Now showing items 1-20 of 58

 • Analýza fluktuace zaměstnanců 

  Vaníčková, Michaela
  Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení míry fluktuace ve společnosti České dráhy, a. s. Dále také na spokojenost zaměstnanců, která je zjišťována pomocí dotazníkového šetření. První část práce je zaměřena obecně na pojem ...
 • Analýza měření výkonnosti lidských zdrojů a jejich plánování ve vybraném podniku 

  Tůmová, Martina
  Diplomová práce je zaměřena na vytíženost lidských zdrojů v týmu Podpora aplikací Service Desku ve vybraném podniku. Úkolem je zanalyzovat současný stav a návrh na rozšíření reportu o kvalitu a náročnost požadavků u vybraných ...
 • Analýza motivačních faktorů a návrh motivačního programu ve vybrané společnosti 

  Šafr, Daniel
  Bakalářská práce obsahuje základní teoretické pojmy a myšlenky týkající se motivace a lidských zdrojů, dále analyzuje současný stav motivačního systému společnosti EXCALIBUR ARMY spol. s.r.o. a obsahuje návrh na jeho ...
 • Concept for Motivational System Change in a Selected Company 

  Ďurčová, Ivana
  Hlavním cílem této diplomové práce je navrhnout změnu motivačního systému ve Společnosti XY v konkrétním sídle v Amsterdamu v Nizozemí. Na základě teoretického základu motivačních teorií, údajů získaných kvalitativním a ...
 • Fluktuace a retence zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Koláčková, Jana
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku fluktuace a retence zaměstnanců ve vybrané společnosti. Teoretická část vymezuje pojmy, které jsou s touto problematikou spjaté. Soustředí se na příčiny a důsledky fluktuace, na ...
 • Inovace systému vzdělávání ve společnosti ELKO EP, s.r.o. 

  Marcolová Klímková, Markéta
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou současného systému vzdělávání zaměstnanců ve společnosti ELKO EP, s.r.o.. Na základě zjištěných skutečností stanovuje inovaci stávajícího systému vzdělávání zaměstnanců. Inovovaný ...
 • Kreativita v rozvoji pracovníka a organizace 

  Heroutová, Marie
  Cílem této diplomové práce je zhodnotit aktuální předpoklady pro rozvoj kreativity členů obchodního týmu společnosti Nilfisk-Advance, s.r.o. a na základě tohoto poznání doporučit určité metody pro zlepšení výkonnosti ...
 • Motivační program společnosti a návrh jeho rozvoje 

  Lo Bianco, David
  Diplomová práce obsahuje teoretické pojmy a myšlenky týkající se motivace a lidských zdrojů, dále analyzuje současný stav systému motivace společnosti HANYA corporation s.r.o. a obsahuje návrh na jeho rozšíření tak, aby ...
 • Motivační systém firmy 

  Pokorný, Jan
  Diplomová práce se zabývá analýzou současného motivačního systému ve společnosti a následným návrhem na jeho zlepšení. První část práce tvoří teoretická východiska k problematice motivace. V teoretické části jsou vysvětleny ...
 • Motivační systém pro zefektivnění práce zaměstnanců ve vybraném podniku 

  Čížková, Petra
  Tato diplomová práce na téma: Motivační systém pro zefektivnění práce zaměstnanců ve vybraném podniku je rozdělena na dvě hlavní části – teoretickou a praktickou. Cílem práce je nejprve zanalyzovat stávající motivační ...
 • Motivační systém ve společnosti ABC 

  Pavlíková, Petra
  Diplomová práce se zabývá problematikou zaměstnaneckých benefitů, systémem odměňování a hodnocení pracovníků ve vybrané společnosti. Práce je rozdělena do tří částí. První část popisuje teoretická východiska, pojmy týkající ...
 • Motivační systém zaměstnanců ve společnosti LETIŠTĚ BRNO a.s. 

  Šťastný, David
  Tato Bakalářská práce pojednává o problematice motivace zaměstnanců ve společnosti LETIŠTĚ BRNO, a.s. Práce je rozdělena do tří částí. Teoretická část se zabývá vysvětlením hlavních pojmů, teoriemi pracovní motivace, a ...
 • Nástroj pro správu dokumentů v managementu projektů 

  Gavryliuk, Olga
  Tato práce se zabývá systémy na elektronickou správu dokumentů (EDMS) z perspektivy vybraných znalostních oblastí procesů v projektovém řízení. Cílem této práce bylo na základě vhodně vybraného EDM modelu vytvořit vlastní ...
 • Návrh aplikace age managementu ve vybrané společnosti 

  Chalupa, Pavel
  Cílem práce je navrhnout opatření, která mohou vést ke zmírnění rizik spojených se stárnutím zaměstnanců v rámci aplikace Age managementu ve vybrané společnosti. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy týkající se řízení ...
 • Návrh development centra jako účinného nástroje personálního řízení podniku 

  Mucalová, Marcela
  Diplomová práce se zabývá návrhem development centra pro firmu TRANSPED-SOC, spol. s r.o. s pobočkami v několika místech České republiky se zaměřením na pozici disponenta. V práci je popsán systém vzdělávání ve firmě ...
 • Návrh efektivní personální politiky ve společnosti DSG International SSC,s.r.o 

  Káčerová, Martina
  Tato diplomová práce hodnotí způsob řízení lidských zdrojů ve společnosti DSG International SSC s. r. o. Na základě teoretických východisek se zabývá rozborem jednotlivých personálních činností. Dotazníkové šetření odhaluje ...
 • Návrh metodiky pro výběr a hodnocení pracovní pozice "Agent telemarketingu" 

  Kuimcidis, Nikolas
  Zaměstnanci jsou nejdůležitějším aktivem pro telemarketingové společnosti, které nabízí své služby klientům vyhledávajícím externí spolupráci v telemarketingu. V součastnosti se rozpor mezi stálou fluktuací zaměstnanců a ...
 • Návrh motivačního systému a odměňování ve firmě Jihomoravská armaturka s.r.o. 

  Krausová, Nikola
  Tato bakalářská práce se zabývá řešením problému motivačního systému a hodnocení zaměstnanců ve firmě Jihomoravská armaturka, s.r.o. Nejprve přiblížím teoreticky problematiku motivace, stimulace a možnosti hodnocení ...
 • Návrh motivačního systému a odměňování zaměstnanců ve firmě Meridea, s.r.o. 

  Lorenzová, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou motivace a hodnocení zaměstnanců ve společnosti Meridea, s.r.o. Jsou zde obsaženy dosavadní teoretické poznatky a následné představení společnosti a analýza současného stavu ...
 • Návrh na zlepšení personální činnosti v organizaci 

  Tokošová, Irena
  Tato diplomová práce je zaměřena především na řízení lidských zdrojů. Analyzuje efektivitu práce v podniku s orientací na nedostatky personálního charakteru, tzn. na organizační strukturu, kompetence manažera, systém ...