Now showing items 1-16 of 17

 • Agropelety pro domovní kotle 

  Čaňo, Lubomír
  Tato bakalářská práce se zabývá vlastnostmi agropelet a jejich spalováním v domovních spalovacích zařízeních. V úvodu první části práce je nejprve popsáno, co jsou to agropelety a jak se vyrábí. Následuje charakteristika ...
 • Alternativní paliva pro pístové spalovací motory 

  Vopařil, Jan
  Tato práce se zabývá souhrnem alternativních paliv pro pístové spalovací motory, uvádí jejich charakteristcké vlastnosti určující další možné využití v budoucnosti.
 • Alternativní paliva pro spalovací motory 

  Žídek, Tomáš
  V bakalářské práci je zpracován přehled alternativních paliv pro zážehové spalovací motory. U těchto paliv jsou uvedené jejich vlastnosti a výroba, nejdůležitější komponenty, infrastruktura čerpacích stanic, představitele ...
 • Alternativní paliva pro spalovací motory pro komerční automobily 

  Snášel, Pavel
  S vývojem tepelných strojů se postupně prosadila kapalná ropná paliva – benzin a nafta. Protože jsou tato paliva neobnovitelná a jejich užívání je spojováno s řadou ekologických a ekonomických problémů, stojíme před otázkou ...
 • Alternativní paliva pro vznětové motory 

  Baránek, Adam
  Spalovací motory se staly součástí každodenního života. Se stále ubývajícími zásobami ropy a s rostoucími poukazy na škodlivost jejího spalování na životní prostředí se stále více rozvíjí použití alternativních paliv. V ...
 • Alternativní paliva v zemědělské technice a užitkových automobilech 

  Masnica, Pavel
  Cílem práce je uvedení alternativních paliv používaných zejména v zemědělství. Porovnání vlastnosti alternativních paliv, jejich dopad na ekologii a výkon motoru. Výhody a nevýhody alternativních paliv. A jejich vyhlídky ...
 • Budoucí trendy pro pohonné jednotky osobních vozidel 

  Bureš, David
  Tato bakalářská práce se zabývá existujícími a potenciálními principy pohonů osobních automobilů, zhodnocením jejich výhod a nevýhod z hlediska účinnosti, emisí a vibračního působení. Porovnává tyto způsoby pohonů s těmi, ...
 • Energetické výnosy z jednoho hektaru půdy v Jihomoravském kraji 

  Plášek, Tomáš
  Tato práce se zabývá výrobou elektrické energie v bioplynových stanicích, v tepelných elektrárnách spalováním biomasy a v solárních elektrárnách a porovnává ji s výrobou energie v palivových článcích a se ziskem energie z ...
 • Energetické výnosy z jednoho hektaru půdy v Jihomoravském kraji 

  Plášek, Tomáš
  Tato práce se zabývá problematikou provozu fotovoltaických elektráren a výroby elektrické energie z biopaliv. Porovnává energetické výnosy různých ekologických biopaliv s výnosy energie ze solárních panelů. Hodnotí spotřebu ...
 • Frakce ropy jako palivo spalovacích motorů 

  Rejnuš, Miroslav
  Práce je zaměřena na mechanismy vzniku ropy, na její složení, technologii zpracování a její využití v oblasti automobilového průmyslu. V první části jsou uvedeny teorie vzniku ropy spolu se složením a popisem procesu samotné ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Janovcová, Hana
  Ve své práci se budu zabývat rozvojem společnosti Iveco Czech Republic, a. s. Cílem je vyhodnotit současnou situaci společnosti a na základě těchto výsledků navrhnout možnosti, jakými směry by se společnost měla ubírat, ...
 • Portlandský cement pro silniční stavby 

  Vlachovský, David
  Diplomová práce se zabývá vhodnosti různých komerčních cementů pro výrobu betonů silničních staveb. Ve spolupráci s cementárnou Horné Srnie byl namíchán dříve vyráběný silniční cement dle jejich receptury. V této práci ...
 • Použití biopaliv v letecké dopravě 

  Adámek, Petr
  Bakalářská práce obsahuje přehled předpisů a nařízení v oblasti alternativních paliv – biopaliv a časové zmapování jejich vývoje. Základní rozdělení alternativních paliv a zaměření se na biopaliva a jejich základní rozdělení ...
 • Rostlinné oleje jako alternativní palivo v dopravě 

  Ježek, Přemysl
  Práce se věnuje jednomu z možných řešení otázky snížení ekologické zátěže životního prostředí - využití rostlinných olejů jako paliva vznětových motorů. Práce si klade si za cíl vysvětlit všechny podstatné pojmy této ...
 • Vlastnosti alternativních paliv z biomasy 

  Krejčiřík, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá vlastnostmi alternativních paliv z biomasy a jejich spalováním v domovních spalovacích zařízeních se zaměřením na tvorbu emisí tuhých znečišťujících látek. V první kapitole práce je nejprve ...
 • Zemní plyn jako palivo pro spalovací motory 

  Hromádka, Adam
  Obsahem práce je stručný souhrn a charakteristika alternativních paliv spalovacích motorů. Hlavním cílem je podrobné rozebrání aplikace zemního plynu z hlediska provozního, ekonomického a ekologického.