Now showing items 1-11 of 11

 • Anorganická analýza produktů mikrovlnné pyrolýzy kalů z čistíren odpadních vod 

  Šintajová, Kristína
  Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou rizikových prvkov nachádzajúcich sa v kaloch čistiarní odpadových vôd a problematikou kontaminácie spôsobenej ukladaním kalu do pôd. Extrakcie vzoriek čistiarenských kalov pred aj ...
 • Biodostupnost kovových spécií ve vodním ekosystému 

  Tandler, Ágnes
  Koncentrace volných kovových iontů je často jen malou částí celkové koncentrace kovu v prostředí. Přes tento malý obsah, je ve většině případů koncentrace volných kovových iontů klíčovým faktorem při určování biodostupnosti ...
 • Komunikační rozhraní pro testbed I4.0 

  Magáth, Marek
  Táto diplomová práca sa zaoberá vytvorením všeobecného komunikačného rozhrania medzi inteligentným výrobkom a procesnými bunkami v rámci test bedu Barman. Cieľom je vytvoriť distribuovanú výrobu podľa koceptu Industry 4.0, ...
 • Mikrostanovení kobaltu metodami molekulové a atomové absorpční spektrometrie 

  Charuza, Martin
  Tato diplomová práce je zaměřena na mikrostanovení kobaltu UV-VIS spektrofotometrií organickými činidly a porovnání s atomovou absorpční spektrometrií. V první části jsou podrobně popsány vlastnosti, výskyt a význam kobaltu ...
 • Palladium v životním prostředí 

  Hajdová, Jana
  Tato práce se podrobněji zabývá palladiem v životním prostředí. Jeho využití je zejména v automobilovém průmyslu jako složka katalyzátorů motorových vozidel, ale také se uplatňuje v zubním lékařství, šperkařství a ...
 • Platinové kovy v odpadních a povrchových vodách 

  Novotný, Matěj
  Tato práce se zabývá podrobnějším popisem platinových kovů, jejich výskytem v povrchových a odpadních vodách a možností jejich stanovení. V současné době jsou platinové kovy hojně využívány v automobilovém průmyslu jakožto ...
 • Rhodium v životním prostředí 

  Ondreášová, Klára
  Tato bakalářská práce se zabývá charakteristikou rhodia, jeho využitím v automobilovém průmyslu, výskytem ve složkách životního prostředí (ovzduší, půda, vegetace, voda), akumulací a transformacemi. Také jsou popsány způsoby ...
 • Studium bioakumulace vybraných kovů vodním mechorostem Fontinalis antipyretica 

  Jaskowiecová, Lenka
  Tato práce se věnuje stanovení biodostupných forem kadmia v přírodních vodách. Práce je rozdělena do dvou částí, které tvoří laboratorní experimenty v modelovém roztoku a experimenty v reálném systému přírodních vod. Během ...
 • Využití iontoměničů pro prekoncentraci platinových kovů 

  Sýkora, Jiří
  Cílem této diplomové práce je vypracování podrobné literární rešerše na téma využití iontoměničů pro prekoncentraci platinových kovů. Tato práce obsahuje aktuální literární rešerši týkající se této problematiky. V práci ...
 • Význam platiny v životním prostředí 

  Brestovská, Marta
  Tato bakalářská práce, se zabývá sledováním jednotlivých sloučenin platiny ve složkách životního prostředí (voda, půda, ovzduší) a metodami jejich stanovení. V práci je také zmíněno neméně podstatné stanovení platiny v ...
 • Zastoupení vybraných prvků v lidských vlasech 

  Jochimová, Eva
  Vlasy jsou výborná matrice ke sledování stopových prvků a minerálů v lidském těle. Až dlouhodobé změny v koncentraci prvků v organismu se odrážejí v jejich hodnotě ve vlasech, takže hodnocení minerálního stavu organismu ...