Now showing items 1-19 of 19

 • Charakterizace korozní odolnosti nikl-fosforových povlaků na hořčíkových slitinách 

  Kotland, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá korozní odolností nikl-fosforových povlaků na hořčíkové slitině AZ91. V teoretické části jsou shrnuty současné znalosti o hořčíkových slitinách a bezproudé depozici Ni-P povlaků včetně reakcí při ...
 • The effect of heat-treatment on properties of Ni-P coatings deposited on AZ91 magnesium alloy 

  Buchtík, Martin; Krystýnová, Michaela; Másilko, Jiří; Wasserbauer, Jaromír (MDPI, 2019-07-23)
  The present study reports the effect of phosphorus content in deposited electroless nickel (Ni–P) coatings, the heat treatment on the microhardness and its microstructural characteristics, and the influence of the temperature ...
 • Effect of Quench Environment on the Conversion Coatings on Magnesium Alloy AZ91 

  Ševčíková, Barbora; Fintová, Stanislava; Wasserbauer, Jaromír; Tkacz, Jakub (Mendel University Press, 2018-02-28)
  The aim of the study is to achieve fine microstructure of AZ91, due to the optimized heat treatment processes, which can be easily coated with a normal conversion process as phosphating. Determination of the influence of ...
 • Fluoridové povlaky hořčíku připravované v taveninách 

  Drábiková, Juliána
  Táto práca sa zaoberá protikoróznou ochranou horčíkových zliatin AZ31, AZ61, AZ91 pomocou fluoridového konverzného povlaku pripraveného z taveniny Na[BF4]. V teoretickej časti sú popísané vlastnosti horčíkových zliatin, ...
 • Galvanické pokovování hořčíkové slitiny s Ni-P bond coat 

  Zahálka, Martin
  Cílem této diplomové práce jse najít nejnižší možnou tloušťku nikl-fosforového povlaku, který může být galvanicky pokoven mědí bez defektů na horčíkové slitině, nikl-fosforového nebo měděného povlaku. V teoretické části ...
 • Hořčíkové slitiny 

  Březina, Matěj
  Tato studie se zabývá korozí a protikorozní ochranou hořčíku a hořčíkových slitin. Teoretická část popisuje vlastnosti hořčíku a jeho slitin. Poukazuje na jejich přednosti i nevýhody a rozebírá na co jsou jednotlivé typy ...
 • Konverzní povlaky a jejich charakterizace 

  Březina, Matěj
  Tato práce se zabývá protikorozní ochranou hořčíkové slitiny AZ91 pomocí konverzních povlaků. Byl sledován vliv žíhané struktury na tvorbu a korozní vlastnosti konverzních povlaků. V teoretické části jsou popsány vlastnosti ...
 • Korozní odolnost konstrukčních slitin hořčíku 

  Tkacz, Jakub
  Tato práce popisuje hořčíkové slitiny, jejich vlastnosti a způsoby jejich výroby. V experimentální části se však zaměřuje na slitinu AZ91. Na povrchu této slitiny byly připraveny konverzní povlaky – chromátový povlak, ...
 • Mechanické vlastnosti hořčíkové slitiny AZ91E připravené metodou ECAP 

  Darida, Jiří
  Tato práce se zabývá mechanickými a únavovými vlastnostmi hořčíkové slitiny AZ91 připravené metodou EX-ECAP. Tato metoda zahrnuje aplikaci extruze následované procesem ECAP. K získání základních mechanických charakteristik ...
 • Microstructural study of AZ91C magnesium alloy castings produced by investment casting in as-cast state and after heat treatment 

  Dyčka, Martin; Dyčková, Lucie; Gejdoš, Pavel; Juliš, Martin (Tanger Ltd., 2019-05-24)
  In this article, the microstructure of AZ91C magnesium alloy castings produced by investment casting was investigated. Castings were studied in as-cast state and after T4 and T6 heat treatment. The identification of all ...
 • Niklové povlaky a jejich vlastnosti 

  Buchtík, Martin
  Cílem bakalářské práce bylo shrnutí dosavadních poznatků týkajících se bezproudého nanášení niklových povlaků a jejich vlastností. Teoretická část zahrnuje dvě hlavní kapitoly. V první kapitole jsou podrobně popsány současné ...
 • Niklové povlaky hořčíkových slitin 

  Kosár, Petr
  Diplomová práce se zabývá niklovými povlaky na hořčíkových slitinách. V úvodu teoretické části je krátce pojednáno o fázovém složení slitiny AZ91, za kterým následuje detailní popis pěti různých přístupů autorů k mechanismům ...
 • Použití odlitků z hořčíkových slitin 

  Pernica, Vítězslav
  Slitiny hořčíku mají pro své vlastnosti stále nevyužitý potenciál v technických aplikacích. Historie kovu není dlouhá, první aplikace jeho slitin začaly na začátku 20. století. Hořčík má tu vlastnost, že je velmi lehký. ...
 • Příprava a charakterizace Ni-P povlaku na lité hořčíkové slitině AZ91 

  Brescher, Roman
  Táto bakalárska práca sa zaoberá bezprúdovou depozíciou nikel-fosforovej (Ni-P) vrstvy na horčíkovej zliatine AZ91. V úvode teoretickej časti sú zhrnuté základné poznatky o zliatinách horčíku so zameraním na zliatinu AZ91, ...
 • Studium mikrostruktury deponovaných Ni-P povlaků s různými obsahy fosforu 

  Najser, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce byla příprava a charakterizace Ni-P povlaků s různými obsahy fosforu na substrát hořčíkové slitiny AZ91. Teoretická část bakalářské práce pojednává o hořčíkových slitinách a blíže specifikuje ...
 • Studium substrukturních změn ultrajemnozrnných Mg-slitin při cyklickém zatěžování a teplotní expozici 

  Štěpánek, Roman
  Tato práce se zabývá komplexní analýzou jemnozrnné hořčíkové slitiny AZ91 připravené pomocí procesu ECAP. Jsou porovnávány mechanické vlastnosti této slitiny v několika různých stavech za různých vnějších podmínek. Struktura ...
 • Teplotní stabilita Mg-slitiny AZ91 připravené pomocí intenzivní plastické deformace 

  Štěpánek, Roman
  Tato práce se zabývá teplotní stabilitou hořčíkové slitiny AZ91 připravené pomocí intenzivní plastické deformace, čímž je dosaženo jemnozrnné struktury. Tato struktura se vyznačuje svojí inherentní nestabilitou a v této ...
 • Tlakově lité odlitky z Mg slitin pro automobilový průmysl 

  Hejduk, Oldřich
  Rešeršní práce zpracovaná v rámci bakalářského studia na téma Tlakově lité odlitky z Mg slitin pro automobilový průmysl. Cílem práce je popis vlastností hořčíkových slitin s důrazem na Mg slitiny určené pro tlakové lití. ...
 • Únavová odolnost extrudované Mg-slitiny AZ91E 

  Sobola, Petr
  Předložená diplomová práce se zabývá únavovým chováním hořčíkové slitiny AZ91E vyrobené metodou extruze. V práci byly zjištěny základní mechanické charakteristiky a získána data z únavových zkoušek. Dále proběhlo metalografické ...