Now showing items 1-2 of 2

  • Fotovoltaické články pro napájení nízkoodběrových elektronických zařízení 

    Slivka, Ján
    Cieľom diplomovej práce bolo vypracovať metodiku merania a navrhnúť aparatúru pre dlhodobé meranie teplotnej závislosti fotovoltaických článkov a lithium-polymérových akumulátorov. Merací systém zostavený na univerzálnej ...
  • Otevřená platforma mobilního telefonu 

    Malinčík, Ondrej
    Cieľom tejto práce je konštrukcia mobilného telefónu, ktorý sa dá zostaviť z bežne do- stupných súčiastok. Koncept umožňuje kontrolu nad mobilnou komunikáciou v sieti GSM na úrovni AT príkazov. Dôraz je kladený na úsporu ...