Now showing items 1-20 of 20

 • Analýza odvalování rolny na čepu turbodmýchadla 

  Pazour, Martin
  Cílem této diplomové práce je popis pohybu roleru u VNT turbodmychadla. Diplomová práce je vytvořena ve spolupráci s vývojovým střediskem firmy Honeywell v Brně. Práce obsahuje rešerši zabývající se ovládáním turbodmychadel ...
 • Analýza technologie výroby tvarových rotačních součástí. 

  Seidlman, František
  Bakalářská práce se zabývá problematikou výroby tvarových rotačních součástí. Je zde provedeno základní rozdělení rotačních součástí. Dále pak popis a charakteristika jednotlivých technologií a metod výroby, základní řezné ...
 • Curlingová hala 

  Nováková, Hana
  Návrh nosné ocelové konstrukce curlingové haly. Posouzení hlavních nosných konstrukčních prvků objektu. Posudek vybraných spojů. Zhotovení výrobního vybraného montážního dílce.
 • Jeřábová kladnice - nosnost 25 t 

  Šanca, Kristián
  Jeřábová kladnice je spodní část kladkostroje. Je navržena tak, aby splnila funkci nosnosti 25 000 kg a zároveň byla bezpečná a co nejlehčí. V práci je popsán princip kladkostroje. Zvoleno je konstrukční řešení, ve kterém ...
 • Návrh efektivních změn technologického postupu pro výrobu zvolené součásti 

  Kalová, Martina
  Tato práce se zabývá zhodnocením současného stavu výroby součástky typu čep a zhodnocení výrobních možností firmy se zaměřením na návrh změn, vedoucí k převedení výroby na nové strojní vybavení. V práci je blíže uveden typ ...
 • Nosná ocelová konstrukce muzea 

  Guziur, Martin
  Nosná ocelová konstrukce muzea bude sloužit k vystavování muzejních exponátů a pořádání výstav pro veřejnost. Konstrukce je elipsovitého tvaru o délce 30 m ve směru hlavní osy a 22 m ve směru vedlejší osy. Výška konstrukce ...
 • Nosná ocelová konstrukce prodejny a opravny automobilů 

  Thomanková, Lucie
  Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce prodejny a opravny aut s přístavbou. Prodejna má půdorysný rozměr 22 x 30 m a výšku 10 m. Příčná vazba je tvořena obloukovou konstrukcí z Vierendeelových ...
 • Ocasní plochy 

  Dula, Jan
  V této bakalářské práci je vytvořen přehled konstrukčních řešení a uspořádání vodorovných ocasních ploch, řešení závěsů na stabilizátoru a způsoby ovládání výškového kormidla. V úvodní části jsou stručně objasněny pojmy ...
 • Ocelová lávka v Černotíně 

  Kelar, Petr
  Diplomová práce se zabývá statickým návrhem ocelové lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Bečvu v obci Černotín. Rozpětí lávky je 50 m. Jako základní materiál je použita ocel S355 a S460. Nejprve byly vypracovány dvě varianty. ...
 • Podrobná analýza složitých konstrukčních detailů 

  Hokeš, Filip
  Hlavním cílem práce je nalezení a popsání závislosti mezi únosností čepového spoje a velikostí vrtání otvoru pro čep. Stanovení této závislosti je provedeno podle normy ČSN EN 1993-1-8, teoretického řešení a nakonec pomocí ...
 • Přepočet a variantní návrh zastřešení zimního stadiónu ve Znojmě 

  Kovář, Jindřich
  Předmětem diplomové práce je přepočet a variantní návrh stávající ocelové konstrukce zastřešení zimního stadiónu ve Znojmě. Objekt má obdélníkový půdorys s rozměry 84 x 63 m. Střešní konstrukce je tvořena příhradovými ...
 • Stanovení závislostí pro vyhodnocování výsledků měření tuhosti pryžového kloubu 

  Beseda, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá stanovením závislostí pro vyhodnocování výsledků měření tuhosti pryžového kloubu. Vlastnostem, použitím a chováním pryže je věnována první část práce. Navazuje část, kde je uveden popis problému ...
 • Svařovací manipulátor 

  Janeček, Tomáš
  Tato bakalářská práce se věnuje konstrukčnímu úkolu svařovacího manipulátoru, který bude sloužit pro zjednodušení výroby tlakových nádrží (tanků) pro stroje Ecovac firmy Eurom s.r.o. Práce obsahuje koncepční návrh celého ...
 • Štípací stroj na dřevo 

  Bořil, Antonín
  Cílem bakalářské práce je, ze známých konstrukcí štípacích strojů navrhnout vlastní konstrukci štípacího stroje, včetně pevnostních výpočtů a návrhu hydraulického obvodu. Pro návrh konstrukce je nutné zvolit maximální ...
 • Vysokovýklopná lopata 

  Petro, Roman
  Tato diplomová práce řeší konstrukční návrh vysokovýklopné lopaty pro nakladače New Holand B100 a B110. Úvodem jsou pospány provozní podmínky, přepravovaný materiál a rypadlo-nakladač B100, B110. Jsou zde uvedena možná ...
 • Vysokovýklopná lopata pro teleskopický manipulátor LM1345 TURBO 

  Dragan, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá řešením konstrukčního návrhu vysokovýklopné lopaty pro teleskopický manipulátor LM1345 TURBO firmy New Holland. Úvodem jsou zpracovány základní vlastnosti a parametry stroje a materiálu, k ...
 • Výroba čepu 

  Pátek, Martin
  V této práci byl navržen technologický postup výroby protlačku. Jako materiál byla zvolena nízkolegovaná, konstrukční ocel 27MnCrB7-2. Z rozboru vhodných metod výroby byla vybrána technologie protlačování, na níž byla ...
 • Výroba čepu pro šnekový dopravník 

  Drmota, Josef
  Cílem této bakalářské práce je sestavení technologického postupu výroby součásti „čep pro šnekový dopravník“ a jeho následná výroba. V první části je zvolen vhodný materiál a navržen polotovar pro výrobu součásti. Následuje ...
 • Výroba čepu s přírubou 

  Procházka, Pavel
  Práce se zabývá návrhem výroby čepu tažného zařízení použitého u traktoru. Součást se bude vyrábět technologii zápustkového kování z nízkolegované oceli 13 242. Materiál je dodáván v podobě válcovaných tyčí za tepla o ...
 • Zastřešení tribuny na stadionu 

  Bartoň, Radek
  Mým úkolem bylo navrhnout a posoudit ocelovou konstrukci zastřešení tribuny na atletickém stadionu. Tribuna, s půdorysnými rozměry 12 x 80 m, je navržena jako železobetonová konstrukce a její statické posouzení není součástí ...