Now showing items 1-13 of 13

 • Analýza reklamy v oblasti mobilních technologií 

  Šutera, Ondřej
  Tato bakalářská práce pojednává o rozboru jazyka reklamy na daných příkladech současné reklamy. Rozebírá a analyzuje reklamu jako takovou, její historii a klasifikaci. Praktická část rozebírá aktuální příklady reklamy. ...
 • Genderové stereotypy v reklamě na technické produkty 

  Kolomiichuk, Liubov
  Práce se zabývá mediální reprezentací genderových stereotypů v reklamních sděleních. Jsou diskutovány pojmy reklamy, genderu a stereotypů a uvedeny závěry výzkumů na téma výskytu genderových stereotypů v reklamě. Rovněž ...
 • Jazyk reklamy 

  Chromý, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá analýzou jazyka reklamy z lingvistického hlediska a dále upřesňuje použité jazykové prostředky, které se v současné reklamě vyskytují. Tato práce také poskytuje znalosti o využití různých jazykových ...
 • Marketingová strategie motoristických veletrhů 

  Hraběová, Jana
  Předmětem diplomové práce je návrh marketingové strategie pro automobilový veletrh Autotec & Autosalon Brno 2010. Teoretická část je zaměřena na problematiku marketingové komunikace a uplatnění jejích jednotlivých nástrojů ...
 • Marketingový výzkum 

  Vidlička, Václav
  Bakalářská práce se zaměřuje na nedostatky v používání marketingových nástrojů a reklamních komunikačních kanálů v oblasti poskytování služeb. Práce blíže specifikuje problematiku využití marketingových nástrojů v dané ...
 • Návrh marketingové strategie pro firmu 

  Pelková, Martina
  Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu současné marketingové situace podniku SYSTRA JM s.r.o. Pozornost se věnuje nejen zjištění nedostatků provedenou marketingovou analýzou, ale zejména navržení nápravných opatření ...
 • Návrh na zlepšení hospodaření firmy 

  Pochyla, Martin
  V této práci je analyzována vydavatelská společnost Deník Rovnost. Na základě získaných a analyzovaných poznatků je vyhodnocena celková situace společnosti a doporučeny návrhy na zlepšení hospodaření společnosti.
 • On-Line Advertisement System 

  Zito, Andrej
  Tato práce se zabýva návrhem a realizací on-line inzertního systému. Cílem bylo navrhnout a vytvořit funkční aplikaci poskytující základní úlohy pro koncové uživatele umožňující jim přidávat, přehlížet a vyhledávat inzeráty, ...
 • Propagace studijního oboru Angličtina v elektrotechnice a informatice prostřednictvím letáků: jazyk reklamy v praxi 

  Zahradník, Petr
  Hlavním cílem této semestrální práce je představit typické prvky reklamního diskurzu, poskytnout informace nutné ke klasifikaci různých druhů reklamního sdělení a také krátce představit studijní obor Angličtina v elektrotechnice ...
 • Reklama pro nově založenou realitní kancelář 

  Maťko, Marek
  Cílem práce je nalezení a potažmo navržení vhodné reklamy pro společnost Český svět nemovitostí, spol. s. r. o. K tomu, abychom si uvědomili všechny souvislosti ohledně námi zkoumané problematiky, slouží teoretická část ...
 • Vliv reklamy na rozhodování při koupi nemovitostí 

  Vrlová, Iva
  Práce se zabývá vývojem reklamy a marketingových kanálů, které používají realitní agentury na českém realitním trhu. V detailní fázi se jedná o definování jednotlivých druhů reklam a aktérů, kteří vystupují na realitním ...
 • Využití GreenGraffiti jako dalšího marketingového komunikačního nástroje firmy 

  Nešporová, Kristýna
  Tato diplomová práce z oblasti marketingu zkoumá možnost využití alternativního reklamního média zvaného GreenGraffiti jako dalšího komunikačního nástroje. Protože je pro Českou republiku a tím i české klienty tento typ ...
 • Získávání znalostí pro modelování následných akcí 

  Veselovský, Martin
  Získavanie znalostí z databáz je komplexný problém zahrňujúci integráciu, prípravu dát, dolovanie znalostí metódami strojového učenia a vizualizáciu výsledkov. Práca pojednáva o celom procese získavania znalostí, špeciálne ...