Now showing items 1-20 of 27

 • Analýza návštěvnosti Zoo Brno 

  Stejskalová, Markéta
  Cílem této diplomové práce je provedení analýzy návštěvnosti brněnské zoologické zahrady a dále návrh doporučení, jež by mohla vést ke zvýšení hodnot daného ukazatele. V rámci ekonometrické analýzy jsou identifikovány ...
 • Analýza procesů firmy za účelem výběru nového pokladního systému 

  Zatloukalová, Klára
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou procesů vybrané společnosti za účelem sestavení kritérií pro výběr nového pokladního systému a technických prostředků k němu potřebných. První část je zaměřena na teoretické poznatky ...
 • Analýza rizik v bankovním sektoru 

  Grycová, Jana
  Diplomová práce je věnována problematice řízení rizik v bankovním sektoru. Zabývá se aplikací metod a analýzou pro hodnocení rizik. Z vyhodnocených analýz jsou navrhnuta opatření, která mají za úkol snížit zjištěná rizika ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Závěrková, Jana
  Bakalářská práce se zaměřuje na komplexní a částečně finanční analýzu vybraného podniku. V bakalářské práci jsou popsány metody jednotlivých analýz, způsob jejich využití a samotná aplikace analýz na reálný podnik. Podnikové ...
 • Android aplikace pro doplňování zásob pojízdných kaváren 

  Szakács, Tomáš
  Moja diplomová práca je zameraná na komplexnú analýzu vybranej firmy, jej podnikateľského prostredia a možných rizík spojených so zavedením navrhnutej zmeny zásobovacieho procesu pomocou mobilnej aplikácie. Návrh riešenia ...
 • Hodnocení finanční situace vybrané obchodní korporace 

  Hlavničková, Irena
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení finančního zdraví společnosti Flexistav s. r. o. Práce je rozdělena na teoretickou část, analýzu současného stavu a vlastní návrhy řešení. Teoretická část se zaměřuje na popis ...
 • Hodnocení finančního zdraví vybraného podniku a návrhy na jeho zlepšení 

  Nevídal, Martin
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finančního zdraví vybraného podniku pomocí analýz okolí podniku a finanční analýzy. V teoretické části práce je zpracován literární přehled k dané problematice, dle něhož je v části ...
 • Informační strategie firmy 

  Jedličková, Marie
  Existence informační strategie v podniku napomáhá řídit informační systém a tím tak pozitivně ovlivnit plnění globálních strategických cílů společnosti a její celkový úspěch na trhu. Tato práce se zaměřuje na tvorbu ...
 • Marketingový mix podniku 

  Trávníčková, Lenka
  Tématem této diplomové práce je marketingový mix podniku Téma koncept. V její první části jsou objasněna teoretická východiska nutná pro správné chápání problematiky, jež je věnována následující analytická část zabývající ...
 • Návrh a implementace softwarové aplikace na zautomatizování procesu fakturace 

  Ďurovcová, Andrea
  Táto práca sa zaoberá zhodnotením súčasného stavu spracovania fakturácie v spoločnosti Dropick, s.r.o. Na základe analýzy a požiadaviek spoločnosti následne vytvorím vo vývojovom prostredí Microsoft Visual Studia softwarovú ...
 • Návrh informačního systému 

  Šiška, Radek
  Cílem této diplomové práce je návrh informačního systému pro společnost Raab Computer, s.r.o. Informační systém se bude zabývat správou zakázek pro oddělení slaboproudých elektromontáží. Nejprve se zaměřím na teoretická ...
 • Návrh informačního systému 

  Hraško, Branislav
  Diplomová práca sa zameriava na zhodnotenie súčasného stavu a návrh zlepšení produktu spoločnosti Kentico software s. r. o. nazývanom Kentico Kontent. Na základe analýz organizácie a produktu je realizovaný návrh logovacieho ...
 • Návrh marketingové strategie pro firmu 

  Zeman, Milan
  Diplomová práce identifikuje současné marketingové postupy a nástroje kavárny Caffe Marco. Poté je provedena analýza vývoje vnějšího a vnitřního prostředí a na základě průzkumů a analýz navržena relevantní marketingová ...
 • Návrh marketingové strategie značky Nano Snowboards 

  Vintrová, Zuzana
  Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu marketingové strategie. Na základě teoretických poznatků a analýzy současného stavu firmy, je předložen návrh marketingové strategie, který by měl vést k vymezení se vůči ...
 • Návrh na organizační změnu malé firmy 

  Danovič, Marcel
  Bakalárska práca pojednáva o organizačnej zmene malej spoločnosti. Predmetom tejto práce je výber vhodných analýz, prevedenie analýzy súčasného stavu, návrhu organizačnej zmeny a prevedenie návrhu. Výsledkom práce sú návrhy ...
 • Návrh na zlepšení konkurenceschopnosti firmy pomocí marketingových nástrojů 

  Adámková, Pavla
  Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu marketingové strategie, která by měla vést k zisku nových zákazníků, udržení stávajících zákazníků a dále k většímu zisku, na základě teoretických poznatků a analýzy současného ...
 • Návrh podnikatelského plánu pro výstavbu penzionu s prodejnou vín 

  Teturová, Darina
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou návrhu podnikatelského plánu založení malého penzionu s prodejnou vín v turistickém centru Velkých Bílovic. Cílem práce je na základě zpracování dostupných dat a provedených analýz ...
 • Návrh projektu a aplikace metodiky projektového managementu v podniku 

  Wahed, Sam
  Diplomová práce rozebírá problematiku projektu zahájení činnosti firmy Telco Servis, jejíž náplní je obchodní činnost směřující k navádění internetu na odhlášených pevných telefonních linkách. Představuje rámcovou formální ...
 • Podpora manažerského rozhodování 

  Pekárek, Radek
  Tato diplomová práce je zaměřena na tvorbu reportů, které umožní manažerů přístup k informacím. Díky těmto informacím budou mít manažeři podklad pro svoje následující rozhodování. Přístup k těmto reportům nebudou mít pouze ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Smolík, Luboš
  Diplomová práce se soustředí na návrh změn pro potřeby dalšího rozvoje podnikání v obchodní firmě. Návrh změn bude vycházet ze závěrů provedené analýzy aktuálního stavu informačního systému a souvisejících procesů ve firmě. ...