Now showing items 1-10 of 10

 • Financování projektů z fondů EU 

  Vrtílková, Eva
  Bakalářská práce se zabývá regionální politikou Evropské unie, jejími strukturálními fondy a moţnostmi čerpat finanční zdroje z jednotlivých programů. Zaměřuje se především na financování lidských zdrojů a zaměstnanosti. ...
 • Model vzdělávání uživatelů v oblasti IT 

  Drdlová, Světlana
  V této diplomové práci je provedena analýza vstupních znalostí zaměstnanců a analýza obchodní společnosti, která působí v oblasti vzdělávání IT. Na základě této analýzy je vytvořen model vzdělávání, který má zvýšit efektivitu ...
 • Motivace, hodnocení a odměňování zaměstnanců ve společnosti Roche 

  Giverts, Anna
  Cílem moje diplomové práce je: popsat a analyzovat motivace, hodnoceni a odměňování zaměstnanců na přikladu jedné úspěšné moderní společnosti. Metodika rozdělila práci na část teoretickou a část analytickou. Teoretická ...
 • Počítačová podpora přípravy rozvoje zaměstnanců 

  Poliak, Michal
  Základním cílem této práce je definovat návrh řešení pro podporu přípravy školení a tréninkových programů rozvoje zaměstnanců. Cíle je dosaženo prostřednictvím vytvoření dokumentu plánu řízení projektu a specifikací požadavků ...
 • Přestavba Janečkova mlýna 

  Owczarzy, Denis
  Úkolem diplomové práce bylo vypracování stavební dokumentace pro realizaci stavby a to včetně projektu specializace. Jedná se o přestavbu objektu stávajícího mlýna a jeho konverzi na objekt penzionu. Navržená rekonstrukce ...
 • Příprava školicích materiálů pro rozváděče vysokého napětí 

  Nosek, Jan
  Bakalářská práce dokumentuje tvorbu školicích materiálů pro rozváděče vysokého napětí. Převážná část práce je věnována seznámení s produkty firmy ABB, ke kterým jsou školicí materiály vypracovány. Hlavní důraz byl kladen ...
 • Revitalizace hotelového zařízení, Přehrada Brno 

  Švec, Martin
  Představuji návrh nového využití bývalého rekreačního střediska, které se nachází v krásném prostředí u Brněnské přehrady. Je již delší dobu nevyužívané a chátrá. Bylo postaveno v 70. letech 20. století pro potřeby ...
 • Standardy výcviku obsluhy rozvoden a transformoven 

  Nerušil, Ondřej
  Při sbírání zkušeností a zvyšování odborné úrovně byl jsem seznámen s odborným pracovníkem podniku Semperflex Optimit s.r.o . Po konzultaci s odborným pracovníkem jsem byl seznámen s výrobním programem podniku, rozdělením ...
 • Studie efektivnosti podnikového vzdělávání ve strojírenském podniku 

  Kabelíková, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá nastavením procesu hodnocení efektivity vzdělávání ve strojírenském podniku. Je vybráno několik konkrétních aktivit, na kterých je nejdříve provedena analýza, poté je nastaven a aplikován ...
 • Zvyšování bezpečnosti účinnou prevencí a represí při silniční přepravě nebezpečných věcí 

  Heclová, Naděžda
  Tato diplomová práce se zabývá preventivními opatřeními při přepravě nebezpečných věcí a jejich dodržováním. Rovněž se zde zkoumá, jaký vliv mají školení a jaké má systém vzdělávání v oblasti ADR nedostatky. Dále je v práci ...