Now showing items 1-16 of 16

 • Facility management 

  Božková, Lenka
  Tématem bakalářské práce je nalezení cesty ke zvýšení dlouhodobé efektivnosti a prosperity společnosti, která v rámci své podnikatelské činnosti spravuje a udržuje vlastní nemovitosti v centru Brna. Práce vychází z aktuálního ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Šafařík, Martin
  Předkládaná bakalářská práce se zaobírá finanční situací podniku Rudolf Jelínek a.s. v letech 2004 až 2007. Na základě analýzy absolutních, rozdílových a poměrových ukazatelů společně s analýzou soustav ukazatelů je provedeno ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Hupková, Aneta
  Diplomová práce se zabývá analýzou finanční situace společnosti Autel – montáže s.r.o. Práce je zaměřena na určení silných a slabých stránek a je provedena finanční analýza společnosti na základě finančních výkazů za roky ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Ježek, Ondřej
  Diplomová práce je zaměřena na finanční situaci podniku Stavona spol. s r.o., která se zabývá výrobou a prodejem plastových otvorových výplní. Finanční situace podniku je vyhodnocena skrze vybrané ukazatele finanční analýzy. ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Protivová, Irma
  Diplomová práce hodnotí finanční zdraví společnosti Veletrhy Brno, a. s. v letech 2005 až 2008 s použitím vybraných metod finanční analýzy. Na základě zjištěných skutečností obsahuje návrh možného řešení, který má vést ke ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Matoušek, Ondřej
  Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace společnosti Lino, s.r.o. v období mezi lety 2004 a 2009 s využitím specifických ukazatelů finanční analýzy. Na základě analýzy výchozí situace firmy a finanční ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Beneš, Marek
  Bakalářská práce hodnotí finanční zdraví společnosti Autosalon, a.s., v období let 2005 až 2007 na základě vybraných metod finanční analýzy. Práce má dvě části, teoretickou a praktickou. V části teoretické jsou vysvětleny ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Adámek, Petr
  Diplomová práce analyzuje finanční zdraví společnosti v letech 2004-2007 s použitím zvolených metod a ukazatelů finanční analýzy a na jejich základech definuje a formuluje vhodné návrhy na zlepšení stávající hospodářské ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Novotná, Simona
  Tato diplomová práce se zabývá vymezením metod a postupů hodnocení finanční výkonnosti podniku a následně jejich aplikací při hodnocení hospodaření zvolené společnosti. Výsledky provedené analýzy jsou hodnoceny v čase, ale ...
 • Hodnocení finanční situace podniku NEOGRAPH, a.s. a návrhy na její zlepšení 

  Semerdžiev, Stefan
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku NEOGRAPH, a.s. a je směřována k identifikaci případných výkyvů a nedostatků finančních toků a hodnot v podniku. Základní metodický aparát vychází z poznatků a ...
 • Klientská aplikace ITIL trenažéru pro Android 

  Nechvátal, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací mobilní aplikace webu www.itiltrenazer.cz pro Android. Vytvořená aplikace umožňuje uživatelům řešit a spravovat tréninky a scénáře pro nácvik postupů dle Information ...
 • Posouzení finančního zdraví firmy 

  Malinovský, Ondřej
  Tato bakalářská práce hodnotí finanční zdraví firmy TOLZA, spol. s r.o. na základě vybraných metod finanční analýzy. Dle provedené analýzy jsou navrženy možnosti řešení, jejichž využití povede k posílení stávající situace ...
 • Technologie NFC a její zabezpečení 

  Mertlík, Tomáš
  Prvním cílem této diplomové práce je popis mobilního operačního systému Android. Je zde uvedena jeho historie, architektura a verze operačního systému od počátku do současnosti. Důležitost byla také kladena na popis jeho ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Janáčková, Marcela
  Tato diplomové práce se zabývá posouzením finanční situace společnosti Symbol Technologies Czech Republic s. r. o. v letech 2004 – 2008. K posouzení jsou použity vybrané metody finanční analýzy, především výpočet a vyhodnocení ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Salová, Eliška
  Cílem bakalářské práce je zhodnocení finanční situace firmy MORONG - SLUKO, s. r. o. Hodnocení je provedeno za pomoci nástrojů a metod finanční analýzy. Na základě zjištěných skutečností jsou navržena opatření, jež vedou ...
 • Zkoumání faktorů výkonnosti inovativních podniků 

  Koplík, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti vybraných inovativních podniků a jsou hledány faktory, které právě jejich výkonnost ovlivňují. Analýza je prováděna za období 2011 až 2015 dle účetních výkazů společností. ...