Now showing items 1-9 of 9

 • Implementace systému Milk Run pro výrobní linky zvolené oblasti 

  Nemec, Matej
  Diplomová práca sa zameriava na implementáciu logistického systému Milk run pre automotive linky vo zvolenom výrobnom podniku, ktorý umožňuje včasné a efektívne dodávky materiálu do výroby. Teoretická časť práce sa zaoberá ...
 • Modifikace montážní linky pro výrobu elektromagneticky ovládaných pneumatických ventilů 

  Palacka, Martin
  Táto práca sa zaoberá návrhom modifikácie montážnej linky pre výrobu elektromagneticky ovládaných pneumatických ventilov. Začiatok tejto práce je venovaný teoretickému popisu najčastejšie používaných systémov Poka-Yoke ...
 • Návrh metodiky stanovení výkonových norem na výrobní lince 

  Adamovič, Michal
  Bakalárska práca sa zaoberá analýzou výrobnej linky v spoločnosti Schaeffler Skalica spol. s r.o. a následným návrhom optimalizácie pomocou metódy MTM. Na úvod máme vymedzené ciele, ktorých sa snažíme dosiahnuť. Nasledujú ...
 • Návrh řízení procesu honování 

  Gavač, Adam
  Štúdia, ktorá skúma sľubné spojenie princípov štíhlej výroby a nástrojov Priemyslu 4.0 pre riadenie výroby. Význam každého z týchto pojmov bol vysvetlený a vzájomný vzťah bol preskúmaný v teoretickej rovine. Ďalej boli ...
 • Projekt zavedení štíhlé výroby ve vybraném výrobním úseku 

  Gembická, Martina
  Diplomová práca sa zameriava na zavádzanie štíhlej výroby do vybraného výrobného úseku v spoločnosti EKOM spol. s r.o.. V analytickej časti bude charakterizovaný výrobný podnik a popísaný súčasný stav výroby vo vybranom ...
 • Studie navýšení výkonnosti výrobního podniku 

  Studený, Tomáš
  Cieľom bakalárskej práce je zhodnotiť aktuálny stav procesu sekvencovania spoločnosti GRUPO ANTOLIN Bratislava s.r.o. závod Žilina, zistiť oblasti možného zlepšenia a navrhnúť prípadné riešenia optimalizácie, ktoré povedú ...
 • Studie operativního řízení výroby ve vybrané firmě 

  Solčániová, Ivona
  Diplomová práca sa zacieľuje na optimalizáciu riadenia výrobného procesu so zameraním na materiálové toky vo výrobnom podniku Jung v Brne. Zohľadňuje analýzu súčasného stavu podniku, popisuje výrobné programy a procesy so ...
 • Studie zvyšování produktivity práce ve výrobním podniku 

  Sedliačková, Michaela
  Táto bakalárska práca je zameraná na navýšenie produktivity práce vo výrobnom podniku SVOM, s.r.o.. Popisuje súčasný stav s ohľadom na druhy výrobkov a služieb a výrobnú základňu. Analyzuje súčasný stav podniku vzhľadom k ...
 • Zavedení přístupů štíhlé výroby se zaměřením na produktivitu práce 

  Vavrík, Michal
  Bakalárska práca sa zameriava na zavedenie prístupov štíhlej výroby do konkrétneho výrobného úkolu vo vybranej spoločnosti. Stanovuje základné požiadavky na prvky štíhlej výroby a analyzuje konkrétny súčasný výrobný úkol. ...