Now showing items 1-20 of 54

 • Akcelerometrem ovládané robotické rameno 

  Ryšavý, Tomáš
  Cílem této práce je navrhnout nový řídicí systém robota, který simuluje manipulační činnosti ve výrobním procesu. Původní řídicí systém vykazuje určité funkční nedostatky, zvolené komponenty mají technologická resp. ...
 • Aplikace pro simulaci řídicího systému PROFINET 

  Mazurek, Tomáš
  Tato bakalářská práce pojednává o vývoji aplikace simulující řídicí systém Profinet. Hlavní funkce takového řídicího systému je navázání aplikačního vztahu se zařízením, které komunikuje pomocí technologie Profinet. ...
 • Automatické řízení vytápění víceúčelové haly 

  Petr, Vojtěch
  Tématem bakalářské práce bylo navrhnout a naprogramovat řídicí systém pro vytápění víceúčelových hal. Součástí systému jsou teplotní čidla, měřiče tepla, oběhová čerpadla, servopohony, kotel na tuhá paliva, bioplynová ...
 • Automatizace v divadelní jevištní technologii 

  Bartovičová, Slavomíra
  Táto práce se zaobírá vizualizací divadelního jeviště. Popisuje jevištní techniku, jednotlivé komponenty a jich činnost a způsob jejího řízení a pohybu. Přibližuje pojem modelování a simulace, protože vizualizační software ...
 • Autonomní systém koupelnové klimatizace 

  Zapletal, Ladislav
  Práce se zabývá návrhem, teoretickým rozborem a postupem realizace systému, který dle shromážděných dat adekvátně spíná vyhřívání topné podložky pod zrcadlem, odvětrávacího zařízení a dle potřeb otevírá a přivírá ventil ...
 • Chladící jednotka pro projekt Barman 

  Kupka, Ondřej
  Cílem diplomové práce sestrojení chladící jednotky, která se stane součástí projektu Barman. Práce popisuje proces od definice požadavků, přes návrh řešení, výběr komponentů, vytvoření podkladu v podobě procesního schématu, ...
 • Číslicové řízení obráběcích strojů 

  Dlouhý, Rostislav
  Tato práce je zaměřena na číslicové řízení obráběcích strojů. Jsou zde stručně porovnány řídicí systémy tří největších výrobců: Siemens, Fanuc a Heidenhain. Zhodnoceny jsou především výhody pro uživatele a možnosti dílenského ...
 • Číslicové řízení vícevřetenového soustružnického automatu 

  Gruník, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá jak popisem a návrhem vícevřetenového soustružnického automatu, tak i jeho možnostmi číslicového řízení. Hlavní náplní této bakalářské práce je vlastní návrh číslicového řízení vícevřetenového ...
 • Design and implementation of control software libraries for fiber characterization 

  Podivín, Ladislav
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací dvou konkrétních softwarových modulů, které jsou částí distribuovaného řídícího systému CoSMic. Tento systém je určen pro řízení speciálního zařízení pro charakterizaci papírových ...
 • Garážový řídicí systém se vzdáleným dohledem 

  Urban, Jakub
  Tato bakalářská práce se věnuje garážovému řídicímu systému se vzdáleným dohledem. První část je teoretická, věnuje se automatizačním prvkům garáže. V další části se věnuji výběru vhodné platformy a způsoby programování. ...
 • Mnohosměrový podvozek 

  Krsek, Jiří
  Tématem diplomové práce je teoretická analýza vlastností mnohosměrového podvozku s následným výběrem vhodného způsobu ovládání pro lidského operátora. Na základě provedené analýzy budou navrhnuty hardwarové a softwarové ...
 • Moderní CNC obráběcí stroje a jejich vývoj 

  Vašíková, Simona
  Bakalářská práce je zaměřena na počátky obráběcích NC a CNC strojů z pohledu historických letopočtů, kde jsou zařazeny i všeobecné informace a konstrukce nejznámějších těchto strojů z historie. Dále je zachycen jejich další ...
 • Modulární elektroinstalace a řídicí systém malého užitkového vozidla 

  Horníček, Evžen
  Diplomová práce se zabývá elektrickou instalací malého užitkového vozidla ZEBRA. Detailně rozebírá jednotlivé funkční skupiny elektroinstalace včetně jejich zapojení. Po prozkoumání současného stavu bude navržena modernizace ...
 • Možnosti softwaru SinuTrain Operate 2.6 při programování CNC obráběcích strojů 

  Vičar, David
  Diplomová práce se zabývá možnostmi softwaru SinuTrain Operate 2.6, při programování CNC obráběcích strojů. První část této práce je věnována stručnému pojednání o dílenském programování, v softwaru SinuTrain Operate 2.6, ...
 • Možnosti systému Sinumerik při programování rotační strojní součásti 

  Slavík, Daniel
  Tato diplomová práce se zabývá výrobou rotační strojní součásti na soustružnickém CNC stroji s řídicím systémem Sinumerik. Nejprve je stručně popsána zvolená součástka, na kterou je později vytvořen NC program v systému ...
 • Možnosti systému SinuTrain Operate při programování CNC obráběcích strojů 

  Bartošík, Luděk
  Tato diplomová práce se zaměřuje na možnosti softwaru SinuTrain. V první části je souhrn řídicích systémů a průzkum jejich podílu na trhu. V další části teoreticky rozebírá jeho možnosti a různé metody programování. Poslední ...
 • Návrh a implementace systému pro kontrolu kompletnosti boxů 

  Filipský, Dalibor
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací systému pro kontrolu kompletnosti výrobků v přepravních boxech. Obsah práce lze rozdělit do několika částí. První část práce obsahuje seznámení s procesem výroby a zařízením, pro ...
 • Návrh elektročásti zařízení na máčení a sušení jader pro tvorbu odlitků 

  Čermák, Jiří
  Tato diplomová práce řeší návrh zařízení na máčení a sušení jader pro tvorbu odlitků ve slévárně ve Velké Británii. Je zde ucelený náhled na systém technických norem ČSN a srovnání s britským systémem norem British standards. ...
 • Návrh řídicího systému robotu k rozmístění výstražného značení při dopravní nehodě 

  Karas, Kristián
  Hlavní téma této bakalářské práce je návrh modelu řízení autonomního robota pro rozmístění výstražných prvků při dopravní nehodě. Práce se zabývá dohromady třemi modely řízení. Dále jsou v práci představeny komponenty ...
 • Návrh technologie výroby součásti "hubicová spojka" s využitím zapichovacích cyklů CNC soustruhu. 

  Věrný, Luděk
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout technologii výroby součásti, pomocí dostupných moderních strojů a nástrojů, která by podstatným způsobem snížila výrobní náklady. Jedná se o výrobu součásti "Hubicová spojka" z ...