Now showing items 1-20 of 33

 • Analýza hodnotového toku 

  Hrnčíř, Roman
  Tato diplomová práce na téma: „Analýza hodnotového toku“ se zabývá zmapováním výrobních procesů z hlediska toku hodnoty, jejich analýzou a aplikací možných zlepšení, které by měly za úkol zrychlit a zlepšit proces. Závěrem ...
 • Aplikace Lean Production 

  Nepraš, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou a následným návrhem zlepšení efektivity výrobní linky ve firmě RACIO s.r.o. První část práce se zabývá teoretickou přípravou a porozumění štíhlé výrobě. Druhá část se zabývá analýzou ...
 • Digitalizace toku dat výrobního procesu jako nástroj pro efektivní řízení výroby 

  Jalůvka, Jakub
  Diplomová práce se zabývá návrhem řešení, které odstraní nežádoucí efekty ve výrobní společnosti. Návrh je zpracován na základě teoretické rešeršní části (moderní technologie a trendy v oblasti výroby) a podrobné analýzy ...
 • Implementace základních metod štíhlé výroby ve výrobním podniku 

  Holder, Jitka
  Předmětem této diplomová práce je zlepšení procesu výroby ISO standardních ventilů použitím základních metod štíhlé výroby. Práce je členěna na 2 úrovně. První úroveň tvoří celkový pohled na proces ve výrobní oblasti a ...
 • Návrh eliminace prostojů elektroúdržby 

  Novotný, František
  Tato práce se zaměřuje na popis, analýzu a minimalizaci prostojů souvisejících s činností elektroúdržby. V teoretické části jsou rozebrány, jaké druhy plýtvání mohou nastat při práci elektroúdržbáře. V závodě Ventily byly ...
 • Návrh optimalizace výrobního procesu 

  Neckařová, Ivana
  Tato bakalářská práce je zaměřena na optimalizaci výrobního procesu vyhřívaných dveří ve společnosti SCHOTT FLAT GLASS CR, s.r.o., kde dochází k časovým prostojům z důvodů nevybalancování pracovišť a nepřizpůsobeného layoutu ...
 • Návrh štíhlé montážní linky ve vybraném podniku 

  Fischer, Petr
  Tato práce se zabývá návrhem štíhlé montážní linky ve vybraném podniku, konkrétně Slovácké strojírny, a.s., závod 9 v Zábřehu. V analytické části se bakalářská práce zaměřuje na rozbor současného stavu, přibližuje fungování ...
 • Návrh štíhlé výroby s využitím produktů ICT k zajištění jakosti 

  Shchochenko, Anastasiia
  Předmětem této diplomové práce je návrh zavedení produktu ICT do útvaru logistiky v podniku, která používá principy štíhlé výroby. Analyzuji současný stav a popisuji produkty ICT pro logistiku s ohledem na štíhlou výrobu. ...
 • Optimalizace hodnotového toku 

  Zátopek, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací hodnotového toku hotových výrobků ve společnosti Continental Automotive Systems, s. r. o. mezi technologickými linkami a expedicí z pohledu metod štíhlé výroby a průmyslového ...
 • Optimalizace logistického toku v podniku 

  Dvořáček, Radim
  Tato disertační práce se týká, dle názoru autora stále aktuálního, tématu optimalizace v logistickém systému, se zaměřením na podnikovou sféru. Jejím cílem je nalezení vhodné metodiky na definovaný problém a její následná ...
 • Optimalizace montážních procesů 

  Šmíd, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá uplatněním principů štíhlé výroby při optimalizaci montážních procesů ve společnosti vyrábějící kompresory. Řešení vychází z analýzy procesů ve společnosti a soustředí se na eliminaci ztrát ...
 • Optimalizace pracoviště montáže v předvýrobě za použití principů štíhlé výroby 

  Škrdla, Michal
  Tato diplomová práce mapuje současný stav montážního pracoviště předvýroby v daném podniku. S využitím principů štíhlé výroby popisuje a následně eliminuje veškeré formy plýtvání, které se na pracovišti vyskytují. Součástí ...
 • Optimalizace procesů ve společnosti 

  Lindovská, Kristýna
  Diplomová práce se zaměřuje na optimalizace výrobních procesů ve firmě Witzenmann Opava s využitím Value Stream Mapping. Cílem práce je na základě analýzy současného stavu toku hodnot navrhnout vhodné optimalizace a zakreslit ...
 • Optimalizace výrobního procesu za využití metod štíhlé výroby v Tyco Electronics Czech s.r.o. 

  Rudolf, Jiří
  Diplomová práce se zabývá optimalizací konkrétního procesu v prostředí výrobní společnosti, která dodává komponenty v automobilovém a dalších průmyslech. V teoretické části práce jsou vysvětleny principy a techniky ...
 • Principy štíhlé výroby a jejich implementace 

  Pafkovič, Roman
  Bakalářská práce na téma Principy štíhlé výroby a jejich implementace se zabývá popisem problematiky štíhlé výroby, jednotlivými metodami štíhlé výroby a implementací některé z nich na reálné pracoviště CNC.
 • Principy štíhlé výroby a jejich implementace 

  Hanuška, Tomáš
  Bakalářská práce na téma principy štíhlé výroby a jejich implementace pojednává o právě probíhajících změnách v montáži ve firmě ABB s.r.o. PGHV Brno – Slatina. Na základě zmapování toku materiálů a pohybu zaměstnanců na ...
 • Principy štíhlé výroby a jejich implementace na pracoviště CNC 

  Khol, Lubomír
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu stavu konkrétní současné výroby hadicových spon v podniku NORMA Czech s.r.o. Hustopeče u Brna. Z následné analýzy stavu na konkrétním výrobním úseku byla navržena nová alternativní ...
 • Racionalizace operativního plánování ve výrobě 

  Jansa, Slavomír
  Cílem této bakalářské práce je představit návrh úsporných opatření, která povedou ke snížení plýtvání v průmyslovém podniku v souladu s konceptem štíhlé výroby. V první části je zpracován přehled metodik lean production a ...
 • Studie efektivnosti využití linky ve vybraném provozu 

  Kašpárek, Jan
  Diplomová práce se zaměřuje na studii efektivnosti využití výrobní linky ve vybraném podniku. Cílem této práce je najít úzká místa ve výrobním procesu a navrhnout taková řešení, která povedou k časové úspoře. Výrobní linka ...
 • Studie efektivnosti využití strojů ve vybraném provozu 

  Petržela, Jakub
  Předmětem diplomové práce „Studie efektivnosti využití strojů ve vybraném provozu” je problematika štíhlých procesů ve vybrané organizaci. V úvodní části jsou charakterizována teoretická východiska a metody štíhlé výroby. ...