Now showing items 1-20 of 39

 • Analýza ekonomických dat s využitím statistických metod pro firmu Bosch Diesel s.r.o 

  Chromý, Filip
  Bakalářská práce se zabývá analýzou účetních a finančních ukazatelů vybrané firmy a jejich prognózou. Práce kromě účetních výkazů vychází z charakteristik časových řad, které jsou nástrojem statistických metod. V práci se ...
 • Finanční analýza firmy užitím systému Maple 

  Vecheta, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá finanční analýzou společnosti Tenza, a.s. a jejím srovnáním s konkurencí klasickými i moderními metodami. Obsahuje teorii potřebnou k utvoření analýzy, grafickou i slovní interpretaci výsledků. V ...
 • Finanční analýza vybrané firmy 

  Tomalová, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou společnosti Slovácké strojírny a.s. Tato práce hodnotí finanční situaci společnosti v letech 2007-2011 pomocí analýzy účetních výkazů a na základě výsledků provedené finanční ...
 • Hodnocení finanční situace obchodního závodu a návrhy na její zlepšení 

  Mejdr, Matouš
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti UO TEX, s.r.o. za období 2013–2016. Hodnocení je provedeno za pomoci vybraných metod finanční a strategické analýzy. Na základě výsledků jsou následně ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Palacký, Miloslav
  Bakalářská práce je zaměřena na finanční situaci podniku STAMEDOP a.s. za období od roku 2006 až 2008. Na základě zjištění problémových částí jsou formulovány návrhy opatření na zlepšení finanční situace současného stavu ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Koudelková, Petra
  Diplomová práce se zabývá finančním hodnocením stavební společnosti DEAS, spol. s r.o., zpracováním výsledků analýzy a navrhnutí možných řešení jednotlivých problémů. K hodnocení byly použity klasické ukazatele finanční ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a jeho zabezpečení informačním systémem 

  Popelka, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku CSYSTEM Group, s.r.o. pomocí elementárních metod finanční analýzy. V práci jsou popsány a následně vypočteny jednotlivé ukazatele a na základě získaných ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a jeho zabezpečení informačním systémem 

  Veselý, Marek
  Bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti EVEKTOR, společnost s ručením omezeným, v letech 2007 až 2011 pomocí vybraných metod finanční analýzy a jeho zabezpečením pomocí informačních systémů. Po ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a jeho zabezpečení informačním systémem 

  Holý, Roman
  Bakalářská práce se zabývá finanční situací společnosti STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. od roku 2006 až 2010. K zjištění situace jsou použity vybrané metody finanční analýzy. Obsahuje návrhy řešení zjištěných problémů, ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a jeho zabezpečení informačním systémem 

  Drugdová, Eliška
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti DTS Vrbenský, a.s. v letech 2013 až 2017 pomocí vybraných metod finanční analýzy na základě informací obsažených v účetních výkazech společnosti. Dále ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a jeho zabezpečení informačním systémem 

  Štarha, Jan
  Předmětem bakalářské práce je zhodnocení finanční situace společnosti FEI Czech Republic s.r.o. v letech 2006 až 2009 a analýza informačních systémů které finanční oddělení primárně používá. Na základě analýz jsou potom ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a jeho zabezpečení informačním systémem 

  Štěpánek, Michal
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti ZEA Rychnovsko, a. s., v letech 2007 – 2011 pomocí metod finanční analýzy. Podkladem pro finanční analýzu byly účetní závěrky za sledované období. Na základě ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Meluzínová, Jana
  Cílem předložené diplomové práce je kompletní zhodnocení finanční situace společnosti. Pomocí elementárních metod finanční analýzy je vyhodnocen současný stav. Dále je práce zaměřena na návrhy, jejichž cílem je zlepšení ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Petrželová, Alena
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení finanční situace firmy Prostějovská stavební společnost - PROSTAS, s.r.o. v letech 2003 až 2006. Hodnocení je provedeno formou finanční analýzy na základě teoretických poznatků a ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Divoký, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti Slovácké strojírny, akciová společnost v letech 2007 až 2010. Cílem této práce je posouzení současné finanční situace společnosti a vypracování návrhů na ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Vaněčková, Iveta
  Tato bakalářská práce je zaměřena na posouzení finanční situace společnosti STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r. o v letech 2009 až 2013. K hodnocení jsou použity ukazatele a metody finanční analýzy. Na základě výsledků analýzy ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Bílá, Leona
  Bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti pomocí metod finanční analýzy. Pro tyto účely jsem si vybrala společnost První brněnská strojírna Velká Bíteš a.s. První část bakalářské práce obsahuje ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Dostál, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou společnosti Agrovýkup, a.s., která vyrábí krmiva a krmné směsi, provozuje obchodní činnost a dopravu. V práci je použita analýza absolutních ukazatelů, rozdílových ukazatelů, ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Vencálková, Eva
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti TRUMF International, s. r. o. v letech 2009 – 2013 pomocí metod finanční analýzy. Na základě výsledků této finanční analýzy jsou navrhnuta řešení zjištěných ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Cink, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti ASV, v. d., za období 2012–2017. Práce je rozdělena na tři části, teoretickou, analytickou a návrhovou. V teoretické části jsou popsány metody finanční ...