Now showing items 1-20 of 21

 • BROWNFIELDS - NOVÝ OBYTNÝ SOUBOR V HISTORICKÉM CENTRU BUČOVIC 

  Doláková, Pavlína
  Cílem urbanisticko-architektonické studie je návrh obytného souboru, který bude koncipován pro bydlení v rodinných a bytových domech. Jakožto území na rozhraní mezi železniční tratí a historickou zástavbou, kterou tvoří ...
 • Návrh sídelní struktury soudobého města v historickém prostředí. 

  Neklapilová, Petra
  Diplomová práce řeší urbanistickou studii na území Červeného kopce, konkrétně v části území Stráň. Jde o lokalitu vedenou jako brownfield Kohnova cihelna. Návrh si klade za cíl využít maximálně potenciál této lokality, ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Dušková, Barbora
  Předmětem bakalářské práce bylo navržení obytného souboru v lokalitě stávajících zahrádek mezi ulicemi Pastviny a Houškova v městské části Brno - Komín. Vzhledem k nerovnosti parcely jsem návrh rozdělila do tří částí. Ve ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Saida, Ondřej
  Parcela se rozkládá na území brněnské části Komín severně od řeky Svratky. Lokalita je velmi dobře dostupná do centra Brna, a zároveň se nachází na jeho okraji. Napojení na přírodu a hlavní cyklostezku je také bezesporu ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Figlovská, Petra
  Bakalářská práce se zabývá návrhem obytného souboru na ul. Pastviny v Brně - Komíně. Terén na většině parcely pomalu stoupá, ve východní části je stoupání prudké. Tato část je využita jako zahrádky. Rovnější část je určena ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Kisová, Barbora
  Cílem bylo navrhnout obytný soubor, který zapadá do rozvolněné stávající okolní zástavby a nesnaží se za každou cenu vybočovat svou originalitou. Navržený soubor se skládá z jasně definovaných hmot orientovaných rovnoběžně ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Rolinc, Jan
  Koncept vychází z možnosti dopravní obsluhy území, kdy je snahou co nejméně zatahovat automobily do centra místa. Díky izolaci aut vně souboru, dostává poloveřejný prostor přidanou hodnotu, kterou je obytná zahrada. ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Horňasová, Tereza
  Návrh obytného souboru využívá mírně stoupající terén. V části území, kde terén stoupá téměř strmě, není navržena stavba žádná, protože by byl problém s její dopravní obsluhou. Urbanistické řešení je poněkud jednoduché. ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Mrázková, Iva
  Urbanistická koncepce je založená na hierarchizaci prostor od veřejných, přes poloveřejné k soukromým. Celý soubor je rozdělen do několika bloků, které utvářejí “venkovní místnosti”, tedy zajišťují určitou míru soukromí ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Dohnalová, Kamila
  Návrh obytného souboru na Pastvinách se soustředí na vytvoření příjemného bydlení v přírodním prostředí s vysokou kvalitou, v rámci města. Základem konceptu bylo nabídnout budoucím obyvatelům komfort soukromých vnitřních ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Richter, Pavel
  Řešení obytného komplexu v kontextu s přírodou a trvalým bydlením v části Brno Komín.
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Gutmanová, Daniela
  Urbanistická a architektonická studie obytného souboru v Brně – Komíně. Řešená parcela se nachází v městské části Brno – Komín u Palackého vrchu, což bylo pro návrh určující. Návrhem jsou řadové domy obklopené zelení a ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Sysel, Tomáš
  Řešené území se nachází v městské části Brno - Komín, jeho urbanistická situace reaguje na charakter lokality a charakter terénu. Cílem bylo navrhnout obytný soubor s důrazem na rodinné bydlení. Základním prvkem jsou řadové ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Kopečková, Petra
  Návrh respektuje a zároveň využívá svažitost pozemku, snaží se rozdělit nenásilnou formou dva různé světy-město a volnou krajinu. Podélná hmota řadové zástavby uzavírá zahrady stávajících domů na ulici Pastviny. Vytváří ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Koťová, Marie
  Obytný soubor je navržen jako polouzavřený prostor, který se zároveň otevírá do volné krajiny. Proto vznikla snaha, aby byly jednotlivé domy citlivě zasazeny do terénu a jejich povrch byl z přírodních materiálů. Funkční ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Obrová, Zuzana
  Předmětem této bakalářské práce je návrh obytného souboru v městské části Brno-Komín v lokalitě stávajících zahrádek mezi ulicemi Pastviny a Houškova. Řešené území se nachází v místě s dobrou dostupností na MHD, blízko ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Kříž, Marek
  Jedná se o projekt obytného souboru řadových domů, atriových domů, terasových domů, samostatně stojících rodinných domů a jedné kavárny v Brně, městské části Komín. V bezprostředním okolí se nachází novostavby řadových ...
 • Rodinný dům v Československu po roce 1945 

  Dočekalová, Lenka
  Hlavní část dizertační práce analyzuje formu řadové zástavby v Československu v rozsahu let 1945-1990. Hledá její původní kořeny, nové principy jejího utváření a charakteristické typy. Záměrem bylo najít odpověď na otázku, ...
 • Vývoj výstavby rezidenčních nemovitostí v městě Poličce 

  Kopecká, Ludmila
  Hlavním úkolem této diplomové práce je popsat vývoj výstavby rezidenčních nemovitostí v městě Poličce. Jedná se o zachycení stavebního vývoje rezidenčních nemovitostí od založení města po současnost. V práci popisuji stavby, ...
 • Vývoj výstavby rezidenčních nemovitostí v městské čtvrti Brno - Královo Pole 

  Novotný, Lukáš
  Touto diplomovou prací bych chtěl popsat vývoj rezidenčních nemovitostí v lokalitě Brno – Královo Pole. Moje diplomová práce se bude zabývat tímto městskou částí od její historie až po dnešní dny. V této práci budou popsány ...