Now showing items 1-16 of 16

 • Aditivní technologie a jejich využití pro výrobu galvanické cely 

  Jalůvka, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem vhodné metody Rapid Prototyping pro výrobu galvanické cely. Nejprve jsou rozebrány nejpoužívanější technologie RP. Ve druhé kapitole je představena vyráběná součást – galvanická cela. ...
 • Deskripce použití technologie 3D tisku ve slévárenství 

  Polášek, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá možnostmi použití 3D tisku v oblasti výroby slévárenských modelů, forem a jader. Shrnuje jak prolínání 3D tisku s konvenčními výrobními metodami, tak i nekonvenční výrobní metody. V případě ...
 • Geometrická přesnost výroby kovových dílů aditivní technologií Selective Laser Melting 

  Ilčík, Jindřich
  Předložená diplomová práce se zabývá kontrolou geometrické přesnosti dílů vyrobených aditivní technologií výroby selective laser melting. V práci jsou nejprve analyzovány práce jiných autorů zabývajících se touto problematikou. ...
 • I4.0 Testbed - Introduction And Structure 

  Bastan, Ondrej (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  This paper deals with the description of the newly growing testbed for Industry 4.0, which is developed by the Industrial Automation Group (SKUPRA) at the Department of Control and Instrumentation of the Faculty of Electrical ...
 • Konstrukce 3D tiskárny pro tisk materiálu s příměsí karbonových vláken 

  Chaloupka, Matyáš
  Předkládaná práce se zabývá problematikou 3D tisku metodou FDM s důrazem na tisk materiálů s příměsí karbonových vláken. Cílem této práce je konstrukční návrh FDM 3D tiskárny pro tisk materiálu s příměsí karbonových vláken ...
 • Mechanické vlastnosti materiálů připravovaných pomocí procesu SLM 

  Doubrava, Marek
  Diplomová práce se zabývá volbou procesních parametrů pro výrobu vysokopevných materiálů pomocí technologie SLM. Vstupním materiálem byl prášek o chemickém složení odpovídající normě DIN X3NiCoMoTi 18-19-5. Pomocí analytických ...
 • Monitorování procesu FDM tisku 

  Rafaja, Hynek
  Cílem této práce je vývoj monitorovacího systému pro 3D tisk metodou Fused Deposition Modeling, který bude schopný identifikovat chybové stavy vzniklé při tisku. Při řešení byly identifikovány potřebné chybové stavy. Poté ...
 • Návrh, konstrukce a programové vybavení autonomní buňky "Shaker" pro testbed Průmyslu 4.0 

  Karniš, Radim
  Cílem práce je návrh, konstrukce a implementace autonomní buňky Shaker, součásti testbedu Průmyslu 4.0. Buňka realizuje jeden úkon v životě produktu procházejícím výrobní linkou, konkrétně protřepání nápoje. Všechny kroky ...
 • Porovnání technologií 3D tisku a následná výroba součásti 

  Čuma, Zdeněk
  Cílem práce je porovnání technologií 3D tisku. V první části je popsána podstata 3D tisku a rozebrány jeho jednotlivé metody. Druhá část je věnována konstrukci reálné součásti – sacího hrdla. Další praktické části jsou ...
 • Současné trendy ve výrobě trvalých modelů 

  Procházka, Michal
  Tato práce se zabývá podrobnějším popisem různých metod pro výrobu trvalých modelů, které jsou použity pro zhotovení netrvalých forem. Podle druhu materiálů jsou modely rozděleny na dřevěné, kovové, plastové a modely ...
 • Stavba 3D tiskárny 

  Hanzlíček, Martin
  Bakalářská práce se zabývá tématikou 3D tisku. Více prostoru je zde věnováno FDM technologii, jelikož ta bude použita v samotném návrhu. Dále práce obsahuje popis základních komponent 3D tiskárny. Popisu motorů užitých pro ...
 • Systém pro výměnu nástrojů pro 3D tiskárnu 

  Karniš, Radim
  Práce se zabývá návrhem a implementací systému pro výměnu nástrojů pro 3D tiskárnu. Důsledkem tohoto rozšíření je umožnění multimateriálního tisku a použití množství aktivních i pasivních nástrojů během jediného výrobního ...
 • Thermal conductivity of Cu7.2Ni1.8Si1Cr copper alloy produced via SLM and ability of thin-wall structure fabrication 

  Mašek, Jakub; Koutný, Daniel; Popela, Robert (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2019)
  Selective Laser Melting (SLM) as part of the Additive manufacturing industry is a metal printing technology that is considered promising to address the thermal integrity defects of a Heat Switch – the space technology ...
 • Topologická optimalizace závěsu na poddajném podkladu 

  Beruashvili, Vasili
  Tato diplomová práce se zabývá modifikací původního tvaru součásti za účelem co nejlepšího splnění provozních podmínek daného zatížení a omezujících podmínek v programech M.S.C. NASTRAN, M.S.C. PATRAN a FUSION 360. Součást ...
 • Využití 3D tisku pro konstrukci zatěžovaných dílů 

  Matějka, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem a výrobou 3D tištěného dílu dorazu tlumiče s předem stanovenou deformační charakteristikou. Cílem této práce je potvrdit či vyvrátit vhodnost použití 3D tiskáren pro výrobu namáhaných součástí. ...
 • Vývoj procesních parametrů pro technologii 3D tisku stereolitografii 

  Vítek, Jan
  Bakalářská práce se zabývá nalezením optimálních procesních parametrů s cílem dosažení vysoké pevnosti s DLP (digital light processing) 3D tiskárnou Solflex 650 a pro materiál Detax Solflex model. V rešeršní části práce ...