Now showing items 1-20 of 22

 • Aplikace moderních technologií pro výrobu prototypové formy 

  Pospíšil, Josef
  Tato diplomová práce se zabývá využitím moderních technologií jako je např. 3D skenování, 3D tisk a vakuové lití na produkci prototypové formy, jejich výhodami a nedostatky oproti konvenčním způsobům výroby. Součástí je ...
 • Aplikace velmi tenkých zmatňujících nástřiků 

  Hruboš, David
  Tato diplomová práce se zabývá matnícími nástřiky pro účely optického 3D skenování. Cílem práce je najít metodu nanášení směsi TiO2 a etanolu, která by zajistila tloušťku matnící vrstvy mimo měřitelný rozsah 3D skeneru. V ...
 • Automatické generování pozic optického skeneru pro digitalizaci plechových dílů 

  Koutecký, Tomáš
  Práce se zabývá návrhem metodiky pro automatické generování pozic optického skeneru pro digitalizaci plechových dílů na základě počítačového modelu měřeného dílu. Výroba a s tím související inspekce plechových dílů jsou ...
 • Automatizovaný návrh a 3D tisk prototypů pro městské inženýrství 

  Krutáková, Anna
  Bakalářská práce se zabývá automatizovaným návrhem a 3D tiskem prototypů pro městské inženýrství. V první části je obecně definovaný 3D tisk, včetně vývoje a přehledu základních technologií a materiálů. Dále následuje ...
 • Blok vznětového motoru 2.0L 

  Kudlík, Michael
  Tato diplomová práce popisuje problematiku bloku motoru a klikových skříní. V počáteční fázi tohoto projektu je důležitým úkolem vytvoření 3D modelu bloku motoru a určení namáhání bloku motoru. Simulace a vyhodnocení řešení ...
 • Detekce významných bodů v obrazu pomocí Harrisova detektoru 

  Květný, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá aplikací Harrisova detektoru rohů pro nalezení významných bodů v obrazech a modelech. Součástí práce je implementace algoritmů v programovacím jazyce Python. Programy jsou testovány na ...
 • Měření a kontrola výrobku pomocí 3D manipulátoru 

  Klimeš, Petr
  V práci jsou zkoumány metody skenování s cílem vytvořit systém pro kontaktní a bezkontaktní skenování windsurfing plováků pomocí 3D manipulátoru. Dále je zkoumána metodika měření přesnosti a opakovatelnosti manipulátoru. ...
 • Měření geometrických parametrů lidské ruky 

  Vanžurová, Anna
  V praxi neexistuje jednoduchý způsob pro získání velikosti povrchu lidské ruky. Proto se tato práce zabývá hledáním matematického modelu, určujícího přibližný povrch ruky. Tento model využívá základní geometrické parametry ...
 • Náhrada části lidských kostí umělými materiály s využitím 3D tisku 

  Svoboda, Štěpán
  Práce je rozdělena na 3 hlavní části. V první části je shrnuta teorie dané problematiky. Zde jsou sjednoceny teoretické informace o různých možnostech jednotlivých přístupů. Výsledkem této části je tedy obecný souhrn ...
 • Návrh a realizace 3D skenovací metody založené na zpracování obrazu 

  Kratochvíl, Jaromír
  Tato práce se zabývá vytvořením 3D skenovací metody pro vizualizaci laserového paprsku. V první časti se zabývá rozdělením 3D skenerů a vysvětluje, jak fungují. V druhé časti jsou porovnávány různé nástroje pro zpracování ...
 • Návrh výroby držáků řízení předního kola pro studentskou formuli TU Brno Racing 

  Vašek, Lukáš
  Tato práce se zabývá návrhem a výrobou držáků řízení pro pravé přední kolo formule Dragon 4 týmu TU Brno Racing. V teoretické části je popsána soutěž Formule Student, včetně samotných držáků řízení, u kterých byla popsána ...
 • Posouzení opotřebení extrahovaných polyetylenů TEP kyčle pomocí optických metod 

  Přikryl, Adam
  Cílem této diplomové práce bylo navržení experimentální metodiky pro analýzu opotřebení extrahovaných polyetylenových kyčelních náhrad. Navrhovaná metodika využívá optického 3D scanneru s optickým profilometrem pro analýzu ...
 • Projekce dat do scény 

  Walter, Viktor
  Diplomová práce se zabývá spoluprací kamer a projektorů při promítání dat do scény. Popisuje prostředky a teorii potřebnou pro takovou spolupráci a navrhuje demonstrační úlohy. Součástí práce je program, který dokáže za ...
 • Rozměrová, tvarová a materiálová analýza bimetalových dílců s definovaným poloměrem ohybu 

  Ivánek, Radim
  Cílem této práce je zhodnocení dosažených výsledků z analýzy trubkových oblouků 180° pro kritický ohyb 1D a superkritický ohyb 0,7D. Teoretická část je zaměřena na charakteristiku materiálu bimetalové trubky a následně ...
 • Studium možností zmatňování povrchu pro účely 3D skenování 

  Franke, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá zmatňujícími nástřiky pro účely 3D skenování, které jsou vytvářeny pomocí nástřikové pistole, jejíž základ tvoří vibrující membránový atomizér a ofukovací vzduchová pistole. Jako zmatňující ...
 • Teplotní analýza plastového dílu metodou konečných prvků 

  Zemanová, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá deformací plastového dílu po teplotním zatěžování a způsobem zpracování digitálních dat pro teplotní analýzu. Je nastíněna problematika optické digitalizace, pomocí které byla získána vstupní ...
 • Využití 3D skenování v oblasti přesného vstřikování plastů 

  Chylík, Michal
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření rešeržní studie v oblasti 3D skenování a reverzního inženýrství s ohledem na technickou praxi. Součástí je vytvoření třech příkladů užití a to možnosti využití 3D skeneru pro ...
 • Využití 3D technologií ve slévárenství 

  Straka, Pavel
  Práce se zaměřuje na výrobu hliníkové náhrady poškozeného madla ke kufru. Na výrobu je využito postupu reverzního inženýrství, kdy se součást naskenuje pomocí 3D skeneru. Na základě údajů ze skenování je vytvořena modelová ...
 • Využití moderních technologií pro návrh výroby štítu a držáku závodní motorky 

  Kohoutková, Aneta
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh výroby štítu a držáku závodní motorky KTM EXC 350. Jedná se o zakázku společnosti SolidVision, s. r. o. Práce je rozdělena do navazujících oddílů, tak jako bylo při návrhu postupováno. ...
 • Výroba částí prototypových forem s využitím metod rapid prototyping 

  Kaloda, Vít
  V diplomové práci bylo poukázáno na možnost využití metod rapid prototyping v oblasti vstřikování plastů, konkrétně ke zhotovení tvarových vložek do vstřikovací formy. Byl využit univerzální rám vstřikovací formy a byly ...