Now showing items 1-20 of 22

 • 3D rekonstrukce objektů z multiskopických snímků 

  Řehoř, Jan
  Tato práce se zabývá 3D rekonstrukcí objektů z multiskopických snímků. Je rozdělena na pět kapitol. První kapitola se týká teoretického seznámení problematiky, tedy, co je 3D rekonstrukce, popis geometrie kamery a rekonstrukční ...
 • 3D rekonstrukce obličeje 

  Poulíček, Zbyněk
  Tato práce se zabývá 3D rekonstrukcí obličeje s promítnutou pravidelnou mřížkou z 2D snímku. Zahrnuje také detekci mřížky v obraze a popis potřebných metod zpracování rastrového obrazu. Aplikace je napsána v jazyce C++ ...
 • 3D rekonstrukce pohybu lidského těla (MOCAP) 

  Černák, František
  Tato práce řeší rozpoznávaní značek v obrazu, zachytávání pohybu a jeho následné převedení do 3D souřadnic a 3D rekonstrukci. Zvolený problém byl vyřešen sestavením stereo kamerového systému, detekci značek na pohybujícím ...
 • Automatické zpracování záznamu z vozidlové kamery 

  Klos, Dominik
  Tato práce se zabývá automatickým zpracováním záznamu z vozidlové kamery, který je zde využit pro odhadování vzdáleností v natočené scéně. K dosažení tohoto cíle jsou využity metody pro zpracování obrazu, geometrii prostorové ...
 • Měření okamžité rychlosti vozidel 

  Schoř, Zdeněk
  Tato diplomová práce se zabývá měřením okamžité rychlosti vozidel. První část tvoříteoretický rozbor s přehledem měřících zařízení, které se v současnosti používají.Druhá část práce je zaměřena na vytvoření metody měření ...
 • Navádění pomocí kamery 

  Ficek, Dominik
  Práce se zabývá stanovením pozice kamery vzhledem ke stanovenému systému souřadnic. Tento souřadnicový systém je dán polohou definovaných značek v prostoru. Jakožto zpětná vazba pro kontrolu správnosti stanovení pozice je ...
 • Nástroj pro 3D rekonstrukci z dat z více typů senzorů 

  Šolony, Marek
  Realistické 3D modely prostředí jsou užitečné v mnoha oborech, od inspekce přírodních struktur nebo budov, navigace robotů a tvorby map až po filmový průmysl při zaměřování scény nebo pro integraci speciálních efektů. Je ...
 • Online 3D rekonstrukce 

  Bastl, Jiří
  Diplomová práce se zabývá rekonstrukcí scény snímané dvěma kamerami. Jsou zde popsány metody pro kalibraci soustavy kamer, nalezení významných bodů ve snímcích a hledání korespondencí. Významné body jsou hledány FAST ...
 • Rekonstrukce 3D informací o automobilech z průjezdů před dohledovou kamerou 

  Dobeš, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá 3D rekonstrukcí vozidel projíždějících před dohledovou kamerou. V práci je nejprve představena kalibrace dohledové kamery a souvislost automatické kalibrace s 3D informacemi o sledované ...
 • Rekonstrukce 3D modelu prostředí a lokalizace kamery 

  Vahalík, Tomáš
  Tato práce se zabývá rekonstrukcí 3D modelu prostředí ze sady fotografií a následnou lokalizací kamery pozorovatele. Popisuje základní principy a techniky využívané pro tvorbu modelů prostředí a také pro následný odhad ...
 • Rekonstrukce 3D modelu ze dvou snímků jedné scény 

  Myška, Milan
  Tato bakalářská práce se zabývá procesem rekonstrukce 3D scény pomocí dvou 2D snímků pořízených nekalibrovanými kamerami. První kapitola je zaměřena na matematickou teorii stojící za tímto procesem. V této kapitole je ...
 • Rekonstrukce 3D modelu ze dvou snímků jedné scény 

  Myška, Milan
  Tato bakalářská práce se zabývá procesem rekonstrukce 3D scény pomocí dvou 2D snímků pořízených nekalibrovanými kamerami. První kapitola je zaměřena na matematickou teorii stojící za tímto procesem. V této kapitole je ...
 • Rekonstrukce 3D scény pomocí pasivního stereopáru kamer 

  Fronc, Leoš
  V bakalářské práci je vytvořen přehled současných metod pro 3D rekonstrukci scény pomocí pasivního stereopáru kamer. V práci jsou popsány a porovnány dva hlavní přístupy - triangulace významných bodů a výpočet disparitní ...
 • Rekonstrukce 3D scény z obrazových dat 

  Ambrož, Ondřej
  V práci jsou popsány již existující systémy rekonstrukce scény a uvedeny teoretické základy nutné při rekonstrukci scény z obrazových dat. Je navržen systém pro rekonstrukci scény z videosekvence, který je dále implementován ...
 • Ruční snímací zařízení 3D objektů 

  Kukučka, Marek
  Cílem této bakálářské práce je implementovat metodu 3D rekonstrukce z dvojic snímků, pořízených pomocí zařízení, které se skládá ze dvou kamer. Byla zvolena metoda stereovize a výsledkem je sparse rekonstrukce snímaného ...
 • Stereoskopické řízení robota 

  Žižka, Pavel
  Tato práce se zabývá rekonstrukcí 3D scény s využitím stereovize. Rozebírá metody a postupy pro automatickou detekci korespondujících bodů v obou obrazech a jejich zpětnou projekci do trojrozměrného prostoru. Navržený ...
 • System for Recognition of 3D Hand Geometry 

  Svoboda, Jan
  V posledním desetiletí došlo ke zvýšení zájmu o užití 3D dat k biometrické identifikaci osob. Možná vůbec největší výzkum proběhl v oblasti 3D rozpoznávání podle obličeje, přičemž je v současné době dostupných vícero ...
 • Tvorba 3D modelu objektu ze snímků více kamer 

  Zemčík, Tomáš
  Tvorba 3D modelu objektu ze snímků několika kamer umožňuje bezkontaktní měření reálných objektů. Tato práce popisuje nutné teoretické a matematické zázemí pro pochopení problematiky a navrhuje možné hardwarové a softwarové ...
 • Tvorba 3D modelů 

  Musálek, Martin
  Práce řeší 3D rekonstrukci objektu pomocí metody nasvícení vzorem. Projektor nasvěcuje měřený objekt definovaným vzorem a dvojice kamer z něj snímá body. Podstavec s objektem se otáčí, a během více měření je objekt sejmut ...
 • Výpočetní re-fotografie 

  Červenka, Adam
  Pořizování fotografií podle historických snímků je předmětem zájmu jak pro fotografy, tak i badatele. Tímto způsobem lze pozorovat vývoj místa, případně jeho okolí, v časovém rozmezí. Problém může nastat v případě nalezení ...