Now showing items 1-15 of 15

 • Aplikace mikro-soustružení ve vysoce přesné výrobě za použití diamantových nástrojů 

  Švorc, Josef
  Bakalářská práce je zaměřená na téma mikro-soustružení. Práce má formu literární rešerše, která si klade za cíl zpracovat přehled z dané výrobní technologie. Nejprve se zabývá definicí samotného tématu a dále fyzikálními ...
 • Hodnocení nákladů na řezné nástroje při frézování hliníkových profilů ve společnosti IFE-ČR, a.s. 

  Němečková, Monika
  Tato bakalářská práce je vypracována v rámci studijního oboru Ekonomika a procesní management, program Ekonomika a management na Fakultě podnikatelské VUT v Brně. První část práce je zaměřena na teoretická východiska obecné ...
 • Metody povlakování řezných nástrojů 

  Tuna, Jaroslav
  Diplomová práce je zaměřena na metody povlakování materiálů pro řezné nástroje (slinuté karbidy, cermety, řezná keramika, supertvrdé materiály) a vyhodnocení jednotlivých metod z hlediska technologických možností nanášení ...
 • Metody povlakování řezných nástrojů 

  Doležal, Jan
  Bakalářská práce se zabývá metodami povlakování řezných nástrojů a jejich technickými vlastnostmi. V práci je dále uveden sortiment současných výrobců povlakovaných slinutých karbidů. V závěru této práce je zpracován vývoj ...
 • Metody povlakování řezných nástrojů 

  Bittner, Jan
  Bakalářská práce se zabývá studiem nanášení otěruvzdorných povlaků pomocí fyzikálních a chemických metod. V práci jsou představeny nejnovější povlakované řezné materiály pro oblast soustružení předních světových výrobců ...
 • Návrh technologie výroby rotační součásti 

  Lánc, Kryštof
  Práce je primárně zaměřena na kompletní návrh technologie výroby rotačního dílce při sériové výrobě. Zpracování spočívá v návrhu technologie výroby součásti, výběru vhodného strojního zařízení, řezných nástrojů a vytvoření ...
 • Obrábění polymerních materiálů 

  Ondráček, Ivo
  Tato bakalářská práce se zabývá obráběním polymerních materiálů a hlavními rozdíly mezi obráběním kovů a polymerů či plastů. Úvod práce popisuje hlavní mezníky v historii vzniku a používání plastů. Dále se práce zaměřuje ...
 • Obrábění těžkoobrobitelných materiálů 

  Tejkl, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá studiem obrábění těžkoobrobitelných materiálů. V první části jsou rozděleny těžkoobrobitelné materiály a následuje jejich analýza. V další části se práce zaměřuje na problematiku obrobitelnosti ...
 • Ostření a výroba standardních nástrojů na CNC brusce Walter 

  Martinek, Petr
  Bakalářská práce představuje moderní pětiosý CNC stroj HELITRNIC POWER od firmy Walter Maschinenbau GmbH, který je určený pro přeostření a výrobu rotačních, řezných nástrojů. V projektu jsou uvedeny nejčastěji používané ...
 • PVD povlaky nové generace 

  Kantar, Filip
  Bakalářská práce se zabývá metodami povlakováni, řeznými materiály a novou generací povlaků. V první části jsou uvedeny a popsány základní povlakovací metody. Další část je zaměřena výhradně na PVD metody povlakování. Ve ...
 • Řešení technologie součásti "víko" v podmínkách středně velké strojírenské firmy 

  Kavan, Petr
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením stávající technologie výroby součásti „víko hydrauliky“ a návrhem nové progresivní varianty obrobení této součásti. Řešení je zaměřeno především na racionalizaci řezných nástrojů a ...
 • Slinuté karbidy a jejich efektivní využití 

  Dembek, Jiří
  Tato diplomová práce je zaměřena na řezné nástroje vyráběné ze slinutých karbidů. Charakterizuje značení, výrobu a vlastnosti nepovlakovaných a povlakovaných slinutých karbidů a přibližuje nejnovější trendy v povlakování. ...
 • Trendy vývoje obráběcích strojů 

  Šenkýř, Pavel
  Diplomová práce se zabývá trendy vývoje obráběcích strojů, se zaměřením na technologie a obráběcí stroje pro výrobu lisovacích nástrojů a na výrobu tvarových dutin forem. Nejprve jsou popsány a definovány stávající stavy ...
 • Výroba nástrojů ze slinutých karbidů pomocí technologie víceosého lisování 

  Mach, Martin
  Tato bakalářská práce je zaměřena na řezné nástroje, které jsou vyrobeny ze slinutých karbi-dů. V této práci je charakterizován vývoj slinutých karbidů, rozdělení slinutých karbidů, mate-riály, ze kterých se slinuté karbidy ...
 • Zabezpečení a řízení řezných nástrojů pro CNC stroje 

  Vašíková, Simona
  Bakalářská práce se zabývá způsoby zabezpečení a řízení skupiny řezných nástrojů a analýzou jejich spotřeby pro výrobu pístnic z nerezové oceli pomocí multifunkčního stroje CNC a dalších doplňkových strojů potřebných pro ...