Now showing items 1-17 of 17

 • Analýza hodnocení veřejných zakázek dle ekonomické výhodnosti 

  Henrich, Filip
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou hodnocení veřejných zakázek dle ekonomické výhodnosti dle stavebního zákona č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Teoretická část vymezuje základní pojmy v oblasti veřejných ...
 • Analýza nákladů inženýrských staveb 

  Klec, Martin
  Diplomová práce s názvem „Analýza nákladů inženýrských staveb“ se zabývá porovnáním nákladů na životní cyklus liniových staveb s asfaltovým povrchem vůči nákladům na životní cyklus liniových staveb s betonovým povrchem. V ...
 • Analýza nákladů stavebního objektu a jejich pokrytí 

  Barchánková, Vendula
  Cílem této diplomové práce je seznámení s daným tématem „Analýza nákladů životního cyklu stavby a jejich pokrytí“ a na konkrétním příkladu stavby provést analýzu vybraných fází cyklu. V práci jsou také řešeny možné způsoby ...
 • Cena stavby v průběhu životního cyklu 

  Hůlková, Michaela
  Cílem této diplomové práce je seznámení s daným tématem „Cena stavby v průběhu životního cyklu stavby“ a na konkrétním příkladu stavby uvést přehled vývoje cenových a nákladových údajů. Práce se tedy především zabývá ...
 • Cena stavebního díla při vadném plnění kvality 

  Škrdla, Marek
  Cílem práce je navrhnout postup ocenění stavebního díla, u kterého došlo k nedodržení kvality stavebně technického charakteru. Popsání aktuálních oceňovacích metod využívaných v praxi pro ocenění výstavby. Právní definice ...
 • Ekonomické hodnocení dřevostaveb 

  Gregorová, Lucie
  Cílem práce je porovnání rámové konstrukce dřevostavby a zděné stavby v rámci první a druhé fáze životního cyklu stavby. Vybranými faktory těchto fází jsou náklady a časová náročnost konstrukcí, porovnání hmotností konstrukcí, ...
 • Ekonomické hodnocení projektu realizovaného na municipální úrovni 

  Kaňa, Jan
  V této bakalářské práci je popsáno ekonomické hodnocení veřejného investičního projektu, realizovaného na municipální úrovni. Teoretická část je zaměřena na uvedení do problému vysvětlením základních pojmů, prezentací ...
 • Facility management - efektivní správa stavebních objektů 

  Helekalová, Denisa
  Diplomová práce „ Facility management – efektivní správa stavebních objektů“ je zaměřena na stavební objekty a přínos pro ně při využívání služeb facility managementu. Práce se snaží přiblížit, co je facility management ...
 • Investorská cena stavby 

  Novotná, Eva
  Cílem bakalářské práce je stanovení ceny stavby z investorské pozice tak, aby bylo dosaženo co největší efektivnosti pro investora. Teoretická část se zabývá fázemi životního cyklu, tvorbou ceny stavby a smluvními dokumenty. ...
 • Náklady životního cyklu budovy pro bydlení 

  Biolek, Vojtěch
  Cílem této práce je seznámení s daným tématem „Náklady životního cyklu budovy pro bydlení“ a na konkrétním příkladu porovnat skutečné náklady s modelovými, vzniklými v provozní fázi životního cyklu budovy, pomocí ukazatele ...
 • Ocenění stavby v realizační a provozní fázi životního cyklu 

  Hudeček, Gabriel
  Tato diplomová práce pojednává o oceňování staveb a to jak v provozní, tak v realizační fázi životního cyklu. Diplomová práce se tedy zabývá především teoretickým a praktickým sestavováním rozpočtu stavebního objektu, ...
 • Problematika bydlení a její řešení v obci Kobylí 

  Kaňa, Jan
  V této diplomové práci je popsána problematika bydlení a její řešení v obci Kobylí. Teoretická část je zaměřena na uvedení do problematiky vymezením základních pojmů vztahující se k bydlení, realitnímu trhu a hodnocení ...
 • Rozpočet stavebního díla sestavený ve variantních strukturách 

  Pecen, Martin
  Tato diplomová práce je zaměřena zejména na projektování BIM metodikou, konkrétně pak na oblast vytváření rozpočtů. V teoretické části je nejprve popsána současná 2D projektová dokumentace a v návaznosti na ni i současný ...
 • Řízení stavební zakázky ve stavebním podniku 

  Vavřinka, Pavel
  Cílem práce je obecně popsat a u konkrétního stavebního podniku analyzovat řízení stavební zakázky. Úvodní část obsahuje shrnutí teoretických poznatků, následně se zabývá přípravou stavební zakázky v obecné rovině. Praktická ...
 • Stanovení hodnoty projektu pro navýšení nemovitého majetku 

  Novotná, Eva
  Diplomová práce řeší hodnotu kulturní nemovité památky. Prostředkem bude zvládnutí problematiky oceňování nemovitých věcí s návazností na fáze životního cyklu stavby a její historickou hodnotu. Pro ověření získaných ...
 • Studie proveditelnosti rekonstrukce stavebního objektu 

  Svobodová, Zuzana
  Cílem této práce je seznámení se s problematikou pasivních domů a rekonstrukcí stávajících objektů do energeticky pasivního standardu. Dalším úkolem práce je zpracování studie proveditelnosti rekonstrukce stavebního objektu ...
 • Vliv bytového sektoru na tvorbu emisí skleníkových plynů 

  Hošková, Tereza
  Bakalářská práce se zabývá vlivem bytového sektoru na tvorbu emisí skleníkových plynů. V teoretické části jsou doporučeny návrhy na snižování emisí skleníkových plynů v bytovém sektoru a popis environmentálních dopadů ...