Now showing items 1-20 of 29

 • Analýza materiálového toku výrobního systému a návrhy zlepšení 

  Marešová, Petra
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu materiálového toku výrobního systému v podniku ABB s.r.o. a návrhy na zlepšení. Práce se skládá z teoretické, analytické a návrhové části. Teoretická část obsahuje základní pojmy ...
 • Ganttovy diagramy 

  Kantar, Martin
  Diplomová práce je zaměřená na Ganttovy diagramy. Především na jejich využití ve výrobních procesech, jako je plánování a rozvrh výroby. Obsahuje úvod, vysvětlující co to jsou Ganttovy diagramy, k čemu slouží a jaký je ...
 • Logistika materiálového toku výrobního podniku 

  Šromová, Lenka
  Bakalářská práce je zaměřena na popis a rozbor výrobního a logistického systému firmy PEVEKO, spol. s r.o. Nejprve vysvětluje obecné pojmy problematiky logistiky a zlepšování procesů, v další části popisuje aktuální stav ...
 • Návrh implementace systému pro řízení a plánování výroby 

  Rzepka, Jakub
  Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací informačního systému pro řízení a plánování výroby v malé výrobní firmě. Návrh vychází z informační strategie analýzy současného stavu procesů ve firmě a skutečného stavu ...
 • Návrh informační podpory dílenského řízení výroby 

  Navrátil, Petr
  Tato práce popisuje problematiku podnikových informačních systémů pro potřeby řízení výroby. Práce je členěna do tří částí. V první je jsou uvedeny potřebné definice, požadavky kladené informační systém a popsán obecný ...
 • Návrh informačního systému pro operativní řízení výroby 

  Ševčík, Pavel
  Životní fáze provozu informačního systému je charakteristická častými změnami požadavků na vlastnosti systému. Přizpůsobení se těmto požadavkům je nezbytnou podmínkou pro úspěšnost systému v jeho prostředí. Změna, kterou ...
 • Návrh informačního systému pro řízení výroby 

  Staněk, Michal
  Zmodernizování stávajících informačních systémů. Zavedení přehlednějších a výkonnějších systému pro všechny procesy řízení výroby podniku. Dosažení lepší komunikace mezi jednotlivými zaměstnanci podniku pomocí informačního systému
 • Návrh na zlepšení procesů ve výrobní firmě metodou 5S 

  Matušková, Lucie
  Diplomová práce je zaměřena na návrh projektu zavedení metody 5S do výrobního systému společnosti LAUFEN CZ, s.r.o., ve městě Znojmě. Návrh reaguje na současnou ekonomickou situaci a také na stav společnosti. Jedná se o ...
 • Návrh na zlepšení vybraného procesu ve společnosti 

  Kunc, Aleš
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu výrobních procesů ve firmě ČeMeBo s. r. o. Na základě detailního rozboru ohraničené oblasti ve výrobě jsou navrhnuty doporučení pro potenciální zlepšení stávajících procesů. Využitím ...
 • Návrh podpory plánování výroby v informačním systému 

  Slámová, Aneta
  Tématem mé bakalářské práce je návrh podpory plánování výroby v informačním systému společnosti SIK METAL s.r.o. se zaměřením na softwarovou podporu procesů. Zabývá se vytvořením návrhu na zlepšení plánování výroby s ...
 • Návrh podpory řízení výroby v informačním systému 

  Hladký, Miroslav
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou návrhu podpory řízení výroby v informačním systému konkrétní společnosti. Na základě teoretických poznatků a analýzy současného stavu společnosti a jejího okolí je předložen ...
 • Návrh procesního řízení zakázky ve výrobním podniku 

  Zouhar, Michal
  Bakalářská práce se zabývá průběhem zakázky ve firmě Araplast, která vyrábí převážně dopravní značení a jeho příslušenství. V bakalářské práci jsou definovány odborné pojmy. Následně je představena činnost firmy, ve které ...
 • Návrh uspořádání provozu balení světlometů do osobních automobilů 

  Palacký, Vladislav
  Cílem diplomové práce je navrhnout nové uspořádání provozu zabývajícího se balením světlometů do osobních automobilů. V řešení bylo použito teoretických poznatků z rozsáhlé oblasti logistiky, řízení výroby, metodik štíhlé ...
 • Návrh zlepšení výrobního systému společnosti GS plus s. r. o. 

  Fiala, Tomáš
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu materiálového toku výrobního systému v podniku GS plus s.r.o. a návrhy na zlepšení. Práce se skládá z teoretické, analytické a návrhové části. Teoretická část obsahuje základní pojmy ...
 • Optimalizace procesu plánování a rozvrhování výroby 

  Žákovská, Martina
  Tato diplomová práce se zabývá procesem plánování a rozvrhování výroby ve společnosti Meopta – optika, s.r.o. v souvislosti s možností jeho optimalizace. Základem práce je analýza současného stavu plánování a řízení výroby, ...
 • Optimalizace výrobního procesu s využitím Lean Manufacturing 

  Řičica, Filip
  Předmětem této bakalářská práce „Optimalizace výrobního procesu s využitím Lean Manufacturing“ je aplikace filozofií ve výrobním procesu. V práci se soustředím na strategii v rámci štíhlé filozofie, a sice systém Kanban. ...
 • Počítačová optimalizace a vizualizace výrobních rozvrhů 

  Halčin, Marián
  Bakalářská práce se zabývá tématem rozvrhování výrobních operací při omezených zdrojích . Problém je formálně popsán matematickym modelem s názvem Resource Constrained Project Scheduling Problem. Podle tohoto modelu byl ...
 • Projekt výrobního systému ve vybraném výrobním úseku 

  Liška, Radomír
  Diplomová práce je zaměřena na projekt výrobního systému, analýzu materiálového toku výrobního systému ve společnosti ABC s.r.o. Součástí je zjištění kritických míst a návrh na jejich odstranění. Teoretická část obsahuje ...
 • Průběh zakázky ve strojírenském podniku 

  Sedláčková, Denisa
  Bakalářská práce je zaměřena na realizaci zakázky ve vybraném strojírenském podniku. Jsou sledovány procesy, kterými zakázka prochází od samotného přijetí až po expedici a vyhledáváme slabá místa celého procesu. Na základě ...
 • Rozšíření podnikového informačního systému výrobní firmy 

  Polášek, Marek
  Tato bakalářská práce analyzuje proces výroby výrobního podniku. Cílem práce je posoudit možnost rozšíření podnikového informačního systému o modul pro řízení výroby. Výsledkem práce jsou navržené změny, které bude nutné ...