Now showing items 1-18 of 18

 • Financování podniků prostřednictvím IPO cenných papírů 

  Kašpar, Jan
  Cílem práce je posoudit vhodnost financování podnikového projektu prostřednictvím veřejné emise akcií a stanovit jednotlivé kroky procesu IPO. V úvodní části jsou objasněny důležité pojmy vztahující se k celé problematice. ...
 • Fundamentalní akciová analýza vybraných evropských chemických společností 

  Kabáč, Ľudovít
  Diplomová práce se zabývá problematikou hodnocení investic do korporátních akcií. Analyzuje vnější a vnitřní okolí vybraných podniků a popisuje vývoj jejich kmenových akcií. Věnuje se vzájemnému srovnání investičních ...
 • Fundamentalní akciová analýza vybraných evropských energetických společností 

  Syslová, Kateřina
  Diplomová práce se zaměřuje na fundamentální akciovou analýzu vybraných evropských energetických společností. Pozornost je věnována globální, odvětvové a podnikové analýze, na základě jejichž výsledků je zpracované ...
 • Fundamentální akciová analýza a její vliv na rozhodování v praxi 

  Schiller, Jaroslav
  Předmětem diplomové práce na téma fundamentální akciová analýza, která se považuje za jednu z nejčastěji používaných metod při ohodnocování cenných papírů, je navrhnout nejvhodnější investici v oblasti zvoleného oboru do ...
 • Fundamentální akciová analýza vybraných leteckých společností 

  Šedaj, Jakub
  Cílem této práce je navrhnout investici do akcií některé z vybraných leteckých společností na základě fundamentální analýzy. V teoretické části práce jsou popsány základy investování. V praktické části bylo pro vybrání ...
 • Fundamentální analýza vybraných akcií 

  Stejskalová, Lenka
  Diplomová práce se zabývá stanovením vnitřní hodnoty akcií společnosti Philip Morris ČR a.s. pomocí metod fundamentální akciové analýzy. Teoretická část práce je zaměřená na objasnění základních pojmů a metod, které se ...
 • Fundamentální analýza vybraných akcií na českém kapitálovém trhu 

  Havránek, Dalibor
  Obsahem této diplomové práce je na základě vybraných akcií na českém kapitálovém trhu provést fundamentální analýzu. Mezi vybrané akciové společnosti patří Telefónica O2 Czech Republic, a.s. a ČEZ, a.s. V práci je stanovena ...
 • Fundamentální analýza vybraných společností na českém kapitálovém trhu 

  Plundra, Tomáš
  Cílem diplomové práce je fundamentální analýza vybraných akciových titulů českého akciového trhu za účelem výběru vhodné akciové investice. Teoretiká část shrnuje obecné znaky investování a především metodu fundametnální ...
 • Investiční strategie pro obchodování akcií na americkém trhu 

  Janičko, Adam
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem, implementací, optimalizací a testováním automatického obchodního systému na americké akciové burze. Algoritmus systému je založený na identifikaci trendu pomocí klesajících a ...
 • Návrh investičního portfolia korporátních akcií evropských společností z oblasti IT 

  Janík, Jiří
  Diplomová práce se zabývá problematikou investic do korporátních akcií z pohledu jejich fundamentální analýzy. Analyzuje minulý a hodnotí předpokládaný budoucí vývoj externího a interního prostředí vybraných společností z ...
 • Návrh optimálního investičního portfolia rodiny 

  Veselý, Jiří
  Tato bakalářská práce se bude zabývat optimální strukturou investičních výdajů dvou českých rodin. Bude provedena také analýza rodinných příjmů, výdajů a jejich optimalizace. Při výpočtech využiji nástrojů finanční matematiky. ...
 • Obchodování na akciových trzích 

  Konečný, Pavel
  V práci je řešena problematika obchodování na akciových trzích z pohledu začínajícího obchodníka. Zvolený problém je teoreticky popsán a v rámci praktické části je testováno několik strategií spolu s obchodním SW. U některých ...
 • Technická analýza 

  Skoupý, David
  Jedním ze způsobů, jak nakládat s finančními prostředky je investování. To za určitých modelů a predikcí sleduje vývoj trhu či daného instrumentu (akcie). Tato práce se zabývá vypracováním programu, jenž předem tvoří ...
 • Technická analýza 

  Tesař, Petr
  Tato diplomová práce je zaměřena na obecnou charakteristiku technické analýzy a využití jejích nástrojů pro podporu rozhodování při obchodování na akciovém trhu. V rámci teoretické části jsou zpracována teoretická východiska ...
 • Tvorba akciového portfolia na základě výsledku hospodaření emitentů 

  Mol, Erik
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou akciového portfolia na základě výsledku hospodaření emitentů kotovaných na americkém akciovém trhu. V teoretické části diplomové práce jsou rozebrány základní pojmy a teoretická ...
 • Vytvoření investičního portfolia na základě fundamentální analýzy akcií 

  Link, Radovan
  Předmětem diplomové práce je vytvoření investičního portfolia na základě fundamentální analýzy akcií, která se považuje za jednu z nejčastěji používaných metod při ohodnocování cenných papírů. Teoretická část diplomové ...
 • Využití prostředků umělé inteligence na kapitálových trzích 

  Hrach, Vlastimil
  Tato diplomová práce popisuje využití umělé inteligence pro predikci na akciových trzích. Predikce staví netradičně na pravděpodobnostním modelu Bayesova vzorce a na něm založeném naivním Bayesově klasifikátoru. V praktické ...
 • Zdaňování dividend 

  Pěta, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá zdaňováním dividend v České republice. Najdeme v ní popis platného práva v tuzemsku, platného unijního práva a především směrnice Evropské unie zabývající se dividendami. V praktické části ...