Now showing items 1-14 of 14

 • Aditivní technologie a jejich využití pro výrobu galvanické cely 

  Jalůvka, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem vhodné metody Rapid Prototyping pro výrobu galvanické cely. Nejprve jsou rozebrány nejpoužívanější technologie RP. Ve druhé kapitole je představena vyráběná součást – galvanická cela. ...
 • Analýza přesnosti výroby lamel formy pneumatiky vyráběných SLM technologií 

  Tomeš, Jan
  Práce se zprvu věnuje analýze a hodnocení stávající výroby lamel na dvou SLM zařízeních PXL a M2 Cusing, firem Phenix Systems a Concept Laser. Vzorky z obou strojů prošly stejným výrobním procesem a stejným procesem měření ...
 • Analýza rozměrové přesnosti a mechanických vlastností plastových komponentů zhotovených 3D tiskem 

  Horák, Ondřej
  Diplomová práce se zabývala stanovením mechanických vlastností materiálů používaných pro 3D tisk společností ALPS ELECTRIC CZECH, s.r.o. (PETG, PLA, ABS, PLA ESD), doplněné o nové materiály (ASA, PC/ABS). Zhotovené zkušební ...
 • Inovace 3D tiskárny typu Rep Rap 

  Zítka, Lukáš
  Práce je zaměřena na inovaci a ověření funkčnosti 3D tiskárny typu RepRap. V teoretické části práce jsou charakterizovány jednotlivé aditivní technologie. Praktická část práce je zaměřena na provedení návrhu technických ...
 • Monitorování procesu FDM tisku 

  Rafaja, Hynek
  Cílem této práce je vývoj monitorovacího systému pro 3D tisk metodou Fused Deposition Modeling, který bude schopný identifikovat chybové stavy vzniklé při tisku. Při řešení byly identifikovány potřebné chybové stavy. Poté ...
 • Pokročilé filamenty pro FDM/FFF 3D tisk 

  Kučera, Jan
  Bakalářská práce pojednává o problematice FDM/FFF 3D tisku se zaměřením na rychle se vyvíjející filamenty a jejich využití v průmyslu. Cílem práce je zobrazit velké množství filamentů, které byly testovány a kategorizovat ...
 • Pokročilé materiály pro FDM/FFF 3D tisk 

  Rygl, Michal
  Předložená práce pojednává o problematice FDM/FFF 3D tisku se zaměřením na matriály s přidanými uhlíkovými vlákny. Cílem práce je experimentálně analyzovat vliv karbonového aditiva na tištěné dílce pomocí mechanických a ...
 • Porovnání technologií 3D tisku a následná výroba součásti 

  Čuma, Zdeněk
  Cílem práce je porovnání technologií 3D tisku. V první části je popsána podstata 3D tisku a rozebrány jeho jednotlivé metody. Druhá část je věnována konstrukci reálné součásti – sacího hrdla. Další praktické části jsou ...
 • Tepelné zpracování maraging oceli vyrobené technologií SLM 

  Valenta, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá studiem tepelného zpravování maraging oceli 1.2709 (DIN X3NiCoMoTi18-9-5). První část práce mapuje studie zabývající se vlivem tepelného zpracování na maraging ocel vyrobenou pomocí kování, nebo ...
 • Vliv parametrů stereolitografického 3D tisku na dobu tisku 

  Kůst, Martin
  Tato práce se zabývá stereolitografickým 3D tiskem (SLA). Popisuje konstrukci jak s horním, tak spodním osvitem a uvádí rozdíly mezi osvitem laserem a DLP (Digital Light Processing) projektorem. Další částí je nalezení ...
 • Vyrobení prototypu součásti metodou rapid prototyping 

  Kočárek, Karel
  V rámci této práce je řešena fáze výroby prototypu v průběhu vývoje redukčního členu pro ovládání průtoku plynu, který se nachází v plynovém kotli za ventilem. Práce je zaměřena na aditivní výrobu prototypu. Jsou zde popsány ...
 • Využití 3D tisku v TZB 

  Malovaný, Ondřej
  V experimentální části této diplomové práce je zde zhodnocení tlakové únosnosti válcových nátrubků tištěných pomocí 3D tiskárny. V teoretické části této diplomo-vé práce jsou zde nastíněny typy aditivních technologiích se ...
 • Využití aditivních technologií (3D tisk) pro výrobu konstrukčních částí turbín 

  Vaculka, Alexander
  Bakalářská práce se ve svém úvodu zabývá aditivními technologiemi. Popisuje jejich princip, technologická řešení, dále také jejich výhody a nevýhody i oblasti kde se využívají. Následuje popis vybraných komponent parních ...
 • Využití rapid prototypingu pro výrobu třecích těles 

  Pečenka, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je podat přehled o využitelnosti aditivních technologií pro výrobu třecích těles. První část je věnována souhrnu aditivních metod a používaných druhů materiálů. V druhé části práce se nachází ...