Now showing items 1-20 of 26

 • Hospodaření s dešťovou vodou v městských sídlech 

  Vaculík, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá hospodaření s dešťovými vodami v městských sídlech. Prvotním úkonem pro zpracování diplomové práce bylo setkání se starostou MČ Brno – Bohnice Ing. Antonínem Crhou, který poskytl potřebné údaje o ...
 • Kritická sektorová analýza trhu s pohonnými hmotami 

  Jaroš, Martin
  Ve své práci analyzuji trh s pohonnými hmotami v České republice z pohledu nabídky čerpacích stanic a poptávky spotřebitelů. Jedná se o oligopolní tržní strukturu, kde přední místa zaujímají převážně zahraniční značky. Typ ...
 • Modernizace zdravotně technických instalací budov sportovního střediska 

  Kohutek, Ivo
  Diplomová práce řeší problematiku při rekonstrukci zdravotně technických instalací v budovách sportovního areálu STARS v městě Třinci. Teoretická část se zabývá způsoby přípravy a distribuce teplé vody. Práce se zabývá ...
 • Nakládání s odpadními vodami v obci Sudice 

  Hoferková, Lenka
  Práce je řešena v kontextu na zhoršenou kvalitu vody v Sudickém potoce a úhyn ryb v chovných rybnících napájených z toku. Cílem práce je vyhodnocení rozborů kvality vody v toku z odebraných vzorků ve čtyřech vytipovaných ...
 • Odvádění splaškových odpadních vod z rozšiřující se zástavby 

  Studený, Martin
  Bakalářská práce se zabývá technicko – ekonomickou studií, která porovnává investiční, provozní a celkové náklady zpracovaných variant odkanalizování rozšiřující se zástavby s ohledem na proměnný počet uvážených nemovitostí ...
 • Podnikatelský plán 

  Šťastný, Miroslav
  Cílem této diplomové práce je sestavení podnikatelského plánu pro provoz čerpací stanice s pomocí franšízy od společnosti OMV. V teoretické části je obecně popsána podnikatelská činnost, podnikání formou franšízy a popis ...
 • Podnikatelský plán založení čerpací stanice 

  Zatloukalová, Nikola
  Cílem této diplomové práce je vytvoření podnikatelského plánu pro založení čerpací stanice, fungující jako franchisa společnosti BENZINA, a.s. V teoretické části je obecně popsána podnikatelská činnost, náležitosti ...
 • Podnikatelský záměr 

  Gschwengová, Alexandra
  Tato bakalářská práce představuje přípravu technicko-ekonomické studie, která předchází realizaci výstavby čerpací stanice. Jako model slouží společnost Slovnaft, a.s., která je na Slovensku vedoucí společností v oblasti ...
 • Podnikatelský záměr - Zřízení čerpací stanice pohonných hmot 

  Chaloupka, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského plánu pro zřízení veřejné čerpací stanice pohonných hmot v Brně. V teoretické části je popsána podnikatelská činnost, metody nejpoužívanějších analýz a struktura ...
 • Posouzení a optimalizace distribuce vody ve skupinovém vodovodu 

  Bakrlík, Marek
  Předmětem diplomové práce je posouzení a optimalizace distribuce vody ve skupinovém vodovodu. Vodovodní sítě se nachází ve vodovodním sdružení Babicko, v bývalém okresu Uherské Hradiště, ve Zlínském kraji. Cílem práce je ...
 • Posouzení kapacity čerpací stanice hydraulického okruhu laboratoře 

  Fajt, Mojmír
  Tato práce zajištuje podklady pro plánovanou rekonstrukci čerpací stanice jednoho z hydraulických okruhů laboratoře B112 Ústavu vodních staveb. Tyto podklady zahrnují přesné zaměření, zaznamenané v rámci výkresové dokumentace, ...
 • Posouzení vybraného čerpacího systému 

  Hladíková, Lucie
  Předmětem bakalářské práce je hydraulické posouzení čerpacího systému. V teoretické části se práce zabývá rozdělením čerpadel a jejich hydraulickým návrhem. Dále se také zabývá problematikou čerpání odpadních vod. V praktické ...
 • Realizace hrubé spodní stavby čerpací stanice 

  Zemánek, Miroslav
  Bakalářská práce se zabývá technologickými postupy při realizaci hrubé spodní stavby čerpací stanice v Uherském Brodě. Práce obsahuje technologické předpisy pro provádění zemních prací a provádění monolitických základů. ...
 • Strategie rozvoje podniku 

  Marcinčák, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením návrhu strategie pro rozvoj společnosti provozující čerpací stanici a hotel s restaurací. Konkrétně se jedná o provedení strategické analýzy, vnitřních i vnějších faktorů za účelem ...
 • Strojně-technologický návrh hydraulického okruhu laboratoře Vyšší odborné školy stavební ve Vysokém Mýtě 

  Hamouz, Vladimír
  Diplomová práce prezentuje strojně - technologický návrh hydraulického okruhu laboratoře, který je součástí projektové dokumentace. Hlavní části práce jsou hydraulický okruh, hydraulický měrný žlab a algoritmus řízení ...
 • Studie odkanalizování obce Nasavrky 

  Sedláček, Ondřej
  Autor diplomové práce předkládá studii variant řešení odvádění splaškových vod v obci Nasavrky. Na základě místního šetření provádí návrh gravitační, tlakové a podtlakové kanalizace pro zájmové území. Zabývá se problematikou ...
 • Studie odkanalizování obce Prasklice 

  Gembalová, Barbora
  Diplomová práce se zabývá posouzením stávajícího stavu odkanalizování a návrhem opatření pro možnosti likvidace odpadních vod v obci Prasklice. Předkládá návrh tří variant pro zlepšení stavu odkanalizování a vyřešení ...
 • Studie variant odkanalizování obce do 2000 EO 

  Krupicová, Simona
  Diplomová práce se zabývá návrhem variant odkanalizování a likvidace odpadních vod ve vybrané obci. Řešenou oblastí pro tuto práci je obec Rovečné s místní částí Malé Tresné. Cílem práce je navrhnout vhodnou variantu a ...
 • Studie variant odkanalizování obce Kamenný Malíkov 

  Rőssová, Markéta
  Diplomová práce je zaměřená na možnosti odkanalizování odpadních vod a jejich následnou likvidací v obci Kamenný Malíkov. Cílem diplomové práce je zpracování variantních řešení odkanalizování obce Kamenný Malíkov. Dále je ...
 • Úprava čerpací stanice a výtlačného řadu surové vody do lokality JETE pro zvažované příklady výstavby nových jaderných zdrojů. 

  Hejný, Radek
  Cílem diplomové práce ‚‚Úprava čerpací stanice a výtlačného řadu surové vody do lokality JETE pro zvažované příklady výstavby nových jaderných zdrojů‘‘ je zhodnotit schopnost stávající čerpací stanice Hněvkovice dostatečně ...