Now showing items 1-18 of 18

 • Ekotoxikologické posouzení biouhlu z čistírenského kalu 

  Kotzurová, Iveta
  Náplní této diplomové práce je posouzení ekotoxikologického účinku biouhlu vyrobeného z čistírenských kalů. V případě aplikace biouhlu na zemědělskou půdu může docházet k ovlivnění půdního i vodního ekosystému, proto byly ...
 • Energetické využití čistírenských kalů 

  Tlašek, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá problematikou spojenou s finálním zpracováním kalů. Čistírenské kaly jsou nevyhnutelným produktem při čištění odpadních vod. Také je do nich koncentrována většina znečištění. A i díky tomu obsahuje ...
 • Energetické využití čistírenských kalů a produktů mikrovlnné pyrolýzy 

  Šimek, Radim
  Diplomová práce je zaměřena na energetické využití čistírenských kalů před a po procesu mikrovlnné pyrolýzy. První část práce se zabývá problematikou kalového hospodářství, nakládání s čistírenskými kaly a jejich následnému ...
 • Hormony v čistírenských kalech 

  Jagošová, Klára
  V současnosti je věnována značná pozornost výskytu farmaceuticky aktivních látek ve složkách životního prostředí. Tyto látky jsou vylučovány z těla ve volné nebo metabolizované formě a prostřednictvím odpadních vod se ...
 • Metody termického zneškodnění čistírenských kalů 

  Rosendorfová, Lenka
  První část této diplomové práce se zabývá vytvořením přehledu metod termického zneškodnění čistírenských kalů. Čistírenský kal je rizikovým materiálem, který vzniká při procesu čištění odpadních vod. Je v něm silně ...
 • Návrh experimentální solární sušárny 

  Plucar, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou technického sušení, principů, druhů a typů sušení, možností využitelnosti solárního sušení čistírenských kalů na území České republiky, jeho dostupnosti během ročního období, ...
 • Optimalizace dávkování chemikálií při odvodňování kalu 

  Pániková, Kristína
  Bakalářská práce se zabývá optimálním stanovením dávky chemikálie při odvodňování kalu. Práce má dvě části, praktickou a teoretickou. Teoretická část obsahuje základní informace o zahušťování, destabilizaci a stabilizaci, ...
 • Optimalizace podmínek zplyňování biologicky rozložitelných odpadů 

  Elbl, Patrik
  Diplomová práce má za cíl pojednat o zplyňování biologicky rozložitelných odpadů. Teoretická část se zabývá zplyňováním se zaměřením na fáze zplyňování, druhy zplyňovacích reaktorů a polutanty obsažené v generovaném plynu, ...
 • PERSPECTIVE METHODS OF SEWAGE SLUDGE UTILISATION FOR ENERGY PRODUCTION 

  Elsässer, Thomas
  Tato práce o energetickém využití čistírenských kalů obsahuje popis vlastností kalu (hustota, měrná tepelná kapacita a dynamická viskozita). Stěžejní kapitoly jsou věnovány desintegraci kalu pro zvýšení obsahu sušiny po ...
 • Přirozené odvodnění čistírenských kalů malých producentů 

  Mrvová, Michaela
  Práce je zaměřena na možnosti a navazující měření spojené s odvodňováním kalů, realizované prostřednictvím technologických mokřadů. Zaměření práce spočívá ve vyhodnocení evapotranspirace mokřadních makrofyt, resp. srovnání ...
 • Spalné teplo čistírenských kalů 

  Mikluš, Michal
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku spalování kalů z čistíren odpadních vod, cílem je vytvoření vzorce pro výpočet spalného tepla a výhřevnosti ze zadaného chemického rozboru. Práce je rozdělena do dvou základních ...
 • Spalování čistírenských kalů s přídavkem alkálií 

  Urban, Václav
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku spalování čistírenských kalů a vlivu vápence na tvorbu emisí. V práci jsou popsány způsoby spalování čistírenských kalů a možnosti čištění spalin. Součástí práce je návrh a popis ...
 • Stanovení organických sloučenin ve vzorcích biouhlu získaných mikrovlnou torefakcí biomasy 

  Meindl, Jiří
  Tato práce je zaměřena na stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAHs) obsažených v sušeném peletizovaném kalu a peletizovaném biouhlu. Biouhly byly připraveny mikrovlnnou torefakcí z předpřipraveného čistírenského ...
 • Stanovení vybraných perfluoroalkylových sloučenin v komplexních matricích 

  Ondreášová, Klára
  Diplomová práce se zabývá stanovením vybraných zástupců perfluoroalkylových sloučenin v komplexních matricích, konkrétně v čistírenských kalech a krmivech. V případě čistírenských kalů byly vzorky extrahovány do methanolu ...
 • Sušení čistírenských kalů - teorie a praxe 

  Sirový, Martin
  Tato rešeršní bakalářská práce se zabývá sušením kalů z biologických čistíren odpadních vod z teoretického a praktického hlediska. První kapitola se zabývá funkcí čistíren odpadních vod a vznikem kalu. Dále jsou zde popsány ...
 • Úprava kalů z čistíren odpadních vod před jejich dalším využitím 

  Pěček, Jan
  Průmyslová výroba buničiny je velmi energeticky náročná. Snahou je co nejvíce využít vloženou energii, vložené suroviny a minimalizovat odpad. Vedle vlastního produktu - buničiny vzniká velké množství organicky znečištěných ...
 • Výzkum regenerace filtračního materiálu zemních filtrů a kořenových čistíren odpadních vod 

  Burešová, Hana
  Práce se skládá ze dvou základních částí. První, rešeršní část, tvoří úvod do problematiky Kořenových čistíren odpadních vod. Obsahuje zejména příčiny kolmace filtračního prostředí a jeho teoretické způsoby řešení, které ...
 • Způsoby předúpravy kalu k dalšímu využití 

  Němec, Jan
  Tato práce se zabývá způsoby předúpravy (dezintegrace) kalu, která nabízí možnost lepšího provozu čistírny odpadních vod. Úvod se věnuje rozdělení odpadních vod a kalů a následně pak jejich charakteristikám. Dále je popsán ...