Now showing items 1-20 of 21

 • Analýza a zlepšování jakosti s využitím sedmi jednoduchých nástrojů jakosti 

  Fejksová, Radka
  Diplomová práce se zabývá problematikou jakosti ve společnosti Karsit, s. r. o. První část je zaměřena na analýzu současného stavu a na popis problematiky v teoretické rovině. V další části jsou nástroje managementu jakosti ...
 • Analýza výkonnosti procesu 

  Vintrlík, Jan
  Předložená diplomová práce s názvem „Analýza výkonnosti procesu“ se zabývá problematikou identifikací příčin zvyšující cenu a snižující jakost produktů, jejich minimalizací, případně úplným odstraněním. Dále se bude zabývat ...
 • Aplikace moderních metod řízení výroby 

  Žaloudek, Jan
  Předmětem této práce je aplikace moderních nástrojů řízení výroby ve vybraném podniku. Teoretická část se zaměřuje na problematiku systémů řízení jakosti a koncepci ISO. Praktická část je zaměřena na řízení výroby a využití ...
 • Efektivní vzdělávání jako nástroj pro zvyšování povědomí o jakosti 

  Kozelková, Jana
  Diplomová práce se zabývá vzděláváním v dané společnosti. Na základě poznatků z teoretické části se opírá část praktická, jejímž výstupem je návrh efektivního vzdělávání, které vychází z analýzy potřeb společnosti. Následně ...
 • Je nutný management kvality? 

  Pavlíček, Michal
  Úkolem bakalářské práce je vypracovat literární rešerši na téma: „Je nutný management kvality?“ V práci jsou definovány pojmy jakost a řízení jakosti, což jsou dva základní pojmy pro tento velice obsáhlý a stále dynamicky ...
 • Nástroje managementu kvality 

  Husák, Martin
  Tato bakalářská práce je psána formou rešerše. Dává si za cíl zmapovat nástroje a metody, které mají za úkol zlepšovat jakost a udržet ji na požadované úrovni. Text je rozdělen do dvou kapitol. První kapitola je věnována ...
 • Nástroje managementu kvality. 

  Lysý, Zbyněk
  Tato bakalářská práce se zabývá metodami a především nástroji managementu jakosti. Je rozdělena do dvou částí. V první části je pojednáváno o nástrojích sloužících k přípravě rozhodnutí. Jedná se zejména o nástroje pro ...
 • Návrh na optimalizaci při zavádění ČSN ISO 9001:2001 

  Alt, David
  Bakalářská práce obsahuje návrh optimalizace procesů při přípravě zavedení systému řízení jakosti dle normy ČSN ISO 9001:2001 v malé stavební firmě, která souvisí s prosperitou podniku. Řešení vychází z globální a detailní ...
 • Návrh na snížení zmetkovitosti výrobku DQ 500 u firmy Swoboda CZ, spol. s r.o. 

  Hable, Filip
  Bakalářská práce se zabývá analýzou příčin zmetkovitosti ve výrobním procesu řídících jednotek automatické převodovky DQ 500 pro automobily koncernu VOLKSWAGEN u firmy SWOBODA CZ, s. r. o. Tato práce předkládá doporučení ...
 • Návrh na zlepšení řízení jakosti 

  Holubová, Pavla
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu řízení jakosti ve společnosti LABARA, s.r.o. Je zde popsána metodika jakosti obecně a v souvislosti se spokojeností zákazníků, která je předmětem teoretické části této práce. Praktická ...
 • Návrhy na zlepšení řízení jakosti ve firmě 

  Malá, Alena
  Diplomová práce analyzuje proces řízení jakosti ve výrobním podniku a předkládá návrhy a doporučení na zlepšení. Tato práce by měla přispět ke zefektivnění procesu řízení jakosti a pomoci tak firmě získat konkurenční výhodu ...
 • Optimalizace procesu výroby DPS 

  Schnederle, Petr
  Bakalářská práce popisuje problematiku výroby desek plošných spojů. Je zaměřena především na problematiku výroby 1V a 2V DPS subtraktivní metodou pattern plating a s ní souvisejícími činnostmi. Obsahuje analýzu dvouvrstvé ...
 • Podnikatelský záměr-zlepšení řízení jakosti ve firmě Teva Czech Industries s.r.o. 

  Sobotík, Jakub
  Diplomová práce se zaměřuje na řízení jakosti ve společnosti Teva Czech Industries s.r.o. Analyzuje současnou situaci a problémy v této oblasti, pomocí kterých následně navrhuje zlepšení vedoucí ke zvýšení jakosti, sníţení ...
 • Použití metody FMEA pro prevenci chyb v průmyslovém podniku 

  Veselý, Milan
  Předmětem této diplomové práce je použití metody FMEA a posouzení rizik ve výrobním procesu firmy Eurokov s.r.o. V teoretické části jsou detailně rozebrány jednotlivé druhy metody FMEA a jejich využití. Praktická část je ...
 • Použití statistických metod v managementu kvality 

  Kutypa, Tomáš
  Tomáš Kutypa Použití statistických metod v managementu kvality BP, ÚVSSR, 2011, 48 str., 28 obr. Cílem práce je prezentace jednotlivých statistických metod používaných v managementu kvality a popis metodiky jejich fungování.
 • Použití statistických metod v managementu kvality. 

  Vyškovský, Jaroslav
  Statistické metody v managementu řízení jakosti jsou silným nástrojem, který nám umožňuje správně se rozhodovat v oblasti řízení jakosti, či i v jiných možných oblastech, jako při řízení procesů, nebo u zhodnocování určitých ...
 • Průběh zakázky v podniku 

  Račková, Kateřina
  V této diplomové práci bude řešena problematika, která může nastat v průběhu zakázky ve společnosti MORAVSKOLESZSKÉ DRÁTOVNY, a.s. V první části budou vysvětleny pojmy a metody týkající se této problematiky. V další části ...
 • Řízení jakosti 

  Jedlička, Marek
  Diplomová práce je zaměřena na řízení jakosti v prostředí Odštěpného závodu Industrial Turbomachinery společnosti Siemens. Na základě pověření ze strany vedení závodu a současného stavu stanovuje a řeší problém, kterým je ...
 • Řízení jakosti ve výrobním podniku 

  Mertensová, Ivana
  Diplomová práce se zabývá systémem řízení jakosti ve výrobním podniku a na základě zhodnocení stávajícího stavu má za cíl navrhnout vhodnější systém řízení jakosti a přispět tímto k dalšímu rozvoji firmy.
 • Statistická přejímka 

  Vyškovský, Jaroslav
  Tato práce řeší statistickou přejímkou kontrolu velkých objemů produktů dovážených do České republiky. Práce jako taková je konstruována tak, aby bylo možno danou metodiku užít i u jiných aplikací a produktů než na jaké ...