Now showing items 1-20 of 33

 • Bezdrátová čtečka čárových kódů 

  Novák, Jan
  Práce se zabývá problematikou čárových kódů a bezdrátového přenosu. Cílem práce bylo navrhnout a zkonstruovat bezdrátovou čtečku čárových kódů. Pro komunikaci jsou využity OEM moduly Aurel Wireless, pracující v pásmu SRD ...
 • Bezpečnost RFID 

  Hanačík, Radim
  Tahle práce se zabývá popisem teorie rádio frekvenční identifikace, zejména zabezpečením komunikace. Seznamuje s rozdělením komunikačních zařízení jednak podle čipů karet a jednak podle frekvencí, na kterých zařízení ...
 • CRM systém pro zpracování reklamací s použitím čárových kódů 

  Horák, Zdeněk
  Diplomová práce se zabývá návrhem CRM systému pro zpracování reklamací s použitím čárových kódů pro společnost Digilive s.r.o. Hlavním cílem systému je zefektivnit a zmodernizovat práci zaměstnanců a zákazníků společnosti ...
 • Čárové kódy 

  Tůma, Vladimír
  Práce se zabývá problematikou čárových kódů používaných k automatické identifikaci. Popisem jejich majoritní části, tvorbou online generátoru čárových kódů a webového informačního systému využívajícího čárových kódů k ...
 • Čtečka čárového kódu a RFID čipů s AVR mikrokontrolerem 

  Barka, Marek
  Práce pojednává o návrhu řešení čtečky čárových kódu a Rfid čipů, jejichž nasnímaná data jsou zpracována mikroprocesorem a odeslána na vstup klávesnice do osobního počítače. Zařazuje čárový kód a Rfid čip do tematického ...
 • Dekódování čárového kódu v obraze 

  Bačíková, Petra
  V práci jsou uvedeny základní pojmy z oblasti zpracování čárových kódů, jejich historie, vývoj a dělení. Vybrané zajímavé typy jsou představeny blíže. Je uvedena specifikace kódů EAN-8, EAN-13 a UPC-A. Klíčová část popisuje ...
 • Dekódování čárového kódu v obraze v reálném čase 

  Kostiha, Martin
  Tato práce se zabývá lokalizací a dekódováním lineárního čárového kódu EAN-13 v obraze. Popisuje typy a vlastnosti čárových kódů a představuje možné přístupy k lokalizaci a dekódování. Praktická část se věnuje návrhu a ...
 • Design ruční čtečky čárových kódů 

  Blaha, Tomáš
  Předmětem bakalářské práce je design ruční čtečky čárových kódů. Práce se zabývá vývojem a současným stavem na trhu. Cílem je vytvoření nadčasového designu, který bude respektovat technické, ergonomické a estetické požadavky.
 • Evidence a rozbor délek trvání pracovních úkonů při výrobě forem 

  Škrabal, Ondřej
  Práce se zabývá ekonomicko-výrobním problémem v konkrétním strojírenském provozu. Řešení je založené na čtení čárových kódů, programovacím jazyku C# a datovém uložišti MS SQL Server 2005 Express Edition. Přináší reálné ...
 • Evidence majetku prostřednictvím RFID 

  Černý, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabýva studiem moderní technologie čipů RFID a její aplikací na Fakultě podnikatelské v Brně. Hlavním cílem práce je využití této technologie k evidenci majetku jako náhrada za čárové kódy, která ...
 • Evidenční systém CESA VUT v Brně 

  Kadlec, Petr
  Cílem této práce je navrhnout a implementovat evidenční systém. Výsledným produktem je webová aplikace zaznamenávající vstupy pomocí čtečky čárových kódů. Při implementaci byl kladen důraz na rozsáhlé používání Ajaxu. ...
 • Implementace čárového kódu do výrobního procesu malé firmy 

  Tihon, Karel
  Cílem mojí diplomové práce je studium a implementace čárového kódu do SMT montážního procesu. Tato práce se skládá ze dnou hlavních částí. První pojednává o typech čárových kódů, technologiích čtení a mapuje výrobní proces ...
 • Implementace rekonstrukčních metod pro čtení čárového kódu 

  Kadlčík, Libor
  Informace je v čárovém kódu uložena jako posloupnost různě širokých proužků a mezer, a tak lze čárový kód považovat za dvouúrovňový (obdélníkový) signál. V případě tzv. magnetických čárových kódů jsou proužky tvořeny ...
 • Knihovna pro čtení čárových kódů 

  Novohradský, Petr
  Tato práce se zabývá dekódováním různých druhů čárových kódů v obraze. Vybrané druhy čárových kódů podrobně popisuje. Představuje přístup k dekódování lineárních i maticových čárových kódů. Praktická část se zabývá návrhem ...
 • Lokalizace čárového kódu v obraze 

  Šimurda, Pavel
  Lokalizace čárového kódu je důležitým předpokladem pro jeho čtení. Tato práce se zabývá lokalizací čárových kódů v~obraze. Stručně popisuje význam čárových kódů, principy a algoritmy jejich lokalizace. Hlavní část je ...
 • Navigace poštovního robota 

  Jež, Radek
  Práce se zabývá řídicími algoritmy pro poštovního robota. Řeší problematiku hledání optimální cesty a možné problémy vzniklé při navigaci robota. Obsahuje popis použitých datových struktur a algoritmů pro samostatnou činnost ...
 • Návrh evidence docházky s využitím RFID čipů 

  Borkovcová, Jitka
  Bakalářská práce se zabývá studiem moderní technologie RFID čipů a její aplikací ve firmě Sanborn a.s. Hlavním cílem je využití této technologie k evidenci docházky zaměstnanců jako náhrada čárových kódů, která povede ke ...
 • Návrh nové výroby polotovarů pro termobloky plynových kotlů 

  Lahký, Martin
  Předkládaná práce se zabývá problematikou řízení výroby polotovarů pro termobloky pro plynové kotle. V práci je popsáno plánování výroby a návrh systému pro sledování materiálového toku.
 • Návrh optimalizace logistických procesů společnosti ARKOV 

  Urban, Jiří
  Cílem diplomové práce je navrhnout optimalizaci současných logistických procesů, s využitím moderních informačních technologií. Konkrétně se práce bude zabývat návrhem nástroje pro klasifikaci zásob, zhodnocením možností ...
 • Návrh zlepšení procesu kompletace výrobní zakázky 

  Lolková, Stanislava
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou podnikových procesů ve vybrané společnosti. Největší pozornost je věnována zmapování úzkých míst, pro která je následně vytvořen návrh zlepšení. Tento návrh vede ke snížení chybovosti ...