Now showing items 1-20 of 25

 • Expanze českého výrobce modulových dřevostaveb na intrakomunitární trh 

  Kočařík, David
  Diplomová práce se zabývá návrhem rozvoje společnosti DOMESTA PLUS s.r.o., která se zabývá výrobou modulových dřevostaveb. Teoretická část práce obsahuje vymezení pojmů souvisejících s intrakomunitárním trhem, podmínkami ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Sadílek, Jakub
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu a následné zhodnocení finanční situace podniku. V první části práce je představena teorie jednotlivých metod použitých pro analýzu a zhodnocení finanční stránky podniku. V druhé části ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Palacká, Naďa
  Předložená diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti společnosti REMAK, a.s. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy související s výkonností, jsou zde popsány jednotlivé systémy k měření výkonnosti a analýzy použité ...
 • Komunikační mix vybraného podniku 

  Solarová, Anna
  Diplomová práce se zabývá analýzou komunikačního mixu vybrané společnosti. Skládá se z teoretické, analytické a návrhové části. Teoretická část specifikuje základní principy marketingu, a to zejména komunikační mix. V ...
 • Marketingová strategie pro společnost Eurovia 

  Kvapil, Antonín
  Diplomová práce se zabývá návrhem a tvorbou marketingové strategie. Práce popisuje stav společnosti Eurovia CS, a.s., analyzuje mikroekonomické a makroekonomické prostředí a obsahuje návrhy implementace marketingové strategie ...
 • Metodika zálohování v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů - GDPR 

  Smutka, Miloslav
  Tématem diplomové práce je vytvoření metodiky pro zálohování dat v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Na základě rozboru jednotlivých bodů nařízení budou definovány postupy a metody zálohování v souvislosti ...
 • Návrh komunikačního mixu vybraného podniku 

  Drábková, Zdeňka
  Diplomová práce slouží k návrhu vyřešení problémů komunikačního mixu ve společnosti Sushimarket. V teoretické části budou uvedeny základní pojmy marketingu, jako je definice marketingu, co je komunikační mix, co je ...
 • Návrh na efektivní prodej služeb ve zdravotnictví 

  Sztefková, Michaela
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu vnějšího a vnitřního prostředí a následné vyhodnocení současného stavu nově vzniklé společnosti Medicomfort, s.r.o. Na základě zjištěných informací jsou pak vypracovány návrhy ke ...
 • Návrh projektu a aplikace metodiky projektového managementu 

  Nguyen Thuy, Phuong
  Diplomová práce se zabývá založením nového prodejního portfolia jménem ZaseRýže Clothing od firmy ZaseRýže. Teoretická část diplomové práce zahrnuje vymezení pojmů z oblasti strategické analýzy a řízení projektů. Analýza ...
 • Návrh rozvoje společnosti působící v oblasti servisu elektrotechnických zařízení průmyslových podniků 

  Kormaňáková, Petra
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem rozvoje společnosti HUDECZEK SERVICE, s. r. o., která působí v oblasti servisu elektrotechnických zařízení průmyslových podniků. Teoretická část práce obsahuje zejména charakteristiky ...
 • Návrhy na zlepšení služeb hotelu Avanti 

  Večeřová, Jiřina
  Tématem diplomové práce jsou návrhy na zlepšení služeb hotelu Avanti. Práce se zabývá hodnocením hotelových služeb a oblastí, které souvisí s jejich zajištěním. Obsahuje návrhy na personální zabezpečení, zlepšení ubytovacích ...
 • Podnikatelský záměr pro založení firmy 

  Koukal, David
  Diplomová práce vymezuje podstatná teoretická východiska nezbytná pro sestavení podnikatelského záměru a zároveň pak představuje sestavení reálného podnikatelského plánu, který bude zaměřen na zřízení nové společnosti ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Ludvik, Martin
  Diplomová práca sa zameriava na analýzu súčasného stavu firmy Ing. Jiří Povolný AUTOP z viacerich hladísk. Na základe výsledkov týchto analýz navrhuje vhodné riešenie na vylepšenie súčasného stavu systému. Navrhované a ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Ludvik, Martin
  Diplomová práca sa zameriava na analýzu súčasného stavu firmy Ing. Jiří Povolný AUTOP z viacerich hladísk. Na základe výsledkov týchto analýz navrhuje vhodné riešenie na vylepšenie súčasného stavu systému. Navrhované a ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Barlíková, Barbora
  Bakalárska práca sa zaoberá posúdením informačného systému Základnej školy Komenského 6 so sídlom v Starej Ľubovni, ako aj navrhnutím zmien, ktoré by mohli viesť k zlepšeniu efektívnosti a bezpečnosti tohto informačného ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Závodný, Jiří
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu stavu informačního systému ve firmě XCR Svorada s.r.o. a následný návrh změn. První část je věnována teoretickým východiskům potřebným k pochopení dané problematiky. Dále jsou vytvořeny ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Sadílková, Tereza
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou informačního systému a návrhem jeho změn pro společnost působící v oblasti cementárenského a minerálního průmyslu. Tato společnost vyvíjí a vyrábí zařízení pro odběr, dopravu a ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Son, Daniel
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na posouzení informačního systému Krajské knihovny Vysočiny a následnému návrhu změn. Organizace je nejprve analyzována. Na základě těchto analýz jsou navrhnuty změny, které mají vést ke ...
 • Rozvoj obchodních aktivit firmy prostřednictvím franchisingu 

  Pavlík, Jakub
  Diplomová práce pojednává o rozvoji obchodních aktivit vybraného subjektu prostřednictvím franchisingového podnikání. Předmětem práce je definování teoretických východisek z oblasti franchisingu, provedení analýzy současného ...
 • Rozvoj obchodních aktivit společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. 

  Balko, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá rozvojem obchodních aktivit společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. Úvodní část práce je zaměřena na teorii, základní pojmy a nástroje využívané v obchodní činnosti. Na základě seznámení s teoretickým ...