Now showing items 1-20 of 25

 • Analýza vlivu materiálu magnetického obvodu na účinnost asynchronních motorů 

  Plíšek, Oldřich
  Teoretická část bakalářské práce analyzující vliv materiálu magnetického obvodu na účinnost asynchronních motorů se věnuje rozboru asynchronního motoru a jeho ztrát. Dále popisuje měření, včetně výpočtů jednotlivých ztrát. ...
 • Metody sekundárního ovlivňování struktury ocelí a ocelových ingotů 

  Šprta, Pavel
  Tato bakalářská práce pojednává o tepelném zpracování ocelí. V úvodu literární rešerše jsou vysvětleny základy tepelného zpracování a je popsán diagram železo-uhlík. Dále se práce zabývá austenitizací a přeměnami, které ...
 • Modifikace vrstev deponovaných technologiemi HVOF a cold spray pomocí technologie elektronového paprsku 

  Vacek, Petr
  Cílem práce bylo modifikovat mikrostrukturu a rozhraní CoNiCrAlY nástřiků deponovaných technologiemi HVOF a cold spray na substrátu z Inconelu 718. Modifikace byla provedena pomocí elektronového paprsku a žíhání v ochranné ...
 • Návrh palety automatického parkovacího systému 

  Osmík, Jiří
  Návrh palety automatického parkovacího systému. Parkování a popis automatických parkovacích systémů. Svařování a svařitelnost materiálů. Svařování elektrickým obloukem a tavící se elektrodou v ochranném plynu metodou ...
 • Návrh synchronního reluktančního motoru s permanentními magnety 

  Knebl, Ladislav
  V dnešní době je kladen vysoký nárok na účinnost elektrických zařízení a to jak ze strany provozovatele, tak i legislativy. Nejlepší účinnosti dosahují synchronní motory s permanentními magnety umístěnými na povrchu rotoru ...
 • Optimalizace tenkých oxidových vrstev kovových materiálů 

  Vítek, Jiří
  Tato diplomová práce je zaměřena na popis metody reaktivního naprašování tenkých vrstev. V současné době je mnoho způsobů vytváření tenkých filmů a mnoho aplikací tenkých vrstev v nejrůznějších průmyslových odvětvích. V ...
 • Organické tranzistory pro senzoriku 

  Marková, Aneta
  Cílem práce bylo nalézt nejvhodnější dostupnou komerční formulaci materiálu poly(3,4-ethylendioxythiofen):poly(styrensulfonát) (PEDOT:PSS) a metodu přípravy a úpravy tenkých vrstev, které mohou sloužit jako polovodič v ...
 • Rekrystalizace automatové oceli studované technikou in-situ SEM/EBSD 

  Babinský, Tomáš
  Rekrystalizační žíhání bývá zařazováno při výrobě součástí z automatových ocelí za účelem zvýšení tažnosti tvářených polotovarů před tvářením na finální tvar. K pochopení dějů odehrávajících se během žíhání v materiálu je ...
 • Současné trendy ve výrobě keramických skořepinových forem 

  Štipl, Pavel
  Tato bakalářská práce pojednává o současných trendech ve výrobě keramických skořepinových forem. V první části je popsána historie přesných odlitků, jejich využití a přehled světové produkce. V dalších částech je rozebrán ...
 • Struktura a vlastnosti tepelných bariér typu YSZ nanesených na krycí vrstvy CoNiCrAlY přetavené elektronovým paprskem 

  Slavíková, Barbora
  Diplomová práce se zabývá charakterizací struktury a vlastností tepelných bariér YSZ nanesených pomocí technologie hybridního plazmatického systému na vazebné povlaky CoNiCrAlY modifikované pomocí elektronového paprsku a ...
 • Studie operativního řízení zakázkové výroby 

  Petřek, Martin
  Práce se zabývá metodikou průběhu zakázky při respektování požadavků na technologické procesy tepelného a chemicko-tepelného zpracování- žíhání, kalení, cementování. Na základě analýzy a dokumen-tovaných postupů je řešen ...
 • Studium degradace isolační vrstvy Ta2O5 

  Kuparowitz, Martin
  Ve své práci se zaměřuji na studium izolační vrstvy Ta2O5 požité jako dielektrikum v tantalových kondenzátorech. Kondenzátor zapojený v normálním módu představuje strukturu typu MIS zapojenou v závěrném směru. Zbytkový ...
 • Studium interakce iontů inertních plynů a galia s povrchy a tenkými vrstvami pomocí rozptylu nízkoenergiových iontů LEIS 

  Chmelický, Martin
  Tato diplomová práce se věnuje studiu interakce iontů helia, neonu, argonu a galia s grafenovou vrstvou. Při zpracování grafenu fokusovaným galiovým svazkem (FIB) však dochází ke kontaminaci grafenové struktury galiovými ...
 • Studium lokálně modifikovaných povrchů pro selektivní růst kobaltu 

  Krajňák, Tomáš
  V této práci se pomocí metody rentgenové fotoelektronové spektroskopie určovala chemická analýza křemíkových substrátů s orientací (1 1 1). Byly využity přístroje XPS Kratos Supra a elektronový mikroskop Tescan LYRA3 s ...
 • Technologie vytavitelného modelu v současnosti 

  Soukupová, Lucie
  Bakalářská práce pojednává o nejnovějších trendech výroby odlitků v technologii vytavitelného modelu, od výroby voskového modelu, keramické skořepiny, vytavování vosku, tepelného zpracování skořepiny až po odlévání a ...
 • Tepelné zpracování principem odporového žíhání. 

  Špičková, Petra
  Projekt vypracovaný v bakalářském studiu B 2307 rozebírá teorii tepelné-ho zpracování jako takového a odporové žíhání, především dle technologie fir-my Heatmasters. Jsou uvedeny i příklady z jiných firem včetně předložené ...
 • Tepelné zpracování slitin hliníku 

  Adami, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem jednotlivých hliníkových slitin, využíváním ve strojírenství a jejich tepelným zpracováním. V první části se zaměřuje na technicky čistý hliník, ve které popisuje jeho výrobu. Dále ...
 • Tepelné zpracování slitin železa s uhlíkem 

  Kubíček, Antonín
  Tato práce se zabývá procesy tepelného zpracování, jejich dopady na mikrostrukturu slitin železa s uhlíkem a jejich vlivem na tvrdost těchto slitin. V rešeršní části této práce je pojednáno o slitinách vyskytujících se v ...
 • Tepelné zpracování tvářených součástí 

  Leška, Radim
  Bakalářská práce se v rámci literární studie věnuje tváření, mechanismu plastické deformace a ocelím ke tváření. Dále popisuje principy tepelného zpracování, konkrétně metody využívané při přípravě polotovarů, výlisků a ...
 • Testovací parametry a podmínky amorfních fotovoltaickách panelů 

  Kostelník, Adam
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou tenkovrstvých solárních článků, jejich parametry a testováním. V úvodní kapitole jsou popsány vlastnosti jednotlivých tenkovrstvých technologií, shrnuje jejich výhody oproti ...