Now showing items 1-11 of 11

 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Ševčík, Andrej
  Predmetom mojej bakalárskej práce je analýza ekonomických ukazovateľov pomocou štatistických metód vo vybranom podniku. Konkrétne bude obsahovať finančnú analýzu a štatistické metódy, ktoré sú dôležitými nástrojmi pre ...
 • Anamnéza zdravotního stavu před a po vytrvalostním sportovním výkonu 

  Romaňák, Adam
  Práca je venovaná druhom zranení, ochorení a symptómov spojených s vytrvalostným, závodným výkonom v cyklistike a behu. Teoretická časť práce sa zaoberá najčastejšími ochoreniami a zraneniami cyklistov a bežcov. V druhej ...
 • Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací 

  Takácsová, Karolína
  Bakalárska práca sa zameriava na analýzu predajov nápojov v kaviarni a na vývoj aplikácie v programovacom jazyku Visual Basic for Applications. Aplikácia umožňuje predikciu budúcich predajov na základe zistených údajov z analýz.
 • Měření přenosových rychlostí a zpoždění v počítačových sítích 

  Bárdossy, Adrián
  Bakalárska práca sa zaoberá meraním prenosových rýchlostí a spozdenia počítačových sietí. V prvej časti je definované, aké metodiky merania poznáme, rôzne RFC a ich jednotlivé rozobranie, taktiež rôzne parametre merania v ...
 • Mobilní aplikace pro zaznamenávání spotřeby automobilu 

  Mokrý, Martin
  Cieľom tejto práce je navrhnúť a implementovať mobilnú aplikáciu pre zaznamenávanie spotreby automobilu. Aplikácia je určená pre operačný systém Android. Má umožniť užívateľom jednoducho a efektívne vkladať nové záznamy o ...
 • Návrh trupu soutěžního modelu letadla 

  Bednář, Peter
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom trupu súťažného modelu lietadla . Úvod práce zoznamuje čitateľa so študentským tímom Chicken wings a nastávajúcou súťažou Air Cargo Challenge 2019. Nasleduje rešeršná časť jednotlivých ...
 • Operační výzkum v oblastech recyklace odpadů 

  Camara, Assa
  Bakalárska práca je zamerané na nájdenie a popísanie matematického modelu, ktorý rekonštruuje skutočné súčasné finančné náklady na zber a zvoz odpadu na úrovní obcí s rozšírenou pôsobnosťou, ktoré nie sú ináč dostupné a ...
 • Statistická analýza chování uživatelů sociálních sítí z hlediska reklamy a marketingu 

  Pavlík, Marcel
  Predmetom bakalárskej práce je štatistická analýza správania užívateľov internetových sociálnych sietí, z hľadiska reklamy a marketingových aktivít. Prvá časť bakalárskej práce sa zaoberá teoretickými východiskami z oblasti ...
 • Uplatnění statistických metod při řízení skladových zásob 

  Hajtol, Martin
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou riadenia zásob a ich optimalizáciou v malom obchodnom podniku. K optimalizácii je použitá predikcia dopytu pomocou analýzy časových rád. Súčasťou práce je aj návrh a vytvorenie ...
 • Uplatnění statistických metod při zpracování dat 

  Lališ, Roman
  Diplomová práca je zameraná na finančné analýzu zdravia mikropodniku s využitím štatistických metód, presnejšie časových rád. Zvolená veľkosť podniku súvisí s prínosom pre podnik, keďže analýzy tohto typu sa v ňom zvyčajne ...
 • Uplatnění statistických metod při zpracování dat 

  Ligas, Denis
  Diplomová práca prináša popis a finančnú analýzu konkrétnej akciovej spoločnosti. Následne je navrhnutý a vytvorený program s využitím jazyka VBA v prostredí MS Excel. Program spracováva účtovné výkazy a počíta hodnoty ...