupnosti během ročního období, ...
 • Návrh pochozích lávek pro čistírnu odpadních vod 

  Denk, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá návrhem pochozí konstrukce pro obsluhu čistírny odpadních vod ve společnosti Váhala a spol. s.r.o. V první části práce je obecně popsán proces čištění odpadní vody a nejčastěji používané technologie. ...
 • Nerovnoměrné zatížení malých čistíren odpadních vod 

  Spurný, Martin
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení provozu malé čistírny odpadních vod. V rešeršní části jsou definovány základní návrhové parametry ČOV a vybrané ukazatele znečištění odpadní vody, stejně jako jejich limity dle ...
 • Optimalizace provozu čistíren odpadních vod 

  Singrová, Veronika
  Cílem diplomové práce je posouzení dvou vybraných čistíren odpadních vod a návrh vhodných opatření souvisejících s optimalizací provozu. Čistírny jsou z Jihomoravského a Zlínského kraje a obě spadají do kategorie 2 001 – ...
 • Parciální model čistírny odpadních vod 

  Novák, Petr
  Práce se zabývá čistírnami odpadních vod (ČOV). Pro energetickou soběstačnost ČOV je nutné studovat provozní zázemí, zařízení a jejich možnou provozní predikci pro energetické rozložení v čase a přizpůsobení se případnému ...
 • Poruchovost městských čistíren odpadních vod 

  Boryśová, Michaela
  Tato práce se zabývá kalovým hospodářstvím na čistírnách odpadních vod. Poskytuje základní přehled metod upravování rizikového materiálu v kalové koncovce. Hlavním cílem práce je vytvoření stromů poruch, které se vyskytují ...
 • Přirozené odvodnění čistírenských kalů malých producentů 

  Mrvová, Michaela
  Práce je zaměřena na možnosti a navazující měření spojené s odvodňováním kalů, realizované prostřednictvím technologických mokřadů. Zaměření práce spočívá ve vyhodnocení evapotranspirace mokřadních makrofyt, resp. srovnání ...