Now showing items 1-17 of 17

 • Aplikace Petriho sítí v oblasti projektování informačních systémů 

  Němec, Michal
  Diplomová práce se zabývá problematikou aplikace Petriho sítí v oblasti projektování informačních systémů. V rámci projektování jsou popsány základní pojmy, řízení projektu a portfolia, standardy a metodiky projektování. ...
 • Informační systém pro řízení projektů v IT firmě 

  Kamenský, Zdeněk
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat webový informační systém pro řízení projektů v IT firmě. Uživatelé mohou po přihlášení do systému zakládat týmy a projekty. V každém týmu mohou jeho členové přidávat ...
 • Návrh a implementace nástroje pro plánování projektů a času s využitím principů z oblasti plánování úloh reálného času 

  Mokrá, Radka
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem aplikace pro plánování projektů a času s využitím mechanismů plánování úloh reálného času. V úvodu práce je popsáno řízení projektů a času společně s principy, které se k tomu využívají. ...
 • Návrh na zavedení agilní metodiky pro řízení projektu 

  Rajčan, Miroslav
  Ve své bakalářské práci se zaměřím na zpracování a porovnání agilního a vodopádového řízení projektů. Budu se věnovat tomu, co obsahuje samotné řízení projektů. Jaké lze použít postupy a jaké výhody či nevýhody lze najít ...
 • Návrh webové aplikace pro řízení projektů 

  Glajc, Radim
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem webové aplikace pro řízení softwarových projektů ve firmě Lokola s.r.o. Nejprve je analyzován aktuálně používaný software pro řízení projektů. Poté jsou zjištěny a analyzovány požadavky ...
 • Plánování stavební zakázky zhotovitelem 

  Nováková, Jolana
  Diplomová práce se zabývá plánováním stavební zakázky z pohledu zhotovitele. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy projektového řízení. Dále jsou popsány metody a principy používané při řízení projektu výstavby ...
 • Programová podpora definování projektu s využitím LFM (Logical Frame Method) 

  Danczi, Dávid
  Cílem této diplomové práce je realizace programové podpory pro definování projektu s využitím metody logického rámce. Úvodní kapitoly práce shrnují teoretický základ potřebný pro návrh a realizaci aplikace. Další části se ...
 • Řízení projektu výstavby stavebního celku z pohledu dodavatele 

  Dvořák, Filip
  Diplomová práce se věnuje a současně vysvětluje základní pojmy, které se týkají oblasti systému řízení projektu výstavby stavebního celku z pohledu dodavatele. Cílem této práce je seznámení s konkrétními principy, metodami ...
 • Sledovaní současného stavu testovacích technik ve vybrané společnosti 

  Shpak, Yuliia
  S vývojem informací, komunikací a technologií se moderní průmyslové řídicí systémy (ICS) potýkají čím dál více s otázkami automatického testováni pro zabezpečení stability a bezpečnosti systému. Z tohoto důvodu se testování ...
 • Softwarová podpora projektového řízení s využitím metodiky Scrum 

  Greň, Lukáš
  Projekty v oddělení Výzkumu a vývoje jsou ve společnosti Seznam.cz plánovány a řízeny agilní projektovou metodikou Scrum. Společnost poptává informační systém, ve kterém by mohla zachytit proces vývoje projektu touto ...
 • Studie průběhu zakázky vybraným podnikem 

  Potužníková, Pavlína
  Bakalářská práce se zabývá studií průběhu zakázky vybraným podnikem, konkrétně podnikem FEMONT OPAVA s.r.o., který působí na trhu zabývajícím se stavbou nebytových prostor. Předmětem podnikání je výroba a montáž ocelových ...
 • Vizualizace Ganttova diagramu pro platformu Android 

  Douděra, Martin
  Tato práce se zabývá vývojem aplikace pro zařízení s operačním systémem Android. Aplikace slouží pro plánování projektů, kde je jako vizualizační technika využit Ganttův diagram, který je rozšířen o závislosti a přidělování ...
 • Využití nástrojů projektového managementu při řízení IT projektů 

  Mrhač, Ondřej
  Diplomová práce se zaměřena na praktické využití projektového managementu za účelem nákupu nových přenosových vozů pro společnost ABC. Nejprve jsou popsány teoretické aspekty, poté je zanalyzován trh. Na základě těchto ...
 • Využití nástrojů projektového managementu při zavedení e-shopu v podniku 

  Frolichová, Lada
  Předmětem bakalářské práce je využití projektového managementu pro zavedení velkoobchodního e-shopu pro společnost MERLIN-PLUS spol. s r.o. Úvodní část se zabývá teorií z oblasti projektového řízení. Ve druhé části se ...
 • Využití nástrojů projektového managementu v praxi 

  Hrubešová, Gabriela
  Předmětem této bakalářské práce je využití projektového managementu v praxi. V první části je popsán projektový management, fáze projektu a další důležité informace potřebné pro řízení projektu. Další část se zaměřuje na ...
 • Webový kanban 

  Furda, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením webové aplikace pro řízení projektů za pomocí agilní metodiky Kanban. Aplikace musí být implementovaná dle požadavků společnosti SEACOMP s.r.o., která ji bude využívat. Teoretická ...
 • Webový portál pro sledování činností a cílů projektů 

  Maliňák, Václav
  Předmětem této práce je navrhnout a vytvořit systému na správu projektů a cílů s efektivním uživatelským rozhraním využívajícím moderní postup v dosahování cílů. K osvojení si dovedností vedoucích k lepšímu řízení činností ...