Now showing items 1-20 of 23

 • Alternativní zdroje vody pro technologické procesy ve vybraných průmyslových odvětvích 

  Bártů, Tomáš
  Úkolem diplomové práce je zpracování studie zaměřené na znovuužití procesních a odpadních vod ve firmě Kostelecké uzeniny, a.s. Práce obsahuje popis čistírny odpadních vod, průtoky čistírnou a látkové zatížení vod na ...
 • Anaerobní membránový bioreaktor (AnMBR) pro čištění odpadních vod potravinářského průmyslu 

  Polášek, Daniel
  Nejvýznamnější problémy životního prostředí související s potravinářským průmyslem jsou spotřeba a znečišťování vody, spotřeba energie a produkce odpadů. Většina vody, která se nestává součástí výrobků, nakonec závody ...
 • Autonomní systém napájení čističky odpadních vod 

  Böserle, Otomar
  Semestrální projekt „Autonomní systém napájení čistírny odpadních vod“ hledá možnosti získávání elektrické energie z přírodních zdrojů pro účely čištění odpadních vod v místech, kde dosud nejsou vybudovány rozvody NN. ...
 • Expanze ASIO, spol. s.r.o. na Kolumbijský trh 

  Juránek, Oldřich
  Diplomová práce se zaměřuje na vstup na mezinárodní trh společnosti ASIO, spol. s.r.o. působící v odvětví vodohospodářství, na základě důkladné analýzy kolumbijského trhu. Diplomová práce je složena z teoretické platformy, ...
 • Intenzifikace čistírny odpadních vod v obci Krumsín 

  Krejsová, Věra
  Úkolem diplomové práce bylo zpracování možností intenzifikace biologických rybníků využívaných pro čištění odpadních vod a následná aplikace vybraných systémů na stávající čistírnu odpadních vod v obci Krumsín v okrese ...
 • Komplexní hospodaření s vodou v objektu rodinného domu bez možnosti napojení na kanalizační síť 

  Plhák, Jiří
  Česká republika bývá nazývána střechou Evropy, většina řek zde pramení a z našeho území odtéká. Zdroje vody jsou tedy omezené a s rostoucími výkyvy počasí, jako jsou především extrémní sucha, roste také nutnost šetrného ...
 • Komplexní hospodaření s vodou v obytném objektu v obci Pařezov 

  Királ, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá šetrným hospodařením s vodou a je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je rozčleněna do tří hlavních kapitol. V první části se zaměřuje na srážkovou vodu, její kvalitu ...
 • Metodika návrhu systému využití šedých vod ve vybraných objektech 

  Raček, Jakub
  Koncepce opětovného využití odpadní vody v budovách nabývá v poslední době stále většího významu. Suchem a měnícími se klimatickými podmínkami klesá vydatnost zdrojů pitné vody. Šedou vodu můžeme obecně definovat jako málo ...
 • Odbourávání tuků v odpadech 

  Artýszková, Jana
  Předkládaná diplomová práce je zaměřena na studium možností odbourávání tuků v odpadních vodách se zaměřením na využití mikroorganismů s lipolytickou aktivitou pro specifické odpadní vody bohaté na tuky, vznikající v ...
 • Progresivní metody pro zpracování odpadních vod 

  Doležalová, Adéla
  Bakalářská práce obsahuje pospis progresivních separačních metod pro čištění odpadních vod. Věnuje se základním principům separačních metod, mezi které patří membránové procesy, sonolýza, ozonizace, fotolýza a fotokatalýza. ...
 • Rozklady organických barviv metodami AOP 

  Olexová, Barbora
  Tato diplomová práce je zaměřena na studium vlivu pokročilých oxidačních procesů (AOP) na rozklad organických barviv. Mezi AOP – velmi účinné fyzikálně-chemické metody čištění odpadních vod – patří aplikace silných oxidačních ...
 • Stanovení ekonomické efektivnosti veřejného stavebního projektu 

  Šafář, Vít
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení ekonomické efektivnosti projektu výstavby kanalizace a ČOV. První část obsahuje výklad základních pojmů v oblasti finančních výkazů, popisuje jednotlivé hodnotící metody a obecně ...
 • Stanovení těžkých polyaromátů v odpadních vodách závodu DEZA 

  Trefilová, Daniela
  Těžké polycyklické aromatické uhlovodíky s molekulovou hmotnostní nad 278 amu jsou poměrně zřídka předmětem studia, přestože některé látky z této skupiny jsou prokázané karcinogeny. Tyto látky se řadí mezi persistentní ...
 • Studie hospodaření s vodou v objektu rodinného domu s využitím přírodních způsobů čištění 

  Kiszová, Radka
  Bakalářská práce je zaměřená na hospodaření s vodou v objektu rodinného domu s využitím přírodních způsobů čištění. Práce je z části koncipována jako literární rešerše v oblasti čištění a znovu využití dešťových a odpadních ...
 • Studie kořenové čistírny odpadních vod pro obec Jankovice 

  Ujházy, Adriana
  Tato bakalářská práce se zabývá studií kořenové čistírny odpadních vod v obci Jankovice u Holešova. Požadavek na zhotovení čistírny vzešel od obce Jankovice, která neměla do té doby vyřešené čištění jejich odpadních vod. ...
 • Studie odkanalizování vybrané obce 

  Remešová, Terezie
  Hlavním cílem této diplomové práce je návrh variant odkanalizování místních částí obce Pačlavice, kterými jsou obec Pornice a Lhota. Pro jednotlivé obce jsou navrženy tři částečně odlišné varianty, které se liší zejména ...
 • Varianty odkanalizování obcí do 2 tisíc obyvatel 

  Remešová, Terezie
  Hlavním cílem této bakalářské práce je návrh a porovnání možných variant odkanalizování obce Bořenovice. Navržené varianty jsou vybudování nové stokové sítě a čerpací stanice dle PRVK, vybudování nové stokové sítě a čistírny ...
 • Vegetační čistírny odpadních vod a jejich úloha v současnosti 

  Petrů, Lukáš
  Cílem této bakalářské práce je vypracování rešerše na téma Vegetační kořenové čistírny odpadních vod a jejich úloha v současnosti. V práci jsou popsány jednotlivé metody čištění a jejich princip. Druhá část obsahuje zmapování ...
 • Vliv elektrolýzy na degradaci vodných roztoků barviv 

  Olexová, Barbora
  Základním tématem této práce je studium vlivu elektrolýzy na rozklad organických barviv ve vodných roztocích. Elektrolýza je fyzikálně-chemický děj, při kterém dochází vlivem procházejícího stejnosměrného proudu k chemickým ...
 • Vliv technologických procesů na obsah prioritních kontaminantů v čistírnách odpadních vod 

  Mikulíková, Iva
  Voda představuje jednu z nejrozšířenějších látek na Zemi a je nezbytnou součástí našeho života. Její znečištění má dopad na celý ekosystém. Polybromované difenylethery jsou syntetické perzistentní organické polutanty ...