Now showing items 1-8 of 8

 • Jištění rizik stavebního díla v předinvestiční fázi 

  Jandová, Hana
  Diplomová práce se zabývá vytipováním a následně jištěním rizik projektu zpevňování polních cest katastrálního území Říčky. Teoretická část obecně pojednává o projektu, riziku samotném, riziku vyskytujícím se v předinvestiční ...
 • Jištění rizik stavebního díla v předinvestiční fázi 

  Dusilová, Kamila
  Diplomová práce se zabývá vytipováním a poté jištěním rizik projektu rodinného domu ve Velkém Oseku. Teoretická část obecně pojednává o projektu, samotném riziku a riziku vyskytujícím se v předinvestiční fázi projektu ...
 • Metody hodnocení rizik prostřednictvím fuzzy logiky 

  Kovář, Kamil
  Diplomová práce pojednává o problematice fuzzy logiky, fuzzy množin a o operacích s nimi. Dále je v práci popsán postup kvantifikace rizik prostřednictvím fuzzy množin, proces fuzzyfikace, defuzzyfikace a jejich aplikace ...
 • Projektování a dimenzování ochran v domovní elektroinstalaci 

  Chromík, Aleš
  Práce obsahuje seznámení se s problémy ochran úrazu elektrického proudu, kde jsou zahrnuty jednotlivé ochrany a jejich použití. V práci je také obsažen vliv účinků elektrického proudu na člověka. Dalším bodem seznámení je ...
 • Projektování přepěťových ochran dle ČSN EN 62 305 

  Pochop, Zbyněk
  Tato bakalářská práce se zabývá postupem projektováním přepěťových ochran pro obyčejný rodinný dům podle nového souboru norem ČSN EN 62305. Práce se skládá ze tří hlavních částí. První část se zabývá metodou řízení rizika ...
 • Riziko výběru dodavatele s využitím fuzzy logiky 

  Poláček, Tomáš
  Diplomová práce analyzuje a hodnotí problematiku výběru dodavatele pro Fakultu chemickou VUT v Brně za pomocí nástroje Fuzzy logiky v programech MS Excel a MATLAB Mathworks Inc. Výsledkem bude výběr jednoho určitého popř. ...
 • Snižování rizik ve společnosti J. P. Plast s.r.o. 

  Holeček, Ondřej
  Diplomová práce byla vypracována ve společnosti J.P. Plast s.r.o. Obsahuje všechny potřebné části pro správné řízení rizika. První část práce obsahuje teoretická východiska. Základem pro diplomovou práci byla analýza ...
 • Snižování rizika v podnikání firmy 

  Horák, Jiří
  Diplomová práce vymezuje teoretické a metodické přístupy používané při řízení a snižování rizik v podnikání firmy. Obsahuje analýzu externích a interních rizikových faktorů, které působí na analyzovanou firmu a analýzu ...