Now showing items 1-20 of 46

 • Analýza ekonomických dat s využitím statistických metod 

  Džanajová, Patrícia
  Bakalárska práca sa zameriava na popis finančnej situácie a analýzu spoločnosti PSL, a. s. Práca je rozdelená na dve časti – teoretickú a praktickú. Teoretická časť sa zaoberá metódami finančnej analýzy a štatistickými ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů vybrané firmy 

  Kočan, Matej
  Bakalárska práca je zameraná na zhodnotenie ekonomickej situácie podniku XYZ. V teoretickej časti sú popísane vybrané ekonomické ukazovatele a štatistické metódy. Praktická časť práce sa venuje analýze súčasnému stavu ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů vybrané firmy pomocí statistických metod 

  Bahureková, Beáta
  Táto bakalárska práca prezentuje finančnú analýzu firmy SIGMA GROUP s.r.o. Podkladom pre analýzu sú účtovné dokumenty za roky 2011-2016. Vyhodnotenie finančnej situácie podniku je zanalyzované za pomoci analýzy ekonomických ...
 • Analýza firmy pomocí statistických metod 

  Pukajová, Zuzana
  Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou zvolených ekonomických ukazovateľov vybranej spoločnosti. Na základe vhodných štatistických metód predpovedá budúci vývoj zvolených ekonomických ukazovateľov a podáva informáciu o ...
 • Analýza hospodaření obce Odorín pomocí statistických metod 

  Baluch, Martin
  Predmetom tejto bakalárskej práce je aplikácia štatistických metód pri hodnotení hospodárenia obce. Teoretická časť obsahuje téoriu k časovým radom, teóriu k obci a obecnému rozpočtu. V praktickej časti budú analyzované ...
 • Analýza návštevnosti škôl v Piešťanoch pomocou časových radov 

  Radošinský, Martin
  Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je odhad počtu detí, ktoré budú navštevovať materské školy a odhad počtu detí hlásiacich sa do prvých ročníkov základných škôl v meste Piešťany v najbližších rokoch. Tento odhad bude ...
 • Analýza rizika důležitých faktorů firmy užitím statistických metod 

  Ochabová, Miroslava
  Táto diplomová práca sa venuje analýze finančných ukazovateľov prostredníctvom časových radov, regresnej analýzy a intervalovej regresnej analýzy konkrétnej spoločnosti. V diplomovej práci sú popísané vybrané finančné ...
 • Analýza stavební firmy pomocí statistických metod 

  Šiška, Matej
  Bakalárska práca sa zameriava na analýzu vybraných ekonomických ukazateľov stavebnej firmy za použitia metód časových radov a regresnej analýzy. Prvá časť práce sa zameriava na teoretické pozadie problematiky vysvetľujúce ...
 • Analýza vybrané firmy pomocí časových řad 

  Bilická, Ivana
  Predmetom bakalárskej práce je finančná analýza firmy SNOWBOARD ZEZULA s.r.o. za obdobie rokov 2005 – 2011. Úlohou tejto práce je vyhodnotiť ekonomicko-hospodársku činnosť spoločnosti na základe výkazov, navrhnúť prípadné ...
 • Analýza vybrané firmy pomocí statistických metod 

  Polák, Daniel
  Predmetom bakalárskej práce je analýza vybraných ukazatežov spoločnosti Slovenská pošta, RPC Trnava a.s. pomocou časových radov a regresnej analýzy. V prvej časti sú zpracované teoretické východiská pre výpočet a aplikáciu ...
 • Analýza vybraných demografických a hospodárskych ukazovateľov mesta Holíč pomocou časových radov 

  Matuškovič, Marián
  Táto bakalárska práca je zameraná na analýzu vybraných demografických a hospodárskych ukazovateľov mesta Holíč. Analyzuje demografický vývoj mesta, počet detí nastupujúcich do školských a predškolských zariadení v závislosti ...
 • Analýza vybraných ukazatelů společnosti Orange Slovensko, a.s. pomocí časových řad 

  Jakubík, Ján
  Témou tejto bakalárskej práce je analýza vybraných ukazovateľov spoločnosti Orange Slovensko, a.s. pomocou časových radov. Teoretická časť práce je zameraná na základné štatistické metódy. V praktickej časti sa venujem ...
 • Analýza vybraných ukazovatelov DPMŽ s.r.o. pomocou časových rád 

  Přikrylová, Veronika
  Témou tejto bakalárskej práce je analýza vybraných ukazovateľov Dopravného podniku mesta Žiliny (DPMŽ s.r.o.) pomocou časových rád. Úvod práce je zameraný na teoretické poznatky o štatistických metódach a charakteristike ...
 • Analýza vybraných ukazovatelů Poľnohospodárskeho družstva Jaslovské Bohunice 

  Lazový, Matúš
  Bakalárska práca sa zaoberá analýzou spoločnosti Poľnohospodárske družstvo Jaslovské Bohunice pomocou jej štatistických ukazovateľov. V teoretickej časti autor zhŕňa teoretické poznatky o danej problematike. V praktickej ...
 • Analýza vybraných ukazovateľov firmy VÚEZ, a.s. pomocou časových radov 

  Vicenová, Ivana
  Obsahom tejto bakalárskej práce je analýza vybraných ukazovateľov firmy VÚEZ, a.s. pomocou časových radov. V prvej, teoretickej časti práce, sú spracované teoretické východiská pre výpočet a použitie regresnej analýzy a ...
 • Dekompozice a předpovědi v časových řadách 

  Šramková, Kristína
  Bakalárska práca sa zaoberá štatistickými metódami, ktoré sa používajú pri analýze a modelovaní časových radov. Konkrétne dekompozičnými metódami, ktoré rozkladajú časové rady na jednotlivé zložky a modelujú trend, čo ...
 • Detekce anomálií v množství generovaných záznamů o incidentech 

  Šurina, Timotej
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou detekcie anomálií v časových radoch. Predstavuje metódy STL decomposition, ARIMA, Exponential Smoothing a LSTM Networks. Cieľom je pomocou týchto metód vytvoriť algoritmus, ...
 • Finanční analýza společnosti s využitím systému Maple 

  Šuľan, Matej
  Diplomová práca sa zameriava na finančnú analýzu vybranej spoločnosti. Na základe analýzy pomerových finančných ukazovateľov, časových radov, regresnej analýzy a s využitím systému Maple je hodnotená minulá a súčasná ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Gondáš, Michal
  Bakalárska práca sa zaoberá analýzou ekonomických ukazovateľov firmy a predikciou ich vývoja za využitia jednej z najvýznamnejších aplikácií štatistických metód v ekonomike a to analýzou časových radov. Prvá, teoretická ...
 • Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací 

  Deneš, Samuel
  Bakalárska práca je zameraná na vytvorenie aplikácie, pomocou ktorej bude možné vyhodnotiť ekonomickú situáciu spoločnosti IVTP s.r.o. pomocou štatistických metód. Práca je rozdelená na teoretickú, analytickú a návrhovú ...