Now showing items 1-16 of 16

 • Analýza rizik v novelizované normě ISO 9001 

  Lacko, Branislav (Akademické nakladatelství CERM, 2018-10)
  Příspěvek popisuje novou verzi normy systémů řízení kvality ISO 9001, obohacenou o hledisko aplikace řízení rizik. Jsou vysvětleny cíle a principy tohoto přístupu a uveden přehled souvisejících norem. Příspěvek doporučuje ...
 • Nástroj pro správu dokumentů v managementu projektů 

  Gavryliuk, Olga
  Tato práce se zabývá systémy na elektronickou správu dokumentů (EDMS) z perspektivy vybraných znalostních oblastí procesů v projektovém řízení. Cílem této práce bylo na základě vhodně vybraného EDM modelu vytvořit vlastní ...
 • Nástroje managementu kvality. 

  Talanda, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je zpracování literární rešerše na téma Nástroje managementu kvality za použití odborné literatury a pramenů. Na základě získaných podkladů je utvořen vlastní závěr o zadané problematice a ...
 • Návrh opatření na snížení zákaznických reklamací 

  Charvátová, Petra
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou zákaznických reklamací předních světlometů ve firmě Automotive Lighting s. r. o. Cílem je zanalyzovat stav zákaznických reklamací za rok 2018 a pomocí Paretovy analýzy vyhodnotit ...
 • Návrh projektu a aplikace metodiky projektového managementu v podniku 

  Šmaha, Pavel
  Diplomová práce se zabývá metodologií projektového řízení a aplikací této disciplíny v prostředí podniku. V teoretické části práce popisuji exaktní metody projektového řízení, standardy a strukturu řízení projektů. Analytická ...
 • Projekt systému managementu kvality 

  Böhm, Libor
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou systému managementu podle kritérií mezinárodní normy ISO 9001. Podává vysvětlení o významu jednotlivých norem z oblasti řízení kvality a vymezuje klíčové oblasti v systému managementu ...
 • Rozšíření zavedeného QMS ve firmě Spojmont Ostrava s.r.o. 

  Bayer, Robert
  Cílem této práce je seznámit se s teorií nástrojů kvality a jakosti a postupy jejich zpracování a vybrané nástroje zpracovat a zavést v reálném prostředí firmy. Mezi zpracovanými nástroji je návrh příručky integrovaného ...
 • Řízení kvality v organizacích poskytujících služby: Pojem kvalita a jeho význam 

  Lukášová, Růžena; Franková, Emilie (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2007-12)
  Příspěvek se zabývá pojmem kvalita v kontextu řízení kvality v organizacích poskytujících služby. Řízení kvality není v příspěvku chápáno jako pouhé zavádění postupů, metod a technik řízení kvality, ale především jako ...
 • Studie průběhu zakázky v podniku 

  Zouhar, Aleš
  Tato bakalářská práce se zabývá studií průběhu zakázky podnikem, konkrétně ve firmě ITAB Shop Concept CZ, a.s. Teoretická část obsahuje hlavní východiska z okruhu řízení výroby, kvality, výrobního procesu a logistiky. ...
 • Úloha lidí v systému managementu kvality 

  Böhm, Libor
  Tato práce se zabývá rolí lidského faktoru v systému managementu kvality. Nejprve je zde nastíněna základní problematika oboru, společně se stručným popisem historického vývoje. Následuje rozbor oblastí managementu, ve ...
 • Úloha lidí v systému managementu kvality 

  Barák, Michal
  Podstatou této bakalářské práce je literární rešerše na téma Úloha lidí v systému managementu kvality. Na základě odborné literatury a internetových odkazů zobrazuji současnou úlohu lidského faktoru jak ve výrobní oblasti, ...
 • Úloha technické kontroly v moderním řízení kvality 

  Sedmík, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá úlohou technické kontroly v moderním řízení kvality. V první části jsou představeny koncepce řízení kvality. Druhá část popisuje sedm základních a sedm nových nástrojů řízení kvality. Závěrečná ...
 • Využití informačních technologií pro podporu safety managementu v letectví 

  Poloch, Gabriel
  Úkolem této diplomové práce je seznámit čtenáře se Safety management systémem neboli se systémem řízení bezpečnosti. Práce se na počátku věnuje počátkům řízení bezpečnosti, důvodům proč takový systém vůbec vznikl a jaký ...
 • Využití metody FMEA ve strojírenském podniku 

  Herynek, Michal
  Bakalářská práce se zaměřuje na využití kvalitativní metody FMEA v konkrétním strojírenském podniku a na konkrétním procesu, ve kterém dochází k inovaci a na základě aplikace metody je cílem předejít možné budoucí chybovosti.
 • Zavedení SPC ve výrobním procesu 

  Dostál, Petr
  Diplomová práce se zabývá zaváděním statistického řízení procesu (SPC) na CNC řezací centrum do mechanické výroby. Jedna část projektu se zabývá sběrem teoretických informací, sledováním procesu a sběrem dat. Druhá část ...
 • Zdokonalování procesů vývoje software 

  Řezáč, Jakub
  Diplomová práce se zaměřuje na techniky zlepšování procesů vývoje software. Uvádí moderní přístupy k vývoji procesů a rozebírá problematiku jejich řízení a použití v jednotlivých fázích životních cyklů. V návaznosti na ...